Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 korraldus number 1438
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 1438-k

 

 

Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse

18. juuni 2003 korraldusega nr 1567-k:

 

 

1. Võtta vastu Tondi tn 42 kinnistu detailplaneering, OÜ K. Enno Arhitektuuribüroo töö nr 
A74-0431. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks ning olemasoleva Sprincktali suvemõisa ja tallihoone renoveerimine ning kasutuselevõtmine ärihoonetena. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,4 ha.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 korraldusega nr 1567-k algatatud Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja suurendada planeeritava maa-ala suurust 104 m² võrra vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele tulenevalt Planeerimisseaduse § 22¹ lõikest 2 selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust liitumispunktini.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär