Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse pst 65 asuva rajatise üürile andmine (Elisa Eesti AS),linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rainer Vakrale
Tallinna Linnavalitsus 17.09.2008 korraldus number 1534
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. september 2008 nr 1534-k

 

 

Vabaduse pst 65 asuva rajatise üürile andmine (Elisa Eesti AS), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rainer Vakrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 ning Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 4, 5.2, 6.1 – 6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 55, 56, 57 ning tulenevalt vajadusest parandada Nõmme linnaosas mobiilside-, tavatelefoni- ja internetiteenuste kvaliteeti ja arvestades Elisa Eesti AS-i 3. jaanuari 2008 taotlust nr 4-1/1:

 

 

1. Anda otsustuskorras Elisa Eesti AS-ile (äriregistrikood 10178070) tähtajaga 5 aastat üürile Vabaduse pst 65 asuv rajatis, tugijaama betoonalus, pindalaga 9 m2 mobiiltelefonisidemasti ja telekommunikatsiooniseadmete kapi paigaldamiseks järgmistel tingimustel:

1.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

1.1.1 rajatise kasutamise eest 800 krooni/m2, kokku 7200 krooni;

1.1.2 rajatise kasutamisega seotud kõrvalkulud;

1.1.3 punktis 1.1.1 nimetatud üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele, kuid mitte rohkem kui 5% aastas või lepingupoolte poolt oluliseks peetavatele muudele asjaoludele, mis fikseeritakse poolte kokkuleppel lepingu lisana.

2. Kiita heaks korralduse lisaks olev Tallinna linna ja Elisa Eesti AS-i vahel sõlmitava linnavara üürilepingu projekt.

3. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Rainer Vakrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingule.

4. Elisa Eesti AS-il on õigus punktis 2 nimetatud linnavara üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Elisa Eesti AS ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul linnavara üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Elisa Eesti AS-ile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

17. septembri 2008

korralduse nr 1534-k

LISA

 

Linnavara üürileping

 

 

 

Käesolev linnavara üürileping on sõlmitud Tallinnas,                             2008.a.

Tallinna linn (edaspidi nimetatud Üürileandja), keda esindab Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra  isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse .... septembri 2008 korralduse nr ………… alusel

ja

Elisa Eesti AS, aadress J. Vilmsi tn 47, Tallinn 10503, äriregistrikood 10178070,

(edaspidi nimetatud Üürnik), keda esindab Elisa infrastruktuuri valdkonna juht Aso Korjus, kes tegutseb volikirja alusel,

(edaspidi eraldi nimetatud Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled), sõlmisid käesoleva linnavara üürilepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese ja tähtaeg

1.1. Üürileandja annab Üürnikule tasu eest kasutamiseks 9 m2 suuruse pindalaga tugijaama betoonaluse (edaspidi nimetatud Linnavara), mis asub Üürileandjale kuuluval Tallinnas Nõmme linnaosas Vabaduse pst 65 asuval kinnistul (registriosa nr 486501, katastritunnus 78404:401:0710; edaspidi nimetatud Kinnistu) ja võimaldab Üürnikul nimetatud linnavarale paigaldada ca 30 m kõrguse mobiiltelefonisidemasti koos telekommunikatsiooniseadmete kapiga (edaspidi nimetatud Antenn). Betoonaluse paiknemine Kinnistul on märgitud Lepingu lisaks nr 1 oleval plaanil.

1.2. Leping jõustub selle allkirjastamisest.

1.3. Leping on sõlmitud tähtajaga 5 aastat.

1.4. Linnavara on antud Üürniku kasutusse enne käesoleva Lepingu sõlmimist.

2. Üür ja kõrvalkulud

2.1. Üürnik kohustub tasuma Üürileandjale igakuiselt Linnavara kasutamise eest 800 krooni/m2, kokku 7200.- krooni (edaspidi nimetatud Üür), millele lisandub käibemaks ning Antenni kasutamisega seotud kõrvalkulud.

2.2. Lepingu punktis 2.1 nimetatud Üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele, kuid mitte rohkem kui 5% aastas, või Poolte poolt oluliseks peetavatele muudele asjaoludele, mis fikseeritakse Poolte kokkuleppel Lepingu lisana.

2.3. Üürnik tasub Üüri Üürileandja poolt esitatud arve alusel üks kord kuus hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates arve saamisest.

2.4. Üüri hakatakse arvestama ja Üürnikul tekib Üüri tasumise kohustus alates Lepingu allkirjastamisest.

3. Poolte kohustused

 

3.1. Üürileandja kohustub:

3.1.1. võimaldama Üürnikul Linnavara kasutada vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele;

3.1.2. tagama Üürnikule võimaluse ühendada elektritoitekaablid Kinnistuga külgnevasse alajaama ja ülekandevõrgukaablid Kinnistul paikneva hoone I ja II korruse vahel trepi juures seinal asuvasse Elion Ettevõtted AS-i kaablikarpi;

3.1.3 tagama Üürniku esindajatele ligipääsu Linnavarale ja tööpäeviti Kinnistul paiknevas hoones asuvale Elion Ettevõtted AS-i kaablikarbile;

3.1.4 esitama pretensioonid, mida tal on õigus Lepingu kohaselt Üürnikule esitada, 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks.

3.2. Üürnik kohustub:

3.2.1.tasuma igakuiselt Üüri Lepingus fikseeritud tingimustel;

3.2.2. kasutama Linnavara vastavalt Lepingus ettenähtud sihtotstarbel ning oma tegevuse juures vältima Linnavara ja kolmandate isikute ning nende vara kahjustamist;

3.2.3. kooskõlastama kõik Linnavarale tehtavad muudatused või parendused eelnevalt kirjalikult Üürileandjaga;

3.2.4. võimaldama Üürileandja esindajat takistamatult kontrollida Lepingu täitmise tingimusi;

3.2.5. teatama Üürileandjale viivitamatult igast Linnavaral toimunud avariist, tulekahjust jms, võttes koheselt tarvitusele abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;

3.2.6. täitma kehtestatud heakorra- ja tuleohutuse nõudeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

3.2.7. teatama viivitamatult Üürileandjale kui Üürniku vastu on esitatud kohtusse avaldus tema pankroti väljakuulutamiseks või võetakse vastu otsus Üürniku likvideerimiseks;

3.2.8. esitama pretensioonid, mida tal on õigus Lepingu kohaselt Üürileandjale esitada, 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks;

3.2.9 hoiduma Antenni ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada Vabaduse pst 65 kinnistu ja sellega külgnevatel kinnistutel asuvate raadio- ja televisiooniseadmete häireid.

4. Lepingu muutmine

4.1. Lepingu tingimusi võib muuta Poolte kokkuleppel, väljaarvatud juhul kui Lepingu tingimuste muutmine on tingitud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

4.2. Ühe Poole esitatud kirjaliku taotluse Lepingu tingimuste muutmiseks vaatab teine Pool läbi ja teavitab oma otsusest teist Poolt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole Pool teisele Poolele vastanud, loetakse Lepingu muutmise ettepanek tagasi lükatuks.

5. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

5.1. Leping lõpeb tähtaja saabumisel, Lepingu ülesütlemisel Poole poolt, Linnavara hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel, samuti lõppemisel muul Lepingust või seadusest tuleneval alusel.

5.2. Pooltel on õigus Leping erakorraliselt üles öelda kui teine Pool rikub oluliselt Lepingut ja ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul teiselt Poolelt vastava kirjaliku nõude saamisest arvates, teavitades ülesütlemisest teist Poolt vähemalt kuuskümmend (60) kalendripäeva ette. Pooled loevad Lepingu oluliseks rikkumiseks eelkõige alljärgnevaid asjaolusid:

5.2.1. Üürnik kasutab Linnavara vastuolus Lepingus ettenähtud sihtotstarbega;

5.2.2. Üürniku tegevus halvendab Linnavara seisundit;

5.2.3. Üürnik ei ole täies ulatuses tasunud Üüri või võlgnevusele lisanduvat viivist (0,5% päevas) ühe (1) kuu jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast arvates;

5.2.4. Üürnik teeb Linnavaral parendusi või muudatusi ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

5.2.5. Üürnik rikub muul, Lepingu punktides 5.2.1-5.2.4. sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul jooksul arvates vastava Üürileandja kirjaliku nõude saamisest;

5.2.6. Üürniku suhtes on välja kuulutatud pankrot või vastu võetud likvideerimisotsus;

5.2.7. Linnavara kasutamine on Üürileandjast tingitud asjaoludel raskendatud või takistatud;

5.2.8.  Üürileandja rikub Lepingu punktis 3.1.2 sätestatud kohustusi;

5.2.9. Üürileandja rikub muul, Lepingu punktides 5.2.7-5.2.8  sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist mõistiku aja jooksul jooksul arvates vastava Üürniku kirjaliku nõude saamisest.

5.3. Üürnikul on õigus Leping igal ajal üles öelda teavitades sellest Üürileandjat 6 (kuus) kuud kirjalikult ette.

6. Linnavara üleandmine Lepingu lõppemisel

6.1. Üürnik on kohustatud Lepingu viimasel kehtivuspäeval demonteerima Antenni ja andma Linnavara Üürileandjale üle. Linnavara vastuvõtmise kohta koostatakse kohapeal vastav üleandmise-vastuvõtmiseakt.

6.2. Linnavara ei tohi Üürileandjale üleandmise hetkel olla Üürniku tegevuse tagajärjel kahjustatud. Juhul kui kahjustused on tekkinud, peab Üürnik need enne Linnavara üleandmist oma kulul kõrvaldama.

7. Poolte vastutus

7.1. Kui Üürnik ei tasu Lepingust tulenevaid makseid ettenähtud maksetähtajaks, kohustub ta maksma Üürileandjale viivist (0,5%) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7.2. Linnavara vabastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel on Üürnik kohustatud tasuma lisaks Üürile leppetrahvi kaks tuhat viissada (2500) krooni iga vabastamisega viivitatud päeva eest.

7.3. Juhul kui Üürnik rikub tahtlikult või raskest hooletusest tingituna korduvalt Lepingu punktides 3.2.1.-3.2.9. ettenähtud kohustusi, on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult leppetrahvi tasumist 1 (ühe) kuu üürisumma ulatuses.

7.4. Juhul kui Üürileandja rikub tahtlikult või raskest hooletusest tingituna korduvalt Lepingu punktides 3.1.1 – 3.1.3 sätestatud kohustusi, on Üürnikul õigus nõuda Üürileandjalt leppetrahvi tasumist 1 (ühe) kuu üürisumma ulatuses.

7.5. Pooltel on õigus esitada Lepingus nimetatud juhtudel teisele Poolele leppetrahvi nõue 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil tal leppetrahvi nõude õigus tekkis.

8. Teadete edastamine

8.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teisele Poolele Lepingus märgitud kontaktandmetele. Vastavate kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud koheselt teist Poolt informeerima.

8.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e - posti või faksi teel, v.a juhtudel kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu.

8.3. Poole iga nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

9. Vääramatu jõud

9.1 Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu tingimuste rikkumiseks juhul kui Lepingu tingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine on tingitud vääramatust jõust ning Pooled on teinud kõik endast sõltuva sellise olukorra vältimiseks, likvideerimiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks.

9.2 Pool, kelle käesolevas Lepingus ettenähtud kohustuste kohane täitmine on takistatud vääramatu jõu tunnustega asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teisele Poolele kirjalikult teatama 2 (kahe) nädala jooksul alates päevast, millal ta sai teada vääramatust jõust tulenevast takistusest, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul alates selle tekkimisest.

9.3 Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli jõupingutuste rakendamisest selliste põhjuste kõrvaldamiseks ning nad peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama koheselt kui vääramatust jõust tingitud takistused on kõrvaldatud.

10. Lõppsätted

10.1 Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja kirjutatakse alla mõlema Poole poolt.

10.2 Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele kostja asukohajärgses kohtus.

10.3  Kirjutades käesolevale Lepingule alla kinnitavad Pooled, et nad on Lepingu sisuga tutvunud, nende õigused ja kohustused on arusaadavad ja nad kohustuvad neid täitma.

10.4 Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks Lepingu eksemplar.

11. Poolte kontaktandmed

Poolte andmed:

Üürileandja: Tallinna linn, Nõmme Linnaosa Valitsus, Vabaduse pst 65, Tallinn 11211, telefon 645 7345, faks 6 457 340, e-post nomme@tallinnlv.ee

Üürnik: Elisa Eesti AS, J. Vilmsi tn 47, Tallinn 10503, telefon 681 1963, faks 681 1961, e-post elisa@elisa.ee

Poolte allkirjad:

 

______________________                                                                 ______________________

Rainer Vakra                                                                                                Aso Korjus

 

Tallinna linn                                                                                                 Elisa Eesti AS