Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1577
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 1577-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisaga 5 „Kulude eelarve“:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Ettevõtlusametil tasuda Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu punktis 2.1 nimetatud summa 150 000 krooni Tallinna linna 2008. aasta eelarves Tallinna Ettevõtlusameti kuludeks ettenähtud tootegrupi ettevõtluse arendamine vahendite arvelt.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  24. septembri 2008

korralduse nr 1577-k 

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinn                                                                                                  “     “ september 2008

 

 

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... .................. 2008 korralduse nr ............ alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli, ühelt poolt

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud EAS), äriregistrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Maria Alajõe, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires, teiselt poolt

 

edaspidi nimetatud eraldi Pool või koos Pooled,

on sõlminud alljärgneva koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping):

 

 

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.      Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi Eksponent).

 

1.2.      Lepingu eesmärgiks on reguleerida pooltevahelisi eksponentsuhteid ajavahemikul
06. oktoober 2008 kuni 08. oktoober 2008 Münchenis Saksamaa Liitvabariigis toimuval kinnisvaramessil ExpoReal (edaspidi nimetatud Mess) osalemisel ühisstendil.

 

1.3.      Pooled nimetavad oma esindajateks, kes on kohustatud ja õigustatud järgima Lepingu täitmist, järgmised isikud:

Eksponent –  Anu Vask, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna peapetsialist;

EAS –           Reet Truuts, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõunik välisinvesteeringute ja väliskaubanduse alal.

 

2.      POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.      Eksponent kohustub tasuma EAS-ile Messil, Põhjamaade stendil täiseksponendi (EAS-i ja Entre Marketing OY vahelisest lepingust tulenev täiseksponendi pakett „Turn-Key Package“) teenuste kasutamise eest (sh nõupidamiste ruum, toitlustus)
150 000 (sadaviiskümmend tuhat) krooni (summas sisaldub käibemaks)
14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates arve saamisest.

 

2.2.      EAS kohustub Eksponendiga jagama täiseksponendi paketist „Turn-Key Package“ tulenevaid teenuseid Messi stendil.

 

2.3.      Eksponendil on õigus EAS-ilt tagasi nõuda ja EAS-il on kohustus tagasi maksta Lepingu punktis 2.1 nimetatud summa, kui seda ei ole kasutatud Lepingus toodud eesmärkide täitmiseks 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates Eksponendi poolt nõude esitamisest.

 

3.      LÕPPSÄTTED


3.1.      Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest. Pooled ei vastuta oma lepinguliste kohustuste/eesmärkide kohase täitmise eest kui selle takistuseks on vääramatu jõud, sealhulgas transpordivahendite hilinemine või seisakud.     

3.2.      Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.           

3.3.      Leping jõustub allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni Poolte poolt võetud kohustuste täitmiseni.

3.4.      Käesolev Leping on koostatud kahes (2) võrdväärset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks (1) eksemplar.

 

4.      POOLTE REKVISIIDID

 

Tallinna linn                                                                   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Vabaduse Väljak 7                                                       Liivalaia tn 13/15

15199 Tallinn                                                               10118 Tallinn

Tel 640 4218                                                               Tel 627 9700

Faks 640 4208                                                             Faks 627 9427

 

 

 

 

 

____________________                                            ____________________

Jaanus Mutli                                                                 Maria Alajõe

abilinnapea                                                                   juhatuse liige

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes