Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna meediastipendiumi asutamine ja selle statuudi heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 määrus number 64
Jõustumine:29.09.2008
Kehtetuks tunnistamine:20.10.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 20.10.2018 [RT IV, 27.06.2013, 5]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 10.10.2018 nr 35 [RT IV, 17.10.2018, 1 - jõust. 20.10.2018]

REDAKTSIOON:

Tlv m 21.10.2010 nr 82, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 64

 

 

 

 

 

Tallinna linna meediastipendiumi asutamine ja selle statuudi heakskiitmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 alusel ja tulenevalt Tallinna rahuliku kooselamise programmist

 

 

 

 

 

§ 1. Stipendiumi asutamine

Asutada kaasamis-, kodurahu- ja lõiminguteemat käsitlevatele ajakirjanikele mõeldud Tallinna linna meediastipendium (edaspidi meediastipendium).

§ 2.  Üldsätted

(1) Statuut sätestab meediastipendiumi asutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud alused.

(2) Meediastipendium luuakse eesmärgiga lähendada eri keelt kõnelevate inimeste meediaruume ja Eestis elavaid rahvusi, tugevdada ühtekuuluvustunnet ning edendada elanike teavitamist nende emakeelest sõltumata.

(3) Sihtsuunitlusega meediastipendiumi konkurss on mõeldud eesti- ja venekeelses meedias töötavatele ajakirjanikele eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(4) Tallinna Linnavalitsus kinnitab korraldusega meediastipendiumi komisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad Tallinna linna, Tallinna kodurahu foorumi meediatöörühma, Ajakirjanike Liidu ja meediaväljaannete esindajad.

§ 3.  Stipendiumi määramine ja maksmine

(1) Meediastipendiumi konkurss kestab aasta ja on kaheosaline:

1) komisjoni pakkumiskutsele vastanud stipendiumikandidaatide esitatud tegevuskava hindamine koos osastipendiumi määramisega;

2) esimese etapi kokkuvõte koos hinnangu andmise ja teise osastipendiumi määramisega kuue kuu jooksul esimese osastipendiumi määramisest.

(2) Pakkumiskutse saanud ajakirjanik esitab kutses nimetatud tähtajaks konkursil osalemise taotluse, millele on lisatud vabas vormis kava kaasamisteema käsitlemiseks eeloleval aastal ja lühikokkuvõte sama teema eelnevast käsitlemisest taotleja poolt.

(3) Komisjon analüüsib taotlusi ja valib välja need, mis esitatakse Tallinna Linnavalitsusele stipendiumi määramiseks.

(4) Personaalsed stipendiumid määratakse kahes osas:

1) esimene osastipendium kuni 1280 eurot.
(Tlv m 21.10.2010 nr 82, jõustumine 01.01.2011)

2) teine osastipendium kuni 2560 eurot määratakse esimese etapi õnnestumise korral meediastipendiumi komisjoni ettepanekul.
(Tlv m 21.10.2010 nr 82, jõustumine 01.01.2011)

(5) Tallinna Linnavalitsus nimetab stipendiaadid oma korraldusega.

(6) Stipendiumid maksab välja Tallinna Linnakantselei.

(7) Meediastipendium on personaalne ega ole seotud meediaväljaannete või -kanalitega, kus ajakirjanik töötab või millele kaastööd teeb.

(8) Stipendiaatide nimed avalikustatakse Tallinna veebilehel ja ajalehes Pealinn/Stolitsa.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 29. septembril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes