Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 30.11.2000 nr 49
 
Tlv k 06.08.2008 nr 1293
 
Tlv k 06.08.2008 nr 1294
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Värsi tn 28 maa kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 10.09.2008 korraldus number 1468
Redaktsiooni kehtivus:10.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. september 2008 nr 1468-k

 

 

Värsi tn 28 maa
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, § 191, Maa hindamise seaduse § 9
lg 1, lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse
§ 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktidega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. märtsi 1994 otsusest nr 2185, Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 korraldustest nr 1293-k ja 1294-k ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 3797 materjalidest:

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 28.08.2008 akt nr 2771.

2. Määrata Nõmme linnaosas, Värsi tn 28 endisel kinnistul nr 1876N asuva 367,5 m2 (üldpindala 1955 m2, millest õigustatud subjektil on nõudeõigus 4/7 mõttelisele osale, mis on 1117 m2) suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 25 725 (kakskümmend viis tuhat seitsesada kakskümmend viis) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele isikule: XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

4. Punktis 2 nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium kahes võrdses osas:

2009. aasta kolmandas kvartalis 12 862 krooni ja 50 senti;

2010. aasta kolmandas kvartalis 12 862 krooni ja 50 senti.

5. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Lugeda endise kinnistu nr 1876N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

7. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2008

korraldusega nr 1468-k

 

AKT nr 2771

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse
p 2.1.12.2 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Värsi tn 28

20

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni
21. märtsi 1994 otsusega nr 2185 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1955 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektiks järgmine isik:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

 

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

4/7

mõttelises osas

1117 m2
pindala

 

 

 

 

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 alusel 367,5 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

20

70

367,5

1

25 725

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 25 725 (kakskümmend viis tuhat seitsesada kakskümmend viis) krooni.

 

 

 

Akti koostaja: Merle Raam, Tallinna Maa-ameti peaspetsialist

28.08.2008