Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006-2007
Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 otsus number 163
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. august 2008 nr 163

 

 

 

 

Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006‑2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 4. aprilli 2008 revisjoniaktist nr 1/2008 “Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006‑2007“, revisjonikomisjoni 12. mai 2008 otsusest nr 4 ning linnavalitsuse 28. mai 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Muuta Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrust nr 6 “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“, kus täpsustada linna ametiasutustele, sh linnakantseleile esitatud reservfondist raha eraldamise taotluste menetlemise korda.

3. Jälgida äriühingutega sõlmitavate lepingute juriidilist ja vormistamise korrektsust, tagades sellega linna õiguste ning huvide kaitse. Kasutada Tallinna Linnakantseleis kinnitatud lepingu näidisvormi.

4. Tagada reservfondist mittetulundusühingutele raha eraldamisel lepingute sõlmimine ja nõuda aruandluse esitamist.

5. Linnaosade valitsustel järgida Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 5, mille kohaselt võib linnaosa valitsuse reservfondist teha eraldisi ettenägematuteks kuludeks. Linnaosas toimuvate traditsiooniliste ürituste rahastamine planeerida tulevikus eelarvesse.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja linnaosade valitsustele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees