Tallinna vanalinna arengukava kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 28.08.2008 otsus number 171

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk o 09.09.2010 nr 193, jõustumine 01.01.2011,
lugeda euro kasutusele võtmisel õigusaktis märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. august 2008 nr 171

 

 

 

 

Tallinna vanalinna arengukava kinnitamine

 

 

 

ohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 4 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg 1 ja lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 21 lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusega nr 1 “Tallinna vanalinna arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine“,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna vanalinna arengukava vastavalt lisale.

2. Tallinna vanalinna arengukavas kavandatud tegevuste elluviimine toimub vastavalt linnaeelarve võimalustele ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA Tallinna vanalinna arengukava