Toonela tee 5 asuva endise kinnistu nr 791 maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1544

Redaktsiooni kehtivus 24.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 1544-k

 

 

Toonela tee 5 asuva endise kinnistu nr 791 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 563, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. septembri 2000 otsus nr 11738, millega endise kinnistu nr 791 ehitiste ja maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati Eesti Evangeelne Luterlik Kirik; Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korraldus nr 1375-k, millega Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule tagastati Toonela tee 3 maaüksus; Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsus nr 14, millega otsustati taotleda Toonela tee 7 maaüksus Tallinna linna omandisse; Harju maavanema 30. novembri 2007 korraldus nr 2475-k, millega otsustati Toonela tee 7 maaüksus anda munitsipaalomandisse; Tallinna Maa-ameti 19. juunil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr AR-229) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 7467 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 aukoht: Toonela tee 5;

1.2 pindala: 187 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 791, endise aadressiga Roosi tn 13, pindalaga 43 710 m²) järgmisele isikule:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, registrikood 80208720, aadress Kiriku plats 3, Tallinn — 486/1000 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101027987) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 486/1000 mõttelises osas ja Tallinna linnale 514/1000 mõttelises osas (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 9. septembril 2008).

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja vastavalt kaasomandi suurusele katastritoimiku koostamise tasu rahas 370 (kolmsada seitsekümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017
AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

5. Endise kinnistu nr 791 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala osas, mille suurus on 43 475,1 m², lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on juurdepääs Toonela tee 5 maaüksusele seni toimunud läbi Toonela tee 3 ja Toonela tee 7 maaüksuste;

7.2 juurdepääsu edasiseks tagamiseks on Toonela tee 5 ja naaberkinnistute omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes