Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Männiku tee 60 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2008 korraldus number 1639
Redaktsiooni kehtivus: - 21.12.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2011 nr 1979

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. oktoober 2008 nr 1639-k

 

 

Männiku tee 60 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, § 19¹ lg 1 p 3, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 56¹ ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. aprilli 1996 otsus nr 7393, millega on Tallinnas, Männiku tee 60, endisel kinnistul nr 2866 asunud krundi suurusega 1537 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, kes loovutab maa tagastamise nõudeõiguse oma tütrele XXXXXXXX; XXXXXXXX 19. novembril 1995 esitatud maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldus, millega ta loovutas maa tagastamise nõudeõiguse oma tütrele XXXXXXXX; Tallinna notar Kadi Derneiko 29. oktoobril 1998 tõestatud ostu-müügi- ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 9503), millega XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse; XXXXXXXX 1. septembril 2008 Tallinna Maa-ametile esitatud avaldus, millega ta palub tagastada endise kinnistu nr 2866 maa; litsentseeritud maamõõtja Marek Tammemäe 8. augustil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 33/06); maa tagastamise toimiku nr 1031 materjalid:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Männiku tee 60;

1.2 pindala: 1589 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2866 pindalaga 1537 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101014801 elamu, ehitisregistri koodiga 101014802 kuur, ehitisregistri koodiga 101014803 kuur ja ehitisregistri koodiga 101014805 saun-kasvuhoone) ning rajatis (ehitisregistri koodiga 220403272 käimla) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 16. septembril 2008.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2866 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada krundil asuvale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldus nr 2030-k.

9.  Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär