Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne
Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 otsus number 162
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. august 2008 nr 162

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7 ja Tallinna põhimääruse § 321 lg 3 alusel ning tutvunud Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruandega,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta juurdelisatud revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne teadmiseks.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008
otsuse nr 162
LISA

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne

 

 

 

1. Komisjoni liikmed ja komisjoni tööst osavõtmine

Nikolai Stelmach (komisjoni esimees alates 29.11.2007), Leonid Mihhailov (aseesimees alates 05.04.2007). Liikmed: Epp Alatalu, Paul Alekand, Sergei Bogovski, Remo Holsmer, Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Toomas Sepp, Larissa Škurat, Arvo Uukkivi, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Hanno Pevkur, Hannes Rumm, Taavi Rõivas, Elmar Sepp.

Ajavahemikul 25.01.‑28.03.2007 oli revisjonikomisjoni esimees Taavi Rõivas, ajavahemikul 19.04.-20.09.2007 oli revisjonikomisjoni esimees Üllar Lanno. Elmar Sepp oli revisjonikomisjoni aseesimees kuni 22.02.2007.

2007. aastal toimus 16 revisjonikomisjoni koosolekut.

Revisjonikomisjoni liikmed

Osalemisi

Koosolekuid

Periood

Epp Alatalu

11

16

01.01. - 31.12.2007

Paul Alekand

14

16

01.01. - 31.12.2007

Sergei Bogovski

10

11

05.04. - 31.12.2007

Remo Holsmer

5

16

01.01.- 31.12.2007

Robert Kalm

4

7

21.06. - 31.12.2007

Svetlana Kozlova

12

15

25.01. - 31.12.2007

Oksana Laasi

1

1

01.01. - 22.01.2007

Üllar Lanno

6

6

19.04. - 20.09.2007

Leonid Mihhailov

14

16

01.01.- 31.12.2007

Hanno Pevkur

5

5

01.01. - 05.04.2007

Hannes Rumm

4

5

01.01. - 17.04.2007

Taavi Rõivas

4

4

25.01. - 28.03.2007

Toomas Sepp

14

16

01.01.- 31.12.2007

Elmar Sepp

2

4

01.01. - 22.02.2007

Nikolai Stelmach

10

16

01.01. - 31.12.2007

Larissa Škurat

14

15

25.01. - 31.12.2007

Arvo Uukkivi

2

7

21.06. - 31.12.2007

2. Kontrollimiste plaani täitmine

Komisjoni 16 koosolekul arutati kokku 31 küsimust, mille kohta võeti vastu 11 revisjonikomisjoni otsust ja linnavolikogule esitati 12 otsuse eelnõud ning revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2006. aasta majandusaasta konsolideeritud aruande kohta. Komisjonis oli arutusel 10 revisjoniakti tulemust 2006. aastal alustatud ülesannete kohta.

Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusega nr 117 kinnitati revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaan, mis sisaldas 13 kontrolliülesannet. 2007. aasta kontrollimiste plaanist teostati 7 revisjoni, mille kohta võttis revisjonikomisjon vastu otsused. Kuna 2007. aasta kontrollimiste plaan jäi osaliselt täitmata, siis Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsuse nr 37 “Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine“ punkti 2 alusel jätkati 2007. aasta kontrollimiste plaanis toodud kontrolliülesannete täitmist.

2007. aastal juhtisid kontrollimisi: Remo Holsmer ühel korral, Paul Alekand ühel korral, Sergei Bogovski ühel korral, Leonid Mihhailov kahel korral, Toomas Sepp ühel korral, Epp Alatalu ühel korral.

3. Komisjonis läbivaadatud küsimused

3.1 2007. aasta kontrolliülesannetest esitas revisjonikomisjon eelnõud linnavolikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta alljärgnevalt:

2007. aastal

3.1.1 Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast

Kontrollimisel tuvastati, et oma tegevuses on Haabersti Sotsiaalkeskus jälginud kinnitatud eelarvet ning eelarvelisi vahendeid on kasutatud sihipäraselt. Haabersti Sotsiaalkeskusel soovitati postimüügi teenuste kasutamisel kasutada eraldi kliendinumbrit ja otsetasumist ning kingituste ja meenete arvelevõtmise ja mahakandmise üle pidada asutusesisest arvestust. Revisjoniakt võeti teadmiseks.

Kontrolli tulemused kinnitati Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 otsusega nr 276 “Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast“.

2008. aastal

3.1.2 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast

Kontrollimisel selgus, et Tallinna Kunstigümnaasiumis on raamatupidamise korraldamisel lähtutud Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud nõuetest ning eelarvelisi vahendeid on kasutatud sihipäraselt. Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi raamatupidamise algdokumendid olid nõuetekohaselt vormistatud ning eelarvelisi vahendeid kasutati sihipäraselt. Tallinna Kivila Lasteaia kontrollimise käigus eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist ei tuvastatud.

Revisjonikomisjoni poolt esitatud linnavolikogu otsuse eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 10. detsembri 2007. aasta koosolekul. Tallinna Linnavolikogu otsus nr 5 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast“ võeti vastu 24. jaanuaril 2008.

3.1.3 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast

Kontrollimisel ei tuvastatud eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist Tallinna Botaanikaaias, kuid 2005. aastal tõi pearaamatupidaja ebaseaduslik töölepingu lõpetamine kaasa 80 000‑kroonise hüvitise ja 42 744‑kroonise õigusteenuse tasu maksmise.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 otsus nr 13 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast“.

3.1.4 Tallinna linna 2006. aasta investeeringute kava täitmine

Revisjonikomisjoni töögrupp kontrollis raamatupidamise algdokumente, analüüsis hangete korraldamist, töövõtulepingute sõlmimist ja täitmist Lasnamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimise lõpetamisel ning sisustamisel, Nõmme Spordikeskuse olmehoone renoveerimisel, loodusmajade rekonstrueerimisel Aegna saarel ja Tallinna Botaanikaaias ning Tallinna Kopli Ametikooli õppetöökodade fassaadi renoveerimisel.

Investeeringuprojektide täpsustatud mahuks koos riigieelarve eraldistega oli kokku 1 868 621 700 krooni ning eelarve täitmine 1 743 618 100 krooni. Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldusega nr 561‑k “Tallinna linna 2006. aasta eelarvest ülekantavate kulude 2007. aasta eelarveaastasse kandmine“ kanti 2006. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulud 2007. eelarveaastasse summas 241 546 140 krooni.

Lepingute sõlmimisel ja täitmisel puudusi ei esinenud. Ettepanekuna rõhutati, et linna ametiasutuste juhtidel tõhustada järelevalvet projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepingute täitmise üle ning revisjoniakt võtta teadmiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsus nr 38 “Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal“.

3.1.5 Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast

Kontrolliti kõiki linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud Pirita, Nõmme, Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe, Kesklinna, Põhja-Tallinna linnaosades ja Tallinna Elamumajandusametis.

Kontrolli käigus tuvastati, et 1993. aastast kuni 2001. aasta alguseni munitsipaaleluruumide otsustuskorras müüki ei toimunud. Kontrollitaval perioodil 1993‑2006 müüdi otsustuskorras 969 korterit 166 linnavolikogu otsuse alusel. Kontrolli käigus selgus, et linn on vabanenud korterite otsustuskorras müügi tehingute tegemisel tehniliselt väga halvas seisundis elamutest ja korteritest, mille korrastamisel oleks linn pidanud tegema suuri kulutusi. Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud olid kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Tallinna linna õigusaktidega. Korterite müük aastate kaupa oli aga väga ebaühtlane, mis tulenes tervikliku otsustuskorras müügi planeerimatusest. Samuti oli linnale laekunud müügitulu väike, kuna Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993 määrus nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamise kohta ja elamute erastamise väärtushinnangu koefitsentide määramise juhend“ (jõustunud 16. juulil 1993), mille alusel toimus korterite hindamine, on aegunud. Revisjoniakt võeti teadmiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsus nr 39 “Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügitehingud alates 1993. aastast“.

3.1.6 Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast

Kontrolli käigus selgus, et Tallinna Linnaplaneerimise Amet on sõlminud 2005. aastal 159 lepingut, 2006. aastal 104 lepingut ning seisuga 30.11.2007 oli sõlmitud 72 lepingut. Kontrollimisel selgus, et 2005. aastal töövõtulepingute sõlmimisel on amet lähtunud Tallinna Linnakantseleis kehtestatud lepingu vormist, asjade ostmisel ja teenuste tellimisel Tallinna linnapea käskkirjadest ning ameti juhataja poolt kinnitatud juhenditest.

2006. aastal viidi detailplaneeringute menetlemisel läbi 29 riigihanget. Kontrollimisel selgus, et riigihangete korraldamisel on võetud aluseks riigihangete seadus ja selle alusel välja antud õigusaktid. Revisjoni käigus kontrolliti ametis 2006. aastal sõlmitud 14 lepingu ning 2007. aastal 10 lepingu täitmist. Kehtestatud normidest kõrvalekaldumisi täheldati ühel juhul: Urban Managmenti OÜ‑ga 29.11.2006 sõlmitud lepingu nr 5‑20/82 täitmisel.

2007. aastal on lepingute sõlmimisel lähtunud amet Tallinna Linnavalitsuse regulatsioonidest ning ameti juhataja poolt kinnitatud juhisest. Kontrollimise tulemusel jõuti järeldusele, et lepingute sõlmimisel on järgitud riigi ja Tallinna õigusakte. Linnavolikogu otsusega kohustati Tallinna Linnaplaneerimise Ametit tagada pidev kontroll üld- ja detailplaneeringute algatamise taotluste menetlemise üle ning anti ülesanne esitada revisjonikomisjonile aruanne sisekontrollisüsteemi toimimise kohta 01.09.2008.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 73 “Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast“.

3.1.7 “Kalevipoja“ kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele

Revisjonikomisjon kontrollis “Kalevipoja“ kuju konkursi tulemuste vastavust konkursi tingimustele. Konkursi läbiviimiseks moodustati ajutine komisjon, mis kuulutas välja hanke “Kalevipoja“ kuju rajamise kohta Tallinna lahte. Tähtaegselt laekus kolm tööd, mille hulgast anti ühele vastavaks tunnistatud tööle neljast hindamiskriteeriumist lähtudes 100 väärtuspunktist 80,6 väärtuspunkti. Komisjon otsustas I auhinda mitte välja anda ja hinnata töö märgusõnaga “Kalevipoeg jõuab koju“ II autasu vääriliseks hinnaga 70 000 krooni.

Kontrollimisel tuvastati, et “Kalevipoja“ kuju konkursi tulemused olid vastavuses “Kalevipoja monumentaalskulptuuri ideekonkursi“ tingimustega.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 74 ““Kalevipoja“ kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele“.

3.2 2006. aasta kontrolliülesannetest esitas revisjonikomisjon eelnõud linnavolikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta alljärgnevalt:

2007. aastal

3.2.1 Linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamine Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelvalve Sihtasutuse poolt aastatel 2004‑2005

Otsustati, et Tallinna Kommunaalamet finantseerib Tallinna Veeettevõtjate Järelvalve Sihtasutust kahepoolse lepingu alusel.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsus nr 7 “Linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamine Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt aastatel 2004‑2005“.

3.2.2 Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja ‑lasteaedades alates 2005. aastast

Otsusega kohustati Tallinna Linnavalitsust koostama ajagraafik 1. maiks 2007 automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks koolidesse ja lasteaedadesse; asuda läbirääkimistesse Põhja-Eesti Päästekeskusega koolide tuletõrje-voolikusüsteemide taastamisele alternatiivsete lahenduste saamiseks iga objekti kohta; nõuda koolide ja koolieelsete lasteasutuse juhtidelt tuleohutusnõuete täitmist; haridusasutuste eelarvetes näha ette vahendid tuleohutusnõuete täitmisega seotud kulude katteks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 otsus nr 55 “Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja ‑lasteaedades alates 2005. aastast“.

3.2.3 Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 “Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast“ täitmine

Otsustati võtta revisjoniakt teadmiseks. Tallinna Linnavalitsust kohustati rakendama abinõusid hooldekodu hoolduspersonali ametikohtade täitmiseks ja töötasu probleemide lahendamiseks. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit kohustati tagama regulaarne kontroll hooldekodu finantstegevuse üle.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsus nr 116 “Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 “Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast“ täitmine“.

3.2.4 Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005. aastal

Otsusega kohustati Tallinna Linnavalitsust nõudma linnaosade valitsustelt Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“ täitmist ja mitte lubama linnaosa reservfondist teha eraldisi teistele linna ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele. Linna ameteid ja linnaosade valitsusi kohustati rakendama meetmeid aktis toodud puuduste vältimiseks edaspidi.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007 otsus nr 157 “Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005. aastal“.

3.2.5 Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutuses 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal.

Otsustati märkida, et isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine linna ametiasutustes on toimunud kooskõlas linnavolikogu poolt kehtestatud transpordikulude hüvitamise põhimõtetega ja Vabariigi Valitsuse määrusega, millised reguleerisid kontrollitaval perioodil isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist. Linna ametiasutusi kohustati võtta kasutusele meetmed, mis tagaksid isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise rakendamisel suurema eesmärgipärasuse ja efektiivsuse, sh kehtestada reeglid, mis välistaksid ametiauto süsteemse kasutamise ajal, kui töötaja saab isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 otsus nr 176 “Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutuses 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal“.

3.2.6 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

Otsustati võtta revisjoniakt teadmiseks ning märkida, et oma tegevuses on Tallinna Haridusamet kinni pidanud kinnitatud eelarvest. Haridusameti eelarve eest vastutavatel isikutel pöörata enam tähelepanu lepingute täitmise kontrollimisele.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 otsus nr 201 “Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast“.

3.2.7 Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004‑2005

Otsuses soovitati linnavalitsusel analüüsida ja üldistada linna kaotatud kohtuprotsesside asjaolusid ning jätkata koosseisuliste juristide koolitamist nende taseme parandamiseks. Samas märgiti, et keeruliste ja mahukate kohtuasjade puhul on advokaadibüroode teenuste kasutamine põhjendatud.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 otsus nr 202 “Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004‑2005“.

3.2.8 Vene Kultuurikeskuse kapitaliremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004‑2006

Otsustati võtta revisjoniakt teadmiseks.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 otsus nr 270 “Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004‑2006“.

2008. aastal

3.2.9 Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004‑2006.

Otsustati võtta teadmiseks, et õpilaste toitlustamise korraldamiseks Lasnamäe munitsipaalkoolides sõlmitud lepingud on valdavalt vastavuses Tallinna Linnavolikogu määrusega. Märgiti, et enamik kontrollitud koole ei ole täitnud sotsiaalministri määrust, millega sätestati tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis eirates antud soovitusi toitlustamise korraldamisel vanuserühmade lõikes ning mitte tagades õpilastele nõuetekohase joogivee kättesaadavust. Juhtida Tallinna Linnavalitsuse tähelepanu sellele, et Tallinna Linnavalitsuse määrused ei sisalda sätteid, mis võimaldaks kontrollida toitlustamise organiseerimise kulude katteks ettevõtja kasutada jääva osa suurust ning kohustust koole pidama arvestust tegeliku sööjate arvu üle.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 otsus nr 14 “Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004‑2006“.

3.2.10 Äriruumi Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

Otsustati märkida, et 01.06.2000‑20.03.2001 kasutas Pirita Linnaosa Valitsus Kloostrimetsa tee 29 hoone rendilepingu sõlmimisel väiksemaid rendimäärasid, kui oli sätestanud Tallinna Linnavalitsus. Rendilepinguga ajavahemikul 22.11.2000 kuni 31.12.2005 ettenähtud investeerimiskohustusest 5 miljonist kroonist oli rentnik täitnud vaid 3,9 miljonit krooni.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2008 otsus nr 24 “Äriruumi Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine“.

3.2.11 Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast

Kontrollitaval perioodil oli Tallinna Kommunaalamet sõlminud kokku 1014 lepingut, millest 443 korral oli eelnevalt korraldatud riigihange, neist 194 avatud riigihanked ja ülejäänud lihtmenetlusega hanked. Märgiti, et kontrollitud perioodil, 2004‑2006 ja 2007. aasta I poolaasta, olid Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingud vastavuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidega.

Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 75 “Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast“.

4. 2007. aastal revisjonikomisjonis arutlusel olnud muud teemad:

·        Revisjonikomisjoni 2007. aasta tööplaan

·        Ülevaade 2006. aasta kontrollimiste plaani täitmisest seisuga 30.04.2007

·        2007. aasta kontrollimiste plaanis olevate kontrollülesannete vastutajate määramine

·        Ettepanekute tegemine revisjonikomisjoni töö parandamiseks

·        Revisjonikomisjoni kontrollimiste plaani tegevuskava 2007 kinnitamine

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees