Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat kinnistut Tondi tn 55a koormava hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 korraldus number 1424

Redaktsiooni kehtivus 03.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 1424-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat kinnistut Tondi tn 55a koormava hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

 

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 2, § 2491 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 44, Tallinna Linnavalitsuse 25 juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringuga ning tulenevalt Tallinna notari Tiit Sepa asendaja Tarvo Puri poolt 26. augustil 2003 tõestatud lepingu (notari ametitoimingute raamatu registri nr 6331) punktist 9.1.5.9, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna hoonestusõiguse kinnistusregistri andmetest ning Audentes Halduse Osaühingu 21. augusti 2008 taotlusest:

 

 

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevat kinnistut Tondi tn 55a (kinnistusregistriosa nr 158101) koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 15050301) koormamisega kuni 155 000 000 krooni suuruse hüpoteegiga Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaali (äriregistrikood 11199418) ja AS UniCredit Bank Eesti filiaali (äriregistrikood 11343140) kasuks.

2. Tondi tn 55a kinnistu jagamisel jääb Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavat Marsi tn 4 kinnistut koormama jäävat hoonestusõigust koormama kuni 110 500 000 krooni suurune hüpoteek ja detailplaneeringu kohaselt moodustatavat Marsi tn 10 kinnistut koormama jäävat hoonestusõigust koormama kuni 44 500 000 krooni suurune hüpoteek.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Audentes Halduse Osaühingule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär