Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS-i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 lõpetamise kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Rainer Vakrale
Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 otsus number 156
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. august 2008 nr 156

 

 

 

 

Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS-i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 lõpetamise kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Rainer Vakrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1 ja § 22 lõike 2, § 35 lõike 5, võlaõigusseaduse § 13 lõike 1 ja § 186 punkti 4 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 65 lõikega 1 ja § 69 lõikega 5, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korra“ punktiga 59 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS‑i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 ennetähtaegse lõpetamise kokkulepe.

2. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Rainer Vakrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele selleks otstarbeks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires ja Tallinna linnale tagastatava vara ja NT KAUBANDUSE AS‑i poolt üleantava vara üleandmise-vastuvõtmise aktile.

3. Tallinna Linnavalitsusel näha Tallinna linna 2009. aasta eelarves ette vahendid mitteeluruumi rendilepingu nr 598 ennetähtaegsest lõpetamisest tuleneva hüvitise ja Nõmme turu rekonstrueerimistööde katteks.

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel vormistada seoses Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS‑i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 ennetähtaegse lõpetamisega kahepoolne Tallinna linnale tagastatava vara ja NT KAUBANDUSE AS‑i poolt üleantava vara üleandmise-vastuvõtmise akt aadressil Turu plats 6 asuva vara üleandmiseks Tallinna linna valdusesse.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha otsus teatavaks NT KAUBANDUSE AS‑le.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008
otsuse nr 156
LISA

 

Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS‑i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 ennetähtaegse lõpetamise kokkulepe

 

 

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 otsuse nr 156 alusel Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra

ja

NT KAUBANDUSE AS, äriregistrikood 10091203, keda esindab ________________________ (edaspidi ühiselt pooled), sõlmivad alljärgneva kokkuleppe (edaspidi ka kokkulepe).

Asjaolud

Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS‑i vahel 4. mail 1995 sõlmitud Nõmme turu tervikvarana rendile andmise lepinguga nr 598 anti NT KAUBANDUSE AS‑ile rendile 25 aastaks (s.o 4. maini 2020) Tallinnas aadressil Turu plats 6 asuv vara (Nõmme turg).

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2000 korralduse nr 4176‑k, sõlmisid Tallinna linn ja NT KAUBANDUSE AS 1. novembril 2000 Tallinnas aadressil Turu plats 6 asuvate hoonete, vara ja maa-ala (edaspidi nimetatud ka vara) rendile andmise lepingu uues redaktsioonis (edaspidi mitteeluruumi rendileping nr 598). Poolte vahel kehtib 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendileping nr 598 Turu plats 6 vara kasutusse andmise kohta.

Eelviidatud lepingute esemeks on Turu plats 6 asuval kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 512801, katastritunnus 78404:401:3810, pindala 7391 m2, sihtotstarve ärimaa) paiknev, Tallinna linnale kuuluv vara.

Pooled on pidanud läbirääkimisi ja leppinud kokku mitteeluruumi rendilepingu nr 598 ennetähtaegse lõpetamises seoses sellega, et Tallinna linn soovib iseseisvalt edasi arendada Nõmme keskuses asuvat turgu multifunktsionaalseks linnaruumiks, kus päevasel ajal toimib turg ning õhtusel ajal saab korraldada avalikke üritusi.

Kokkuleppe tingimused

1. Pooled lõpetavad mitteeluruumi rendilepingu nr 598 enne tähtaja lõppu, alates 5. jaanuarist 2009.

2. NT KAUBANDUSE AS kohustub hiljemalt 5. jaanuariks 2009 tagastama Tallinna linnale mitteeluruumi rendilepingu nr 598 esemeks oleva vara ja üle andma NT KAUBANDUSE AS‑ile kuuluva vara. NT KAUBANDUSE AS-ile kuuluva vara üleandmisel ei oma NT KAUBANDUS AS Tallinna linna vastu NT KAUBANDUSE AS‑ile kuuluva vara suhtes mingeid nõudeid. NT KAUBANDUSE AS kohustub Tallinna linnale kuuluva tagastatava vara ja NT KAUBANDUSE AS‑ile kuuluva üleantava vara ning Turu plats 6 maa-ala üle andma hiljemalt 5. jaanuariks 2009. Tagastatav vara ja NT KAUBANDUSE AS‑i poolt üleantav vara vormistatakse üleandmise-vastuvõtmiseaktiga, millele kirjutavad alla poolte esindajad. Tallinna linn Nõmme Linnaosa Valitsuse kaudu kohustub NT KAUBANDUSE AS‑ilt Tallinna linnale kuuluva vara ja NT KAUBANDUSE AS‑ile kuuluva vara nende üleandmisel vastu võtma.

3. NT KAUBANDUSE AS on kohustatud tagama Turu plats 6 asuva kultuurimälestise (Nõmme turuhoone, 1930, mälestise registri nr 8233) säilimise kokkuleppe allkirjastamise päeva seisundis kuni Poolte poolt kokkuleppe punktis 2 toodud üleandmise-vastuvõtmiseakti allkirjastamiseni.

4. Kui NT KAUBANDUSE AS ei vabasta Turu plats 6 asuvat maa-ala ega korrasta Turu plats 6 asuvat maa-ala (kokkuleppe punkt 7) kokkuleppe punktis 1 märgitud tähtajaks, on Tallinna linnal õigus kokkuleppe punktis 7 sätestatud NT KAUBANDUSE AS‑i kohustus täita NT KAUBANDUSE AS‑i eest.

5. Tallinna linna varale tehtud parendused lähevad Tallinna linna omandisse. Tallinna linn ei ole kohustatud tehtud parenduste eest täiendavalt tasuma. Kokkuleppe sõlmimise hetkel puuduvad varal võlaõigusseaduse § 285 lg 3 mõttes sellised parendused, mida NT KAUBANDUSE AS saaks varalt ära võtta.

6. NT KAUBANDUSE AS kohustub lõpetama hiljemalt kokkuleppe punktis 1 nimetatud tähtajaks kõik kolmandate isikutega sõlmitud kasutus- ja muud (sh elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste kasutamisega seotud) lepingud ning tagama Turu plats 6 asuva vara ja territooriumi vabastamise kolmandate isikute valdusest ja õigustest. Kahtluste ja hilisemate vaidluste vältimiseks loovutab NT KAUBANDUSE AS käesoleva kokkuleppega Tallinna linnale ühtlasi vara kolmandatelt isikutelt väljanõudeõiguse juhuks kui pärast vara Tallinna linnale üleandmist peaks selguma, et see on osaliselt kolmanda isiku valduses.

7. NT KAUBANDUSE AS on kohustatud korrastama Turu plats 6 asuva maa-ala vastavalt tavapäraselt asja heakorrale esitatavatele nõuetele (muuhulgas peab olema kõrvaldatud prügi) kokkuleppe punktis 1 sätestatud tähtajaks.

8. Kokkuleppe punktis 3 nimetatud kohustuse täitmata jätmisel või rikkumisel on NT KAUBANDUSE AS kohustatud maksma Tallinna linnale leppetrahvi 200 000 krooni. Kokkuleppe punktides 4, 6 või 7 sätestatud kohustuste täitmata jätmisel on NT KAUBANDUS AS kohustatud maksma Tallinna linnale ühekordset leppetrahvi 200 000 krooni.

9. NT KAUBANDUSE AS on kohustatud hüvitama Tallinna linnale NT KAUBANDUSE AS‑i eest kokkuleppe punktides 3, 4, 6 ja 7 nimetatud kohustuste täitmisel kantud kulud.

10. Vara sätestatud tähtajaks üleandmisega viivitamisel on NT KAUBANDUSE AS kohustatud maksma leppetrahvi 20 000 krooni iga viivitatud päeva eest kuni vara üleandmise kohustuse täitmiseni.

11. Vara sätestatud tähtajaks vastuvõtmisega viivitamisel on Tallinna linn kohustatud maksma NT KAUBANDUSE AS‑ile 20 000 krooni iga viivitatud päeva eest kuni vara vastuvõtmise kohustuse täitmiseni.

12. Tallinna linn kohustub tasuma NT KAUBANDUSE AS‑ile seoses lepingu ennetähtaegse lõpetamisega hüvitist 9 500 000 (üheksa miljonit viissada tuhat) krooni. Tallinna linn kohustub hüvitise tasuma NT KAUBANDUSE AS‑i arvelduskontole ______________ 1. veebruariks 2009. Vara kokkulepitud tähtajaks üleandmisega viivitamise korral lükkub hüvitise tasumise kohustus viivitatud päevade arvu võrra edasi.

13. Tallinna linn kohustub kokkuleppe punktis 12 sätestatud kohustuse mitteõigeaegsel täitmisel tasuma NT KAUBANDUSE AS‑ile leppetrahvi summas 200 000 krooni ja viivist 20 000 krooni päevas iga hüvitise tasumisega viivitatud päeva eest kuni kokkuleppe punktis 12 toodud kohustuse täitmiseni.

14. Tallinna linnal on õigus tasaarvestada punktis 8 ja 10 sätestatud leppetrahvi nõuded ning NT KAUBANDUSE AS‑i eest kokkuleppe punktides 3, 4, 6 ja 7 NT KAUBANDUSE AS‑i kohustuste täitmisel kantud kulutused punktis 12 toodud summaga. NT KAUBANDUSE AS‑il ei ole õigust tasaarvestamisest keelduda.

15. NT KAUBANDUSE AS kinnitab, et arvates kokkuleppe sõlmimisest ja punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisest ei ole tal lepingu esemega seonduvalt Tallinna linna vastu mingisuguseid nõudeid.

16. Kokkulepe on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

17. Kokkulepe kehtib alates ______________2008. a kuni kohustuste kohase täitmiseni.

Tallinna linna volitatud esindaja

 

NT KAUBANDUSE AS‑i esindaja

 

 

 

 

 

 

Rainer Vakra

 

 

Nõmme linnaosa vanem

 

Juhatuse liige

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees