Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 55a, Tondi tn 55b ja Seebi tn 36a katastriüksuste aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.08.2008 korraldus number 1402
Redaktsiooni kehtivus:27.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

27. august 2008 nr 1402-k

 

 

Tondi tn 55a, Tondi tn 55b ja Seebi tn 36a katastriüksuste aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused“ p-de 5, 7 ja 8, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel,
kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 1999 määruse nr 11 „Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas“ p-ga 1.4 ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringuga Kristiine linnaosas ning tulenevalt Audentes Halduse Osaühingu 4. augusti 2008 taotlusest ja Tallinna Maa‑ameti 6. augusti 2008 kirjast nr 4-11/7982:

 

1.        Muuta katastriüksuste Tondi tn 55a (kinnistusregistri registriosa nr 158101, hoonestusõiguse registriosa nr 15050301, katastritunnus 78407:702:0360, maakasutuse sihtotstarve – sotsiaalmaa 100%), Tondi tn 55b (kinnistusregistri registriosa nr 108501, katastritunnus 78407:702:0370, maakasutuse sihtotstarve – ärimaa 100%) ja Seebi tn 36a (kinnistusregistri registriosa nr 110901, katastritunnus 78407:702:0090, maakasutuse sihtotstarve – tootmismaa 100%) aadressid ning määrata sihtotstarbed vastavalt Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringule Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1     uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Marsi tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2        Marsi tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.3        Marsi tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa 100%;

1.1.4        Marsi tn 10, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%.

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Tallinna Maa-ametile, Audentes Halduse Osaühingule ja AS-le Tondi Kvartal.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes