Osalemine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis "CIVITAS MIMOSA – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" ja volituste andmine Andres Harjole

Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 190

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2008 - 08.04.2010

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. oktoober 2008 nr 190

 

 

 

 

Osalemine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis “CIVITAS MIMOSA – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks“ ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lõike 1 punkti 8 ja § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 ja lg 4 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis “CIVITAS MIMOSA – Making Innovation for MObility Sustainable Actions – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Transpordiamet, registrikood 75028252, aadress Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 383 056 735 krooni, Tallinna projekti eelarvega (ainult Tallinna osa) 37 289 773 krooni, millest Tallinnale eraldatav välistoetus moodustab 21 989 370 krooni ning Tallinna linna omafinantseering kokku 15 300 403 krooni, millest rahaline panus 10 307 385 krooni.

5. Tallinna projekti eelarve 2008. aastal on 30 000 krooni, 2009.‑2012. aastal kokku 37 259 773 krooni.

6. Nõustuda, et Tallinna linn eraldab Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile (edaspidi TAK) nimetatud projektis osalemiseks omafinantseeringu katteks vahendid kogusummas 7 738 570 krooni.

7. Tallinna linna omafinantseering summas 30 000 krooni kaetakse Tallinna linna 2008. aasta eelarve lisas 5 Tallinna Transpordiametile kinnitatud eelarvepositsiooni “Transpordiamet“ vahendite arvelt.

8. Tallinna Linnavalitsusel planeerida järgnevate 2009.‑2012. aastate eelarvetes linna omafinantseeringu katteks 10 277 385 krooni, Tallinna linna lisafinantseeringu (käibemaksu kulu) katteks 4 208 513 krooni ja Tallinna linna poolt TAK‑ile eraldatava omafinantseeringu katteks 7 738 570 krooni.

9. Tallinna Transpordiametil tagada linna poolt eraldatud vahendite kasutamiseks leping TAK-ga tagamaks linna poolt eraldatud vahendite sihipärane kasutamine ning aruannete ja vajalike kuludokumentide esitamise kord.

10. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale.

11. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees