Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Läänekaare tn 26 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1543
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 1543-k

 

 

Läänekaare tn 26 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, lg 2, § 19² lg 1 ja lg 4, § 36 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56³ ja 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. juuni 1997 otsus nr 8981, millega on Tallinnas, Läänekaare tänav 26, end. Lääne tänav 20, endisel kinnistul nr 3154 asunud krundi suurusega 982 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Annika Kuimeti 11. juulil 2006 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri number 3678), mille alusel päris XXXXXXXX  kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse tema poeg XXXXXXXX; Tallinna notari Annika Kuimeti asendaja Piret Tõnnus-Saksa 3. novembril 2006 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri number 6684), millega XXXXXXXX  loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest 1/3 suuruse mõttelise osa XXXXXXXX; Tallinna Maa-ameti 1. septembril 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MS-290); maa tagastamise toimiku nr 1725 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Läänekaare tn 26;

1.2 pindala: 973 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3154 pindalaga 982 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX  – 2/3  mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX  – 1/3  mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101005357 elamu, ehitisregistri koodiga 101005358 elamu majandushoonega ja ehitisregistri koodiga 101005359 garaaž) ning rajatised (ehitisregistri koodiga 220391026 kuur, ehitisregistri koodiga 220391027 kasvuhoone ja ehitisregistri koodiga 220391028 väravad, piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 8. septembril 2008.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3154 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.1 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Punktis 2.2 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma 183 (ükssada kaheksakümmend kolm) krooni ja 30 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Summa sisaldab 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 116 (ükssada kuusteist) krooni ja 60 senti katastritoimiku koostamise tasu.

Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes