Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnosas
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2008 korraldus number 1602
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2008 nr 1602 -k

 

 

Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

 

- Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas aktiivse liiklusega Peterburi tee äärses tööstus- ja kaubanduspiirkonnas. Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav maa-ala ettevõtluse segahoonestusalale, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine ning ühtlasi magistraaltänavate ärivööndisse, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid, planeeritava maa-ala lõunaosa juhtfunktsiooniks on tööstusettevõtte ala – põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna sellega on ette nähtud jagada Peterburi tee 52D kinnistu üheteistkümneks krundiks: kuueks ärimaa, kolmeks transpordimaa ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks alajaamade rajamiseks.

- Piirkonna mitmekesistamiseks on kruntidele planeeritud erineva kõrgusega ärihooned nii, et 8-korruselised hooned on kavandatud Peterburi tee äärde ja madalamad mahud magistraaltänavast kaugemale. Peterburi tee äärsetesse hoonetesse kavandatakse büroopinnad, lõunapoolsetesse suuremad kaubanduspinnad.

 - Kasutades ära olemasolevat reljeefi on kavandatud hoonetele kaks maa-alust korrust, kuhu on ette nähtud parkimine. Parkimiskohtade arvutusel on aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi norm. Kokku on planeeritaval maa-alal 730 parkimiskohta, millest 77 kohta on kavandatud avaparklates.

 

1. Kehtestada Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06134, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 4,2 ha suurusel maa-alal asuva Peterburi tee 52D kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja transpordimaaks; kinnistu  jagamine üheteistkümneks krundiks: kuueks ärimaa, kolmeks transpordimaa ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning moodustavatele ärimaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine kuue 2-8-korruselise ärihoone rajamiseks; riigi omandis olevatele Peterburi tee 52C ja Peterburi tee 52F kinnistutele tänava kavandamine ning Peterburi tee 52C kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast transpordimaaks; lisaks ühe transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine jätkuvalt riigi omandis olevast maast.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 29. mail 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/152.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008

korralduse nr 1602-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneering, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 4,2 ha suurusel maa-alal asuva Peterburi tee 52D kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja transpordimaaks; kinnistu  jagamine üheteistkümneks krundiks: kuueks ärimaa, kolmeks transpordimaa ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning moodustavatele ärimaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine kuue 2-8-korruselise ärihoone rajamiseks; riigi omandis olevatele Peterburi tee 52C ja Peterburi tee 52F kinnistutele tänava kavandamine ning Peterburi tee 52C kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast transpordimaaks; lisaks ühe transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine jätkuvalt riigi omandis olevast maast.

 

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas aktiivse liiklusega Peterburi tee äärses tööstus- ja kaubanduspiirkonnas. Planeeritavale maa-alal asub kolm kinnistut: Peterburi tee 52D kinnistu sihtotstarbega on äri- ja tootmismaa, Peterburi tee 52C kinnistu sihtotstarbega sotsiaalmaa ja Peterburi tee 52F kinnistu sihtotstarbega transpordimaa ning jätkuvalt riigi omandis olev maariba, mis jääb Peterburi tee 52D kinnistu ja raudtee vahele. Kinnistu on hoonestamata jäätmaa, kus väärtuslik kõrghaljastus puudub.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritavast maa-alast põhja jääb Peterburi tee viadukt, mille taga asub K-Rautakesko ehitusmaterjalide kauplus. Planeeritavast alast nii idas kui lõunas paiknevad laohooned ning läänes asuvad bensiinijaam, Sotka mööblikauplus, Silberauto autosalong ning Värvikeskuse kauplus. Piirkonna haljastuse pärliks võib pidada loodesse jäävat Jüriöö parki.

Piirkonna iseloomulikuks hoonestustüübiks on vabaplaneeringu põhimõttel kaubandus-, tööstus- ja laohooned, millel puudub ühtne ehitusjoon. Kinnistute sihtotstarbed on valdavalt äri- ja tootmismaa. Hoonestus on enamasti 1- kuni 4-korruseline. Erandiks on naabruses asuv Susi hotell, mis on 6-korruseline.

Planeeritavast maa-alast lääne poole jäävale maa-alale on Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega nr 724-k kehtestatud Peterburi tee 48 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud kinnistu jagamine kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, millest ühel asub 6-koruseline Susi hotell ning teisele, hoonestamata krundile,  määratud ehitusõigus kuni 12-korruselise büroohoone ehitamiseks. Detailplaneeringut ei ole realiseeritud. Samas ilmakaares on Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusega nr 231 kehtestatud Peterburi tee 50, 50a, 52 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli kinnistute ümberkruntimine ja täiendava ehitusõiguse määramine. Krundijaotuse ning osaliselt ka hoonestuse osas on kehtiv detailplaneering ellu viidud, kuid Peterburi tee 50 kinnistu on käesoleva ajani hoonestamata. Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korraldusega nr 1510-k on algatatud Peterburi tee 50 ja 50a kinnistute detailplaneering, millega kavandatakse Peterburi tee äärde kuni 8-korruseline büroohoone, selle taha 2-korruseline ärihoone ja 4-korruseline parkimismaja.

Planeeritavast alast ida pool, teisel pool raudteed, on Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 korraldusega nr 601-k kehtestatud Peterburi tee 54 ja 56b – 56j kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud 5,9 ha suurusel maa-alal asuvate kinnistute piiride ja sihtotstarvete osaline muutmine ning 8 kuni 11 krundi moodustamine kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete teenindamiseks, rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt tänava ehitamiseks. Detailplaneering on põhiosas realiseerimata.

Planeeritava maa-ala kontaktvööndis teisel pool Peterburi teed asub ajalooline Jüriöö park, kus on vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldusega nr 2524-k kehtestatud Jüriöö pargi detailplaneeringule on välja ehitatud pargirajatised.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav maa-ala ettevõtluse segahoonestusalale, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine ning ühtlasi magistraaltänavate ärivööndisse, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid, planeeritava maa-ala lõunaosa juhtfunktsiooniks on tööstusettevõtte ala – põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi.

Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on ette nähtud jagada Peterburi tee 52D kinnistu üheteistkümneks krundiks: kuueks ärimaa, kolmeks transpordimaa sihtotstarbega ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega  krundiks alajaamade rajamiseks. Piirkonna mitmekesistamiseks on kruntidele planeeritud erineva kõrgusega ärihooned nii, et 8-korruselised hooned on kavandatud Peterburi tee äärde ja madalamad mahud magistraaltänavast kaugemale. Peterburi tee äärsetesse hoonetesse kavandatakse büroopinnad, lõunapoolsetesse suuremad kaubanduspinnad. Planeeringuala keskosas on kavandatud 2-korruselised hoonemahud automüügiga tegelevatele ettevõtetele.

Juurdepääs planeeritavale maa-alale on Peterburi teelt vahetult enne viadukti, tänavad juurepääsuks kavandatavatele kruntidele tuleb rajada riigi omandis olevatele Peterburi tee 52C ja Peterburi tee 52F kinnistutele ning jätkuvalt riigi omandis olevale maale raudtee kõrvale, kuhu detailplaneeringuga on ette nähtud transpordimaa sihtotstarbega krundi positsioon 12 moodustamine. Raudteeviadukti alt on võimalik rajada ühendus Peterburi teest teisele poole jääva maa-alaga.

Kinnistu on hoonestamata jäätmaa, kus väärtuslik kõrghaljastus puudub. Planeeritaval maa-alal on hinnatud kolm IV väärtusklassi puud, mis on võimalik säilitada. Lisaks on ette nähtud rajada puuderead kruntide tänavapoolsetele külgedele, parklad on liigendatud kõrghaljastusega nii, et iga 5-6 parkimiskoha järel on ettenähtud istutada puu ning hoonete vahele maa-aluse parkla peale rajada katusehaljastus ja istutada põõsad.

Maa-ala on ebatasase reljeefiga ning väikese kaldega paralleelselt ida-lääne suunaliselt paikneva Peterburi tee viaduktiga. Suurim kõrguste vahe viadukti asfaldi pinna ja planeeringuala vahel on 6 meetrit. Kasutades ära olemasolevat reljeefi on kavandatud kaks maa-alust korrust, kuhu on ette nähtud parkimine. Parkimiskohtade arvutusel on aluseks võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi norm. Kokku on planeeritaval maa-alal 730 parkimiskohta, millest 77 kohta on kavandatud avaparklates.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus“ lisale jääb planeeritav ala kaugküttepiirkonnast välja. Soojavarustus lahendatakse gaasikütte baasil ja võimalusel ühe tsentraalse katlamajaga.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 30. septembril 2005 registreeritud avaldusega Osaühing Oscarrehvid esindaja Peeter Pähn. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on üle antud 23. novembri 2006 lepinguga nr DP-56/L-06 Osaühing Oscarrehvid esindajale Peeter Pähnile.

Peterburi tee 52d kinnistu detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 korraldusega nr 2642-k. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 3. jaanuaril 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse avalik tutvustamine toimus Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 10. jaanuaril 2007. Teade detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduste avaliku tutvustamise kohta ilmus ajalehes Postimees 5. jaanuaril 2007. Planeeritava maa-ala suurus algatamisel oli 3,4 hektarit. Detailplaneeringu vastuvõtmisel muudeti detailplaneeringu nimetust ja suurendati planeeritavat maa-ala 4,2 hektarini määrates planeeritava maa-ala koosseisu Peterburi tee 52C ja Peterburi tee 52F kinnistud, kuhu detailplaneeringuga on kavandatud tänavad juurdepääsu tagamiseks moodustatavatele kruntidele.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 korraldusega nr 2642-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgneva omapoolse märkusega: Peterburi tee 52d detailplaneeringu alusel koostatud haljastus- ja ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Märkusega arvestatakse ehitusprojekti staadiumis.

Aktsiaselts EESTI RAUDTEE kooskõlastas detailplaneeringu järgneva omapoolse tingimusega: piirdeaia ehitustööd ning kommunikatsioonide ristumise projekt tuleb kooskõlastada täiendavalt aktsiaseltsiga EESTI RAUDTEE. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti staadiumis.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et krundid nr 9, 12 ja 14 vormistatakse pärast detailplaneeringu kehtestamist kohaliku omavalitsuse omandisse. Maa-amet lisas: jätkuvalt riigi omandis olevale maale planeeringujärgselt moodustatava transpordimaa krundi nr 12 osas teeme kohalikule omavalitsusele ettepaneku maa munitsipaalomandisse taotlemiseks. Riigi omandisse jäetud maale planeeringujärgselt moodustatavate kruntide nr 9 ja 14 osas on maa munitsipaalomandisse andmine võimalik riigivaraseaduse ja riigivara võõrandamise korra alusel. Transpordimaa sihtotstarbega krundid on võimalik taotleda ja saada munitsipaalomandisse pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu kuid märkis, et enne detailplaneeringu kehtestamist on vajalik, et maaomanik koostöös Tallinna Kommunaalametiga selgitab tänavate ehitamise ning hilisema kasutamise küsimused. Detailplaneeringuga kavandatakse moodustada eraomandis olevast Peterburi tee 52d kinnistust 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti (pos 10, 11 ja 13). Juhul kui tänavad määratakse avalikuks kasutamiseks, on vajalik teada, kas maad soovitakse võõrandada Tallinna linnale ja millised on maa võõrandamise tingimused. Tallinna Maa-amet lisas, et detailplaneeringuga kavandatakse juurdepääsuteede rajamine riigi omandis olevatele maatükkidele (pos 9 ja 14). Seega palutakse täpsustada kuidas kavandatakse tänavate väljaehitamine. Tänavate väljaehitamise ja Tallinna linnale võõrandamise küsimused  lahendatakse enne detailplaneeringu kehtestamist.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega: planeeritavatele/olemasolevatele vee- ja kanalisatsiooni ühistorustikule seada notariaalne servituut võõra kinnistu piires; järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Märkustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk Tallinn – Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: tööjooniste staadiumis taotleda tehnilised tingimused täpsustatud koormustega ja tingimused olemasolevate kaablite asendamiseks; tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Märkusega arvestada järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu, ent märkis, et tööjoonised tuleks kirjaga kooskõlastada. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ent märkis, et rajatavate teede, teerajatiste ja tehnovõrkude tööjoonised kooskõlastada aktsiaselts Eesti Gaas Võrguteenusega ning gaasitööde tööprojektide koostamiseks tuleb taotleda tehnilised tingimused. Märkustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2007 korraldusega nr 1795-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 20. oktoobril 2007. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 5. kuni 19. novembrini 2007 ning väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 26. oktoobril 2007. Tulenevalt asjaolust, et avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti, ei olnud detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine vajalik.

29. mail 2008 Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr 2-6/152 võttis Osaühing Oscarrehvid endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise.

Tallinna Maa-ametis ettevalmistatud Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldusega nr 1427-k „Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnistutele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ taotletakse detailplaneeringuga moodustatavate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute Peterburi tee 52p pindalaga 12 m² ja Peterburi tee 52r pindalaga 325 m² tasuta omandamist Tallinna linnale avalikult kasutatavate teede ja haljasalade rajamiseks ning tasuta tähtajatut isikliku kasutusõiguse seadmist Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivale Peterburi tee 52s  kinnistule, kusjuures isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatavad teed koos haljastusega. Korralduses on toodud kinnistust moodustatavate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute omandamise ja isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused, samuti määratud Tallinna Kommunaalamet Tallinna linna kinnistu omanikuna ja Peterburi tee 52D kinnistule seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Vastav leping on Tallinna linna ja Osaühingu Oscarrehvid vahel sõlmitud 11. septembril 2008.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

Koostaja: Kristjan Kuusik, 6404747, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/Lasnamäe ja Pirita osakond/peaspetsialist, Mari Heinsoo, 6404470, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/ Lasnamäe ja Pirita osakond/ juhataja, 12.09.2008

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär