Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnistutele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 korraldus number 1427
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 1427-k

 

 

Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse
seadmise taotlemine ning kinnistutele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja
määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Asjaõigusseaduse § 179, § 225, § 228, Võlaõigusseaduse § 116 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2007 korraldusest nr 1795-k „Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning arvestades Osaühing Oscarrehvid 18. juuni 2008 avaldust:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Osaühingult Oscarrehvid (äriregistrikood 10667231, asukoht Peterburi tee 73, Tallinn) avalikult kasutatavate teede ja haljasalade rajamiseks vajalikud Peterburi tee 52D (kinnistusregistriosa nr 17868101, katastritunnus 78403:315:0012, pindala 27 864 m2, sihtotstarve 50% ärimaa, 50% tootmismaa) kinnistu jagamisel moodustatavad Peterburi tee 52p (pindala 12 m², sihtotstarve transpordimaa) ja Peterburi tee 52r (pindala 325 m², sihtotstarve transpordimaa) kinnistud, mis on tähistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil viirutatud aladena.

2. Omandada punktis 1 nimetatud kinnistud järgmiste tingimustega:

2.1 Osaühing Oscarrehvid on kohustatud vastavalt Tallinna linna ja Osaühingu Oscarrehvid vahel 29. mail 2008 sõlmitud lepingus nr 2-6/152 kokkulepitud tingimustele oma vahendite arvelt ehitama punktis 1 nimetatud transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele teed, haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni (kõik koos edaspidi nimetatud rajatised), detailplaneeringu kohaste hoonete kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui viie aasta jooksul pärast ehitusloa väljastamist;

2.2 kinnistute valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmiseaktiga kahe nädala jooksul rajatiste kasutuslubade väljastamisest arvates;

2.3 kinnistute tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul arvates kinnistute jagamise maakatastris registreerimisest;

2.4 Tallinna linnal ja Osaühingul Oscarrehvid on õigus kinnistute tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnistute tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.5 Tallinna linnal on õigus kinnistute tasuta võõrandamise võlaõguslikust lepingust taganeda, kui kinnistu omanik ei ole ilmunud kinnistute tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima kuue kuu jooksul kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

2.6 kinnistut koormav hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale omandatavaid kinnistuid;

2.7 Osaühing Oscarrehvid kohustub Peterburi tee 52D kinnistust Tallinna linnale võõrandatavaid osi kolmandatele isikutele mitte võõrandama ning ülejäänud kinnistu osa võõrandamisel tagama, et kinnistu osa omandaja võtab üle kõik punktis 2 nimetatud võlaõiguslikud kokkulepped. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Osaühing Oscarrehvid Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

2.8 taotleda Tallinna linna kasuks punktis 1 nimetatud kinnistute omandiõiguse üleandmise nõuet tagava eelmärke kandmist kinnistusraamatusse.

3. Taotleda Peterburi tee 52D kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist järgmiste tingimustega:

3.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

3.2 isiklik kasutusõigus jääb koormama Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivat Peterburi tee 52s (pindala 2415 m², sihtotstarve transpordimaa) kinnistut, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

3.3 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

3.4 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alale ehitatavad teed koos haljastusega;

3.5 õigustatud isikul on õigus punktis 3.4 nimetatud isikliku kasutusõiguse alale ehitatavaid teid kasutada ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava sõiduteena, st teel võivad sõidukitega liigelda kõik isikud ning isikliku kasutusõiguse alale ehitatavaid kõnniteid avalikult kasutatava kergliiklusteena, st teedel võivad jalgsi liigelda kõik isikud;

3.6 õigustatud isik kohustub:

3.6.1 remontima teid ja kandma nimetatud töödega seotud kulud;

3.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

3.7 kinnistute omanik kohustub:

3.7.1 ehitama oma vahendite arvelt isikliku kasutusõiguse alale vastavalt Tallinna linna ja Osaühingu Oscarrehvid vahel 29. mail 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/152 avalikult kasutatavad teed koos üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooniga ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata detailplaneeringu kohaste hoonete kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui viie aasta jooksul pärast ehitusloa väljastamist;

3.7.2  heakorrastama pärast teede ja haljastuse valmimist isikliku kasutusõiguse alad ja taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis vastab kehtestatud kaevetööde eeskirjale;

3.7.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab teede ja haljastuse sihipärast kasutamist;

3.7.4 hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada teede ja haljasalade seisundi halvenemist, õhu, vee või maa saastamist, muud ohtu või kahju üldistele huvidele;

3.7.5 hoidma teid ja haljasalasid alaliselt heas seisukorras aastaringselt vastavalt heakorraeeskirjale ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata;

3.7.6 teavitama õigustatud isikut kinnistu jagamisest ja võõrandamisest;

3.7.7 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

3.8 isiklik kasutusõigus lõpetatakse poolte kokkuleppel kui Peterburi tee 52D kinnistu ja lähiala  detailplaneeringut ei kehtestata ühe aasta jooksul isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates.

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest ning Peterburi tee 52D kinnistule seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Maa-ametil:

5.1 tasuda linnavalitsuse korralduse punktis 1 nimetatud kinnistute omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

5.2 teha korraldus teatavaks Osaühingule Oscarrehvid ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008

korralduse nr 1427-k

LISA 1

 

Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivate Tallinna linnale omandatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

 

Peterburi tee 52D kinnistu jagamisel tekkivate Tallinna linnale omandatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008

korralduse nr 1427-k

LISA 2

 

Peterburi tee 52D kinnistule seatava ja kinnistu jagamisel tekkivat kinnistut koormama jääva isikliku kasutusõiguse ala asukoha skeem

 

 

 

Peterburi tee 52D kinnistule seatava ja kinnistu jagamisel tekkivat kinnistut koormama jääva isikliku kasutusõiguse ala asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär