Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 otsus number 183.
Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine Tvk o 44 06.03.2008
2 Tatari tn 23//25 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 2125 05.12.2007
3 Tatari tn 21d ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 627 11.04.2007
4 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 6 08.03.2007 15.03.2007
5 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
6 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded Tvk m 43 25.08.2005 01.01.2006
7 Tatari tn 23/25 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1376 21.06.2004
8 Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi, eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuete kinnitamine Tlv m 61 16.06.2004 01.07.2004
9 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus Tvk m 19 27.05.2004 01.07.2004 RT IV, 08.08.2013, 59
10 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001