Vabaõhukooli tee 68b asuva endise maakoha "Kolumbuse nr A-6" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 27.08.2008 korraldus number 1376

Redaktsiooni kehtivus 27.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. august 2008 nr 1376-k

 

 

Vabaõhukooli tee 68b asuva endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“ maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, § 36 lg 1; Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. jaanuari 1995 otsus nr 4675, millega endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“ ehitiste ja maa suhtes tunnistati õigustatud subjektiks Liisa Kolumbus; Tallinna notar Piret Pressi 17. aprillil 1997 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 1717), millega Liisa Kolumbuse maa tagastamise nõudeõiguse päris sihtasutus Liisa Kolumbuse Mälestusfond; Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 otsus nr 154, millega kehtestati Vabaõhukooli tee 68 kinnistu maa-ala detailplaneering; Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2001 korraldus nr 1053-k, millega otsustati tagastada Aktsiaseltsile J.P. Kinnisvaraarendus Vabaõhukooli tee 68a ja AS-le M.S.I.GRUPP Vabaõhukooli tee 68c maaüksused; 2. mai 2001 korraldus nr 1594-k, millega otsustati Aktsiaseltsile Sampo Liising tagastada Vabaõhukooli tee 68b maa; 16. aprilli 2008 korraldus nr 654-k, millega otsustati sihtasutusele Liisa Kolumbuse Mälestusfond tagastada Rahvakooli tee 22 maa; 30. aprilli 2008 korraldus nr 781-k, millega otsustati kehtestada Vabaõhukooli tee 68a detailplaneering; 28. mai 2008 korraldus nr 920-k, millega otsustati sihtasutusele Liisa Kolumbuse Mälestusfond tagastada Rahvakooli tee 24 ja Rahvakooli tee 26 maad; Tallinna notar Gunnar Savisaare asendaja Tarvo Puri 2. veebruaril 2001 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 665), millega sihtasutus Liisa Kolumbuse Mälestusfond loovutas AS-le M.S.I.GRUPP 82771/125550 mõttelist osa, aktsiaseltsile Sampo Liising 5452/125550 mõttelist osa ja Aktsiaseltsile J.P. Kinnisvaraarendus 11126/125550 mõttelist osa endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“ maa tagastamise nõudeõigusest; aktsiaseltsi Geomark koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 6655-6) ja maa tagastamise toimiku nr 2990 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 68b;

1.2 pindala: 278 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine maakoht “Kolumbuse nr A-6“, endine kinnistu nr 6021 pindalaga 12,555 ha) järgmisele isikule:

sihtasutus Liisa Kolumbuse Mälestusfond, äriregistri kood 802013-8841, asukoht Långängsvägen 39, Stocksund, Rootsi.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riikikust ehitisregistrist 6. augustil 2008).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 19 787 m² endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“, endise kinnistu nr 6021 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes