Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljak 3//Pärnu mnt 14 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.10.2008 korraldus number 1672
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2008 nr 1672-k

 

 

Vabaduse väljak 3 // Pärnu mnt 14 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, lg 3 ja lg 4, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. aprilli 1996 otsus nr 7412, millega endise kinnistu nr 1265-A ehitiste ja 942,58 m² suuruse maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati XXXXXXXX ja 7. märtsi 2008 otsus nr 12902, millega loeti endise kinnistu maa suuruseks 1066,26 m²; Tallinna notari Tarvo Puri 24. septembril 2008 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3710), millega XXXXXXXX loovutas endise kinnistu nr 1265-A maa tagastamise nõudeõiguse Aktsiaseltsile Finest Palace; Tallinna Linnavalitsuse 11. septembri 1995 korraldus nr 2529-k, millega määrati Vabaduse väljak 3 / Pärnu mnt 14 asuva hoone teenindamiseks vajalik maa ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 8621 materjalid:

 

 

1. Tagastada Kesklinna linnaosas asuv õigusvastaselt võõrandatud maa, mis on Tallinna Linnavalitsuse 11. septembri 1995 korralduse nr 2529-k “Vabaduse väljak 3 / Pärnu mnt 14 asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa määramine“ alusel maakatastris registreeritud katastritunnusega 78401:107:0210, alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vabaduse väljak 3 // Pärnu mnt 14;

1.2 pindala: 1119 m²;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1265-A pindalaga 1066,26 m²) järgmisele isikule:

Aktsiaselts Finest Palace, äriregistrikood 10381606, aadress Vabaduse väljak 3, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101018077 hotell “Palace“) kuulub punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30. septembril 2008).

4. Lugeda endise kinnistu nr 1265-A maa tagastamise taotlus lahendatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse tagastatava maa aadress.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 järgida Muinsuskaitseseaduses sätestatud piiranguid, kuna hotell “Palace“ Pärnu mnt ja Vabaduse väljaku poolsed fassaadid koos vertikaalse valgusreklaamiga katusenurgal on tunnistatud arhitektuurimälestiseks kultuuriministri 3. märtsi 2000 määrusega nr 2 “Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine“;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknevad tehnovõrgud või -rajatised ei ole kinnisasja osaks Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes