Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 378 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.09.2008 korraldus number 1506
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. september 2008 nr 1506-k

 

 

Pärnu mnt 378 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, lg 2, § 19² lg 1 ja lg 4, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56³ ja 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. juuni 1995 otsus nr 5751, millega on Tallinnas, Pärnu mnt 378, endisel aadressil Pärnu mnt 146, endisel kinnistul nr 3148 asunud krundi suurusega 1365,6 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/3 mõttelises osas; Tallinna notari XXXXXXXX 23. veebruaril 2000 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 1574), mille alusel päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notari XXXXXXXX 27. märtsil 2008 koostatud ja tõestatud pärimistunnistus (notari ametitoimingu number 1405/2008), mille alusel pärisid XXXXXXXX kuulunud 1/3 mõttelise osa maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX 3/15 mõttelises osas, XXXXXXXX 3/15 mõttelises osas, XXXXXXXX 3/15 mõttelises osas, XXXXXXXX 3/15 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/15 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/15 mõttelises osas; Tallinna notari XXXXXXXX 10. aprillil 2008 koostatud ja tõestatud ehitise mõtteliste osade kinkeleping, nõudeõiguse loovutamise leping ja kinnistamisavaldus (notari ametitoimingute raamatu registri number 1390), millega XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid neile kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notari Evi Paberiti 16. juunil 2008 koostatud ja tõestatud pärimistunnistus (notari ametitoimingu number 2706), mille alusel päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse 1/15 suuruse mõttelise osa XXXXXXXX; Tallinna notari XXXXXXXX asendaja XXXXXXXX 21. juulil 2008 koostatud ja tõestatud ehitise mõttelise osa müügileping ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse osa loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri number 3101), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna Maa-ameti 28. augustil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MS-289); õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 4135 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 378;

1.2 pindala: 1364  m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3148 pindalaga 1365,6 m2) järgmisele isikule: XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101020677 kauplus, ehitisregistri koodiga 101020678 majandushoone-elamu, ehitisregistri koodiga 101020679 elamu, ehitisregistri koodiga 101020680 garaaž ja ehitisregistri koodiga 101030171 kuur) ning rajatised (ehitisregistri koodiga 220390574 kaev ja ehitisregistri koodiga 220390575 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 1. septembril 2008. Krundil paikneb veel väikeehitis (kasvuhoone). Ehitisregistrisse registrikoodiga 101030170 kantud käimla on 2006. aastal lammutatud.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3148 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikul on õigus maa tagastamisele riigi kulul selle maa tagastamise nõudeõiguse osas, mille ta päris XXXXXXXX. Ülejäänud maa tagastamise nõudeõiguse osas on ta kohustatud tasuma 366 (kolmsada kuuskümmend kuus) krooni ja 60 (kuuskümmend) senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Summa sisaldab 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni ja 30 (kolmkümmend) senti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 233 (kakssada kolmkümmend kolm) krooni ja 30 (kolmkümmend) senti katastritoimiku koostamise tasu.

Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär