Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Tallinna Linnavalitsus 01.10.2008 korraldus number 1623
Kehtetuks tunnistamine 14.10.2009
Redaktsiooni kehtivus 01.10.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 14.10.2009 nr 1691

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2008 nr 1623-k

 

 

Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2007 korralduse nr 95-k „Linnavara valitseja muutmine Akadeemia tee 32, 34, 48, ja E.Vilde tee 94) punkti 1.2 ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 9. juuni 2008 kirja nr 1-2/241-1 ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse 10. juuli 2008 kirja nr 1-12/891:

 

 

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult aadressil Akadeemia tee 34 asuvas hoones
I korruse äriruumid nr 1 – 15 üldpinnaga 183,8 m² vastavalt korralduse lisaks olevale plaanile järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kontrolliosakonna ametiruumideks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad haldaja tasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldus nr 1330-k “Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus)“. 

3. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile MAKET KINNISVARA.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär