Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2008 määrus number 67 [RT IV, 27.06.2013, 23]
Jõustumine:13.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 23]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. oktoober 2008 nr 67

 

 

 

 

 

Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ § 7 lg 1-3 ja 19 lg 3 alusel ja kooskõlas Karistusseadustiku § 280 lg 1 ja 2 ning Isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg 1 ja § 12 lg 1-3.

 

 

 

 

§ 1. Määrusega kehtestatakse:

1) sporditegevuse toetamise taotluse vorm (lisa 1);

2) treenerite nimekirja vorm (lisa 2);

3) harrastajate nimekirja vorm (lisa 3).

§ 2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005 määruse nr 105 „Sporditegevuse toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid“ § 1 punktid 1-3.

§ 3. Määrus jõustub 13. oktoobril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 määruse nr 67 

„Sporditegevuse toetamise taotluse ning

treenerite ja harrastajate nimekirja vorm“

LISA 1

 

SPORDITEGEVUSE TOETAMISE TAOTLUS

 

Täidab ametiasutus

Taotluse saabumise kuupäev

 

 

 

 

TÄIDAB TAOTLEJA

 

1. Taotleja andmed

Spordiorganisatsiooni nimi (juriidilise isiku nimi / füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi)

 

Registrikood / isikukood või sünniaeg

 

Aadress

Sihtnumber

Pangakonto number

Kontakttelefon

 

Faks

 

E-post

 

2. Taotleja esindaja andmed

Juriidilise isiku seaduslik esindaja / füüsilise või juriidilise isiku volitatud isik (vajalik alla kriipsutada)

Perekonnanimi

Eesnimi

Isikukood

Aadress

Kontakttelefon

 

Faks

E-post

3. Treeningrühmade loetelu

Treeneri nimi

Spordiala

Treening-rühmade arv

Harrastajate arv kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Taotleja harrastajate arv kokku

 

5. Kohustused teiste isikute ees

*Kinnitus märkida ristiga (X)

Kinnitan, et maksuvõlgnevusi ei ole*
Kinnitan, et võlgnevusi linnaasutustele ei ole*
6. Lisad

6.1. Järgneva aasta tegevuse kulude ja tulude eelarve

6.2. Järgneva kolme aasta tegevuskava (v.a erakooli puhul)

6.3. Spordirajatise või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (v.a erakooli pidaja puhul)

6.4. Treenerite vormikohane nimekiri paberil ja elektrooniliselt (lisa 2)

6.5. Harrastajate vormikohane nimekiri paberil ja elektrooniliselt (lisa 3)

6.6. Treening- või tunniplaan (vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta)

6.7. Koopia dokumendist, mis tõendab isiku väljaõpet puuetega inimestega töötamiseks

6.8. Seadusliku esindamise õiguse puudumise korral esindusõigust tõendav volikiri

7. Allkiri

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja olen teadlik, et tahtlik valeandmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.

Nõustun minu poolt Tallinna Spordi- ja Noorsooametile avaldatud isikuandmete (nimi, isikukood, elukoht, telefon, faks, e-post) töötlemisega Isikuandmete kaitse seaduse tähenduses Talllinna Spordi- ja Noorsooameti poolt sporditegevuse toetusega seotud otstarbel.

 

 

.......................................

kuupäev (päev, kuu, aasta)

 

 

 

...................................................................................

                                                                   taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi

 

 

 

...................................................................................

                                                                    allkiri

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 


 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 määruse nr 67 „Sporditegevuse  toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm“

           LISA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..  treenerite nimekiri

 

 

 

                         (Spordiorganisatsiooni nimi)

 

 

 

Jrk nr

Treeneri nimi

Isikukood

Spordiala

Treening-rühmade arv

Harrastajate arv

Kvalifikatsiooni

 

tase

kehtivuse aeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………

 

……………………….

 

    ………………………..

 

 

      (kuupäev)

 

 (taotluse esitaja nimi)

 

 

      (allkiri)

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 määruse nr 67 „Sporditegevuse  toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm “

                   LISA 3

 

 

 

 

………..……………………………………………… harrastajate nimekiri

                      (Spordiorganisatsiooni nimi)

Treeneri nimi …………………………….

 

 

Treeningrühma nimi /number .............................……….....................

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….

……………………..

…………………..

 

       (kuupäev)

     (taotluse esitaja nimi)

(allkiri)

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär