Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel" omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006
Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 otsus number 157
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. august 2008 nr 157

 

 

 

 

Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõige 5 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005 määrusega nr 179 “Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise
ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord
“, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ja
Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lõike 2 punktiga 1, tulenevalt Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel 6. jaanuaril 2003 sõlmitud ning 23. detsembril 2004 ja 19. detsembril 2006 muudetud rahastamisotsusest nr 2002/EE/16/P/PA/009 ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut:

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009 “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ 18. septembril 2007 sõlmitud ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2007 otsusega nr 215 heaks kiidetud omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkulepe.

2. Volitada Tallinna linna nimel punktis 1 nimetatud muudatuste kokkuleppele alla kirjutama linnapea Edgar Savisaart.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 punkti 5 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“5. Nõustuda Projekti linnapoolse kaasfinantseerimisega summas 4 225 962 krooni ja 34 senti, sh omafinantseering 1 372 961 krooni ja 30 senti ning käibemaksukulu projekti kogumaksumuselt summas 2 853 001 krooni ja 4 senti, arvestades, et Tallinna linna territooriumil asuvate raudteeülesõitude projekteerimise kogumaksumus on 15 850 005 krooni ja 80 senti ilma käibemaksuta, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondi abi arvelt summas 12 752 538 krooni ja 8 senti ning riigi toetuse arvelt summas 1 724 506 krooni ja 42 senti. Tallinna linna poolne kaasfinantseerimine on kaetud Tallinna linna 2007. aasta eelarves teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt.“

4. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeeriumile, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsust

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008
otsuse nr 157
LISA


LISA nr 2
Ühtekuuluvusfondi projekti omafinantseerimise lepingule 18.09.2007

Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009 “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ 18.09.2007 sõlmitud omafinantseerimise lepingu

MUUDATUSTE KOKKULEPE

 

 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edasipidi Riik), keda esindab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes tegutseb ministeeriumi põhimääruse alusel,

ja

Tallinna linn (edaspidi Toetuse saaja), keda esindab Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 otsuse nr 157 alusel linnapea Edgar Savisaar,

keda nimetatakse edaspidi ka Pool või koos Pooled,

võttes arvesse, et

§      projektis 2002/EE/16/P/PA/009, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondist abi andmist transpordisektori tehniliseks abiks, on vabanenud lisavahendeid ja

§      Keila Alamprojekti hankelepingu muutmise tõttu finantseerib Euroopa Komisjon (edaspidi EK) täiendavalt projekti “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ (edaspidi Projekt) Ühtekuuluvusfondist 37 489 412,72 krooni (kolmkümmend seitse miljonit nelisada kaheksakümmend üheksa tuhat nelisada kaksteist krooni ja seitsekümmend kaks senti) ulatuses ehk 2 396 010,17 EUR (kaks miljonit kolmsada üheksakümmend kuus tuhat kümme eurot ja seitseteist senti). Nimetatud Projekti raames osutatakse tehnilist abi viiele toetuse saajale (Tallinn, Tartu, Rakvere, Tapa ja Keila) ning arvestades, et toetus jaguneb toetuse saajate vahel proportsionaalselt vastavalt riigihanke võitnud pakkumusele, suureneb Tallinna Alamprojekti Ühtekuuluvusfondi finantseering 5 084 872,78 krooni (viis miljonit kaheksakümmend neli tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks krooni ja seitsekümmend kaheksa senti) võrra;

leppisid Pooled kokku viia nende vahel 18.09.2007 sõlmitud Alamprojekti omafinantseerimise lepingusse (edaspidi Leping) sisse järgmised muudatused:

1. Lepingu punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.1 Riigihanke tulemusena on Projekti abikõlblik kogumaksumus 46 599 642,91 krooni (nelikümmend kuus miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat kuussada nelikümmend kaks krooni ja üheksakümmend üks senti), millest Toetuse saaja Alamprojekti osa maksumus on 15 850 005,80 krooni (viisteist miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat viis krooni ja kaheksakümmend senti) ilma käibemaksuta, mis moodustab 34,01% Projekti maksumusest;“

2. Lepingu punkti 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.2 EK finantseerib Alamprojekti Ühtekuuluvusfondist summas 12 752 538,08 krooni (kaksteist miljonit seitsesada viiskümmend kaks tuhat viissada kolmkümmend kaheksa krooni ja kaheksa senti);“

3. Lepingu punkti 1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.3 Riik finantseerib Alamprojekti summas 1 724 506,42 krooni (üks miljon seitsesada kakskümmend neli tuhat viissada kuus krooni ja nelikümmend kaks senti);“

4. Lugeda Lepingu lahutamatuteks osadeks käesolev muudatuste kokkulepe Lepingu lisana nr 2 ja käesoleva kokkuleppega koos allakirjutatud uues redaktsioonis Projekti rahastamisskeem lisana nr 1, mis asendab 18.09.2007 allakirjutatud Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009 “Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“ omafinantseerimise lepingu lisa nr 1.

5. Lepingu lisa nr 2 hakkab kehtima viimase osapoole allakirjutamise kuupäeval.

6. Lepingu lisa nr 2 on koostatud eesti keeles kahes samasugust juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale Poolele jääb üks eksemplar.

 

 

…………………………………

…………………………………

 

 

Juhan Parts

Edgar Savisaar

Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Tallinna linnapea

“……“………………………… 2008

“……“………………………… 2008

 

 

 

 

 


LISA nr 1

Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009

“Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks

raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel“

omafinantseerimise lepingule

 

 

 

 

 

 

 

 

eek

 

 

Eritasandilised raudtee ülesõidud

ÜF abi %
kogumaksu-musest

ÜF abi summa  80,45% ÜF eelarvest

ÜF eelarve

I osa
Tallinn
2 ülesõitu

ÜF abi

12 752 538,08

34,01%

12 751 629,67

15 850 005,80

Omafinantseering

1 372 961,30

Riigi toetus

1 724 506,42

Käibemaks

2 853 001,04

Hind kokku

18 703 006,84

II osa
Tartu
2 ülesõitu

ÜF abi

13 476 481,29

35,94%

13 475 121,82

16 749 685,29

Omafinantseering

1 450 902,33

Riigi toetus

1 822 301,67

Käibemaks

3 014 943,35

Hind kokku

19 764 628,65

III osa
Rakvere
1 ülesõit

ÜF abi

5 731 880,03

15,29%

5 731 175,12

7 123 896,98

Omafinantseering

617 104,56

Riigi toetus

774 912,39

Käibemaks

1 282 301,46

Hind kokku

8 406 198,44

IV osa
Tapa
1 ülesõit

ÜF abi

4 884 627,81

13,03%

4 886 541,14

6 074 010,12

Omafinantseering

525 887,86

Riigi toetus

663 494,45

Käibemaks

1 093 321,82

Hind kokku

7 167 331,94

V osa
Keila
1 ülesõit

ÜF abi

643 885,51

1,72%

645 244,98

802 044,72

Omafinantseering

158 159,21

Riigi toetus

0

Käibemaks

144 368,05

Hind kokku

946 412,77

ÜF abi

37 489 412,72

99,99%

37 489 412,72

46 599 642,91

Omafinantseering

4 125 015,26

Riigi toetus

4 985 214,93

Käibemaks

8 387 935,72

Hind kokku

54 987 578,63

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees