Tallinna Reaalkooli, Inglise Kolledži, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Rahumäe Põhikooli eelarveliste vahendite, sh omatulu kasutamise kontroll ajavahemikul 2005-2007

Tallinna Linnavolikogu 16.10.2008 otsus number 206

Redaktsiooni kehtivus 16.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. oktoober 2008 nr 206

 

 

 

 

Tallinna Reaalkooli, Inglise Kolledži, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Rahumäe Põhikooli eelarveliste vahendite, sh omatulu kasutamise kontroll ajavahemikul 2005-2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 18. aprilli 2008 aktist nr 2/2008 “Tallinna Reaalkooli, Inglise Kolledži, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Rahumäe Põhikooli eelarveliste vahendite, sh omatulu kasutamise kontroll ajavahemikul 2005–2007“, Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 9. juuni 2008 otsusest nr 6 ja Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2008 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Tallinna Haridusametil lõpetada lisatasude määramine üle ühe eelarveaasta.

3. Soovitada Tallinna Haridusametil jätkata koolide juhtkonna teavitamist käsundus-, töövõtu- ja töölepingu sõlmimise põhimõtetest.

4. Koolides dokumentide vormistamisel järgida haldusdokumentidele kehtestatud nõudeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tarmo Lausing

Tallinna Linnavolikogu aseesimees