Toonela tee 3 asuva endise kinnistu nr 791 maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 27.08.2008 korraldus number 1375

Redaktsiooni kehtivus 27.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 27. august 2008 nr 1375-k

 

 

Toonela tee 3 asuva endise kinnistu nr 791 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 36 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. septembri 2000 otsus nr 11738, millega endise kinnistu nr 791 ehitiste ja maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati Eesti Evangeelne Luterlik Kirik; Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsus nr 14, millega otsustati taotleda Toonela tee 7 maaüksus Tallinna linna omandisse; Harju maavanema 30. novembri 2007 korraldus nr 2475-k, millega otsustati Toonela tee 7 maaüksus anda munitsipaalomandisse; Tallinna Maa-ameti 19. juunil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr AR-230) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 7467 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 aukoht: Toonela tee 3;

1.2 pindala: 144 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 791 aadressiga Roosi tn 13, pindala 43 710m²) järgmisele isikule:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, registrikood 80208720, asukoht Kiriku plats 3, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101027988 väravahoone-kabel) kuulub punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 1. augustil 2008).

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

5. Endise kinnistu nr 791 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala osas, mille suurus on 43 566 m², lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 juurdepääs Toonela tee 3 maaüksusele on seni toimunud läbi Toonela tee 7 maaüksuse;

7.2 on Toonela tee 3 maaüksuse kaudu toimunud juurdepääs Toonela tee 5 ja Toonela tee 7 maaüksustele;

7.3 juurdepääsu edasiseks tagamiseks on Toonela tee 3 ja naaberkinnistute omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes