Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 194

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. oktoober 2008 nr 194

 

 

 

 

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 284 kinnitatud linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu järgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Larissa Škurat, Toivo Kallas ja Tõnu Tuppits;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks Svetlana Baltina ja Arvo Käärd.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees