Hallikivi tn 9 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 22.10.2008 korraldus number 1733

Redaktsiooni kehtivus 22.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. oktoober 2008 nr 1733-k

 

 

Hallikivi tn 9 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 563, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 2. veebruari 1998 otsus nr 9678, millega endise kinnistu nr 756N maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati XXXXXXXX; Tallinna notari Ilme Küti 9. septembril 1998 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 5892), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 756N maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna notari Ülle Anmanni 3. septembril 2008 tõestatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse (pärimistoimik nr 5633-96, Tallinna notar Ilme Kütt’i notariaalregistri nr 5896, välja antud 09.09.1998.a.) parandus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 1698), millega täpsustati pärimisõiguse tunnistuses Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 2. veebruari 1998 otsuse nr 9678 kuupäeva; Tallinna notari Ülle Anmanni 3. septembril 2008 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 1693), millega XXXXXXXX loovutas endise kinnistu nr 756N maa tagastamise nõudeõigusest 1/8 mõttelise osa XXXXXXXX; Tallinna Maa-ameti 14. juulil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-150/08) ning maa tagastamise toimiku nr 9890 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Hallikivi tn 9;

1.2 pindala: 1819 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 756N pindalaga 1814 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX— 7/8 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX— 1/8 mõttelises osas.

3. Punktis 2.2 nimetatud isik on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 68 (kuuskümmend kaheksa) krooni ja 75 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse tagastatava maa aadress.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101006181 elamu, ehitisregistri koodiga 101006182 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101006183 garaaž, ehitisregistri koodiga 220391174 piire ja värav ning ehitisregistri koodiga 220391175 kaev) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30. septembril 2008).

5. Lugeda endise kinnistu nr 756N maa tagastamise taotlus lahendatuks.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes