Männiku tee 26, endise kinnistu nr 1484 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

Tallinna Linnavalitsus 27.08.2008 korraldus number 1378
Kehtetuks tunnistamine 03.08.2011
Redaktsiooni kehtivus - 03.08.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 03.08.2011 nr 1202

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. august 2008 nr 1378-k

 

 

Männiku tee 26, endise kinnistu nr 1484 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 19² lg 3, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 34² ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. märtsi 1999 otsus nr 10613, millega on Tallinnas, Männiku tee 26, endisel kinnistul nr 1484 asunud krundi suurusega 381 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notar Maive Ottase 27. mail 1999 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 3241), mille alusel päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse tema tütar XXXXXXXX; Tallinna notar Maive Ottase 28. augustil 2007 koostatud ja tõendatud pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registri number 4701), mille alusel pärisid XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse võrdsetes mõttelistes osades tema poeg XXXXXXXX ja tütar XXXXXXXX; õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 12166 materjalid:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, Männiku tee 26, endisel kinnistul nr 1484 asunud 381 m² suuruse krundi tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud XXXXXXXX ja Tallinna Linnavalitsusele ei ole esitatud tähtaegselt pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta.  

2. Lugeda endise kinnistu nr 1484 maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX ning avaldada korralduse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes