Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Särje tn 13 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.10.2008 korraldus number 1671
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2008 nr 1671-k

 

 

Särje tn 13 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, lg 4 p 1, § 14 lg 2, § 15 lg 1, lg 2, § 19², § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 56², 56³, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. augusti 1998 otsus nr 10125, millega Tallinnas Särje tn 13 / Sisaski tn 64, endise kinnistu nr 5645 maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati XXXXXXXX; Tallinna notari Marika Rei 5. veebruaril 2007 tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 847), millega XXXXXXXX kuulunud Särje tn 13 maa tagastamise nõudeõigus läks üle XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX, igaühele neist 1/3 mõttelises osas; Tallinna notari Marika Rei 9. mail 2007 tõestatud pärandvara jagamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3161), millega XXXXXXXX päritud maa tagastamise nõudeõigus jagati pärijate vahel ümber nii, et XXXXXXXX hakkas kuuluma 1/6 mõttelist osa, XXXXXXXX 1/6 mõttelist osa ning XXXXXXXX 4/6 mõttelist osa Särje tn 13 maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldus nr 820-k, millega XXXXXXXX tagastati Sisaski tn 64 maa; Tallinna Maa-ameti 4. mail 2006 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr IR-210) ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 4682 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Särje tn 13;

1.2 pindala: 1216 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endise aadressiga Särje tn 13 / Sisaski tn 64 endine kinnistu nr 5645 pindalaga 1821 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 4/6 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/6 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101002821 elamu, ehitisregistri koodiga 101002822 majandushoone, ehitisregistri koodiga 220391466 kasvuhoone, ehitisregistri koodiga 220391467 piirded ja ehitisregistri koodiga 220391468 kaev) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 23. septembril 2008).

4. Lugeda endise kinnistu nr 5645 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

6. Senine maakasutus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes