Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Tallinna Treenerite Liit vahel sõlmitava raamlepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Rein Ilvesele
Tallinna Linnavalitsus 10.09.2008 korraldus number 1497
Redaktsiooni kehtivus:10.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. september 2008 nr 1497-k

 

 

Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Tallinna Treenerite Liit vahel sõlmitava raamlepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Rein Ilvesele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Tallinna Treenerite Liit vahel sõlmitava raamlepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Mittetulundusühingule Tallinna Treenerite Liit.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2008

korralduse nr 1497-k

LISA

 

RAAMLEPING

 

 

 

Tallinn                                                                                                          …..........…….  2008


Mittetulundusühing  Tallinna  Treenerite Liit, registrikood 80251880, (edaspidi TTL),  keda esindab põhikirja alusel juhatuse aseesimees  Raino Liblik, ühelt poolt

ja

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …........………..………................. korralduse nr ……..... alusel Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves, teiselt poolt, eraldi nimetatud Pool või koos Pooled,

soovides tagada treenerite töö stabiilset arengut Tallinnas, rõhutades mõlemapoolset huvi teha koostööd Tallinna sporditöö korraldamisel, pidades oluliseks TTL kui linnale  olulise koostööpartneri  kaasamist Tallinna kui kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisse, sõlmivad käesoleva raamlepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

 

1. LEPINGU EESMÄRK JA ÜLDPÕHIMÕTTED

 

1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada Poolte koostöö üldpõhimõtted, mis on aluseks
Poolte ühiste huvide kindlaksmääramisel Tallinna linnas toimuva sporditegevuse arendamisel ja tegevuste kavandamisel ning nendest tulenevate konkreetsete lepingute sõlmimisel.

1.2. Pooled lähtuvad koostöö tegemisel järgmistest üldpõhimõtetest:

1.2.1. Pooled arvestavad oma tegevuse kavandamisel teineteise vajadusi ning huve ja vahetavad regulaarselt informatsiooni;

1.2.2. Pooled algatavad koostööprojekte, mille eesmärgid, sisu, finantseerimine, teostamine ja tulemuste realiseerimine sätestatakse eraldi lepingutes;

1.2.3. Pooled teavitavad oma liikmeid ning struktuuriüksusi ning asutusi Lepingust ja Lepingu täitmiseks vahetatavast informatsioonist.

1.2.4. Pooled käsitlevad teineteist oluliste koostööpartneritena treenerite- ja sporditöö korraldamisel ja arendamisel Tallinnas.

 

 

2. LEPINGU OBJEKT

 

2.1. Lepingu objektiks on Poolte koostöö Tallinna linnas korraldava spordikoolituse korraldamisel ja treeneri elukutse väärtustamisel.

2.2. Koostöö Tallinna linnas korraldatava tegevuse arendamiseks hõlmab järgmist:

2.2.1. Ühistegevust Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027tulenevate ja selle alusel kehtestatud Tallinna õigusaktidega kinnitatud spordialaste ülesannete täitmisel;

2.2.2. TTL osalemist Tallinna sporditöö strateegiliste arengu- ja tegevuskavade koostamisel;

2.2.3. TTL kaasaabil Tallinna spordikalendri koostamist;

2.2.4. Pooltevahelisi konsultatsioone.

2.3. Koostöö spordikoolituse valdkonnas hõlmab Tallinna linnas tegutsevate treenerite täienduskoolituse süsteemi väljatöötamist ja ellurakendamist.

2.4. Koostöö treeneri elukutse väärtustamisel ja propageerimisel hõlmab Tallinna linnas tegutsevate edukamate treenerite tunnustamise süsteemi väljatöötamist ja ellurakendamist.

 

 

 

3. POOLTE  KOKKULEPPED

 

3.1. Pooled sõlmivad konkreetsete koostööprojektide läbiviimiseks eraldi lepingud, millega määratakse kindlaks Poolte õigused ja kohustused, võttes aluseks käesolevas Lepingus sätestatud seisukohad.

3.2. Pooled võivad vajadusel vastastikusel nõusolekul kaasata omavaheliste lepingute täitmiseks kolmandaid isikuid.

3.3. Püstitatud koostööeesmärkide saavutamiseks otsivad Pooled vajadusel täiendavaid rahastamisvõimalusi ja osalevad võimalusel ühiselt rahvusvahelistes projektides.

 

4. POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1. TTL  kohustub:

4.1.1. Kindlustama Tallinna treenerite esindatuse Mittetulundusühingus Eesti Treenerite Liit ja koostöös osalema spordialase seadusloome väljatöötamises ja otsuste vastuvõtmises;

4.1.2. Kindlustama Tallinna treenerite koolituse läbiviimise;

4.1.3. Tagama edukamate treenerite ja üliõpilaste väljaselgitamise ja tunnustamise.

4.2. Tallinna linn kohustub:

4.2.1. Teavitama TTL-i sporditöö korraldamisest Tallinnas;

4.2.2. Kaasama sporditegevust reguleerivate Tallinna linna õigusaktide ettevalmistamisele TTL-i;

4.2.3. Toetama selleks ettenähtud eelarveliste vahendite olemasolul Lepingu punktides 4.1.2. ja 4.1.3. märgitud ürituste läbiviimist mahus, mis lepitakse kokku eraldi lepinguga;

4.2.4. Leidma võimalusi edukamate Tallinna treenerite motiveerimiseks.

 

5. KONTAKTISIKUD

 

5.1. TTL-i kontaktisikuks Lepingu täitmisel on  juhatuse aseesimees Raino Liblik.

5.2. Tallinna linna kontaktisikuks Lepingu täitmisel on Tallinna Spordi- ja Noorsoameti juhataja Rein Ilves.

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib viis aastat.

6.2. Lepingut võib muuta või täiendada Poolte kirjalikul kokkuleppel, mis on Lepingu lahutamatuks lisaks.

6.3. Poolte kokkuleppel võib Lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Ühe Poole nõustumisel võib Lepingu lõpetada kuuajalise etteteatamisega juhul kui tal on piisavalt alust väita, et teine Pool ei täida Lepingut.

6.4. Lepingu täitmisest tulenevad pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

6.5. Leping on alla kirjutatud ................………....……….. 2008. aastal kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris.

 

7. POOLTE REKVISIIDID

 

     Mittetulundusühing Tallinna Treenerite Liit                    Tallinna linn

Reg. kood 80251880                                                       Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                         Reg. kood 75014920

Juhkentali tn 12                                                               Vabaduse väljak 7

      10132 TALLINN                                                            15199 TALLINN

 

       _____________________                                            _______________________

         Raino Liblik                                                                        Rein Ilves

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär