Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 17.04.2008 nr 69
 
Tlv k 07.11.2007 nr 1942
 
Tlv k 14.08.2007 nr 1389
 
Tlv k 25.06.2007 nr 1246
 
Tlv k 04.04.2007 nr 602
 
Tvk o 25.01.2007 nr 1
 
Tvk o 21.12.2006 nr 369
 
Tlv k 25.10.2006 nr 2137
 
Tvk m 09.02.2006 nr 5
 
Tvk m 06.10.2005 nr 53
 
Tvk o 16.06.2005 nr 187
 
Tvk o 16.06.2005 nr 184
 
Tvk m 10.06.2004 nr 23
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tvk o 11.06.2015 nr 107
 
Tvk m 05.04.2012 nr 9
 
Tvk o 04.11.2010 nr 255
 
Tlv k 04.03.2009 nr 336
 
Tlv p 30.12.2008 nr 54
 
Tlv k 23.12.2008 nr 2230
Akti muudavad
 
Tvk o 09.09.2010 nr 193
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna vanalinna arengukava kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 28.08.2008 otsus number 171
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 09.09.2010 nr 193, jõustumine 01.01.2011,
lugeda euro kasutusele võtmisel õigusaktis märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. august 2008 nr 171

 

 

 

 

Tallinna vanalinna arengukava kinnitamine

 

 

 

ohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 4 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg 1 ja lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 21 lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusega nr 1 “Tallinna vanalinna arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine“,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna vanalinna arengukava vastavalt lisale.

2. Tallinna vanalinna arengukavas kavandatud tegevuste elluviimine toimub vastavalt linnaeelarve võimalustele ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA Tallinna vanalinna arengukava