Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 määrus number 30
jõustumine 01.10.2008

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2020 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk m 17.09.2020 nr 15 [RT IV, 29.09.2020, 7 - jõust. 02.10.2020]
Tvk m 27.11.2014 nr 31 [RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]
Tvk m 27.11.2014 nr 31 [RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. september 2008 nr 30

 

 

Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused
[RT IV, 29.09.2020, 7 - jõust. 02.10.2020]

 

 

 

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja reklaamiseaduse § 13 lg 2 ja § 28 lg 1 p 1 alusel.

 

 

     

§ 1. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

(1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 150 m2.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kauplustele, mis asuvad:

1) lennujaama või sadama hoonetes või piiri- ja/või tollikontrollitsoonis;
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

2) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil, kui kanget alkohoolset jooki müüakse kaasa muuseumi ekspositsiooniga seonduvalt valmistatud meenena;
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

3) majutusettevõttes.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

(2) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud lahja ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük.

(21) Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatu ei laiene spordiürituse toimumise kohas asuvale toitlustusettevõtte alalisele müügikohale.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

(3) Toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse, mis asub väljaspool siseruume, on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.

(4) Suletud tarbijapakendis alkohoolse joogi jaemüük toitlustus- ja majutusettevõttest väljaviimiseks ei ole lubatud.

(5) [Kehtetu - RT IV, 29.09.2020, 7 - jõust. 02.10.2020]

(6) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud müügikohas, mis asub:

1) turu territooriumil;

2) üldkasutatava supluskoha territooriumil.

(7) Ajutises ehitises asuvates kauplustes on lubatud kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogiga.

(8) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

(9) Kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

§ 2. Alkoholi reklaami keelupiirkond
[Kehtetu - RT IV, 29.09.2020, 7 - jõust. 02.10.2020]

§ 3. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2008, välja arvatud § 2, mis jõustub 1. novembril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees