Osalemine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis "CIVITAS MIMOSA – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" ja volituste andmine Andres Harjole

Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 190

Redaktsiooni kehtivus 08.04.2010 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk o 08.04.2010 nr 88

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. oktoober 2008 nr 190

 

 

 

 

Osalemine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis “CIVITAS MIMOSA – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks“ ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lõike 1 punkti 8 ja § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 ja lg 4 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis “CIVITAS MIMOSA – Making Innovation for MObility Sustainable Actions – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Transpordiamet, registrikood 75028252, aadress Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 379 907 561 krooni, Tallinna projekti eelarvega (ainult Tallinna osa) 49 534 816 krooni, millest Tallinnale eraldatav välistoetus moodustab 28 694 830 krooni ning Tallinna linna omafinantseering kokku 20 839 986 krooni, millest rahaline panus 14 456 456 krooni.

(Tvk o 08.04.2010 nr 88)

5. Tallinna projekti eelarve 2009.-2012. aastal kokku 49 534 816 krooni.

(Tvk o 08.04.2010 nr 88)

6. Nõustuda, et Tallinna linn eraldab Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile nimetatud projektis osalemiseks omafinantseeringu katteks vahendid kogusummas 3 773 138 krooni.

(Tvk o 08.04.2010 nr 88)

7. Tallinna linna lisafinantseering summas 30 000 krooni kaetakse Tallinna linna 2008. aasta eelarve lisas 5 Tallinna Transpordiametile kinnitatud eelarve positsiooni “Transpordiamet“ vahendite arvelt.

(Tvk o 08.04.2010 nr 88)

8. Tallinna Linnavalitsusel planeerida 2009.-2012. aastate eelarvetes linna omafinantseeringu katteks 14 456 456 krooni, Tallinna linna lisafinantseeringu (käibemaksu kulu) katteks 6 410 464 krooni ja Tallinna linna poolt Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile eraldatava omafinantseeringu katteks 3 773 138 krooni.

(Tvk o 08.04.2010 nr 88)

81. Tallinna Linnavalitsusel planeerida järgnevate 2011.-2012. aastate eelarvetes projektiga seotud kuludeks kokku 32 766 888 krooni, sh välistoetuseks 18 934 830 krooni ning rahalise omafinantseeringu katteks, Tallinna linna lisafinantseeringu (käibemaksu kulu) katteks ja Tallinna linna poolt Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile eraldatava omafinantseeringu katteks kokku 13 832 058 krooni.

(Tvk o 08.04.2010 nr 88)

9. Tallinna Transpordiametil tagada linna poolt eraldatud vahendite kasutamiseks leping TAK-ga tagamaks linna poolt eraldatud vahendite sihipärane kasutamine ning aruannete ja vajalike kuludokumentide esitamise kord.

10. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale.

11. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees