Linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 195

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. oktoober 2008 nr 195

 

 

 

 

Linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 9 ning tulenevalt tarbijakaitsekomisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 291 kinnitatud linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Eero Kosk;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Reet Trei;

1.3 lugeda komisjoni liikme Inga Uusmaa uueks nimeks Inga Jasmine Isabel Adamson.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees