Sporditegevuse toetamise kord

Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrus number 28
jõustumine 01.09.2008

Redaktsiooni kehtivus 01.09.2008 - 30.06.2009

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. august 2008 nr 28

 

 

Sporditegevuse toetamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 3 punktidega 2 ja 3.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse spordiorganisatsioonidele Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt antava Tallinna 4‑19‑aastaste laste, noorte ja igas vanuses puuetega inimeste (edaspidi harrastajad) sporditegevuse korraldamise toetamiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi määrus).

(2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab erakooli, ja eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja), kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust:

1) Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele harrastajatele;

2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treenerid. Puuetega inimeste treeningrühmadega võivad töötada lisaks treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega treeneritele ka isikud, kes on läbinud puuetega inimestega töötamiseks vajaliku väljaõppe.

(3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Teave toetuse saamiseks

Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) alamlehel.

2. peatükk
TOETUSE SAAJA NING TOETUSE ARVESTAMINE

§ 3.  Toetuse saaja

Toetuse saaja on spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud toetust anda.

§ 4.  Toetus

(1) Toetust antakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordiala koefitsiendist, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist.

(2) Toetust antakse ühele teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale. Treeneri kvalifikatsiooni järgi arvestatavat toetust antakse ühele treeneri § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale.

(3) Spordiala koefitsiendi määramisel lähtutakse spordiala harrastamisega seotud kuludest, spordirajatistega seonduvatest kulutustest, majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kaudselt toetavatest teguritest. Määruses nimetamata spordiala puhul arvestatakse toetust madalaima koefitsiendi alusel vastavalt § 6 lõike 3 punktile 1.

(4) Toetuse arvestuslikuks aluseks on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja kuni 19‑aastaste (k.a) harrastajate Olümpiamängude, Maailmameistrivõistluste, Euroopa, Eesti ja Tallinna meistrivõistluste tulemuste põhjal. Spordialaliidud esitavad ametile vastavalt spordialaliiduga sõlmitud kokkuleppele kinnitatud edetabeli hiljemalt 1. juuniks. Kui spordialaliit ei ole vastavat kokkulepet ametiga sõlminud või ametile tähtajaks edetabelit esitanud, siis arvestatakse toetust madalaima koefitsiendi alusel vastavalt § 6 lõike 4 punktile 1.

(5) Treeneri kvalifikatsiooni arvestatakse toetuse arvutamisel alates III kvalifikatsioonitasemest taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui toetuse saajal on vähemalt 51% Tallinna harrastajaid.

§ 5.  Toetuse arvutamine

(1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 punktid 3 ja 5) arvestatakse Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summa jagamisel § 6 lõikes 1 sätestatud viie (vanuse)rühma arvestusliku harrastajate koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle rühma koefitsiendi korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate arvuga.

(2) Toetuse saajale antav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud summade liitmisel. Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:

1) arvutatakse välja toetuse saaja harrastaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma (harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga);

2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad;

3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse saadud tulemus (§ 6 lg 1 või 2) spordiala (§ 6 lg 3) ja spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa;

4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala koefitsiendiga (§ 6 lg 3) ja saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6 lg 4 p 3) ja treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa.

(3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks selekteerib amet spordialaliidu esitatud edetabelist välja äri- ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri järgse aadressiga Tallinna spordiorganisatsioonid ja need spordiorganisatsioonid, mis on eelmisel toetusperioodil saanud Tallinna sporditoetust ning jagab need kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:

1) kui spordiala spordiklubide arv ei jagu täpselt kolmega, siis võib teise kolmandikku paigutatavate spordiorganisatsioonide arv erineda esimeses ja kolmandas kolmandikus olevate spordiorganisatsioonide arvust ühe võrra ning nende puhul võetakse toetuse arvestamisel aluseks edetabeli teise kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2). Edetabeli esimesse ja kolmandasse kolmandikku kuuluvate spordiorganisatsioonide arv peab olema võrdne;

2) kui spordialaliidu edetabelis on Tallinna spordiklubisid, sh ka eelmisel toetusperioodil Tallinna sporditoetust saanud spordiorganisatsioone vähem kui kolm, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks teise kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2);

3) kui spordiorganisatsioone ei ole spordialaliidu edetabelis, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks kolmanda kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 1).

(4) Puuetega inimeste kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialast ja spordialaliidu edetabelist koefitsiendiga 1,0 (§ 6 lg 3 p 2 ja lg 4 p 2).

(5) Treeneri kvalifikatsioonitaseme alusel arvestatav summa saadakse kvalifikatsioonitaseme koefitsiendi (§ 6 lg 5) korrutamisel baassummaga harrastaja kohta (§ 5 lg 1).

§ 6.  Koefitsiendimäärad

(1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:

1) 4-6-aastased – koefitsient 0,4;

2) 7-10-aastased – koefitsient 0,8;

3) 11-15-aastased – koefitsient 1,0;

4) 16-19-aastased – koefitsient 1,3;

5) igas vanuses puuetega inimesed – koefitsient 1,0.

(2) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid võimlemise, iluuisutamise ja võistlustantsu puhul:

1) 4-6-aastased – koefitsient 0,6;

2) 7-10-aastased – koefitsient 1,0;

3) 11-19-aastased – koefitsient 1,3.

(3) Spordialade koefitsiendid:

1) aeroobika, fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport  koefitsient 0,7;

2) akrobaatiline võimlemine, capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, käsipall, lauatennis, maadlus, murdmaasuusatamine, poks, saalihoki, seinatennis (squash), sulgpall, suusakahevõistlus, taekwon(-)do, võimlemine, võistlustants, võrkpall, wu-shu – koefitsient 1,0;

3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, purjetamine, ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, vehklemine – koefitsient 1,3.

(4) Spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid:

1) edetabeli kolmas kolmandik – koefitsient 0,7;

2) edetabeli teine kolmandik – koefitsient 1,0;

3) edetabeli esimese kolmandiku puhul edetabeli kolmandas kolmandikus olevate toetuse saajate harrastajate arvu alusel arvutatav toetussumma X (§ 6 lg 1 või 2 ja § 6 lg 3) korrutatakse 0,7‑ga ja saadakse tulemuseks Y. Tulemus Y lahutatakse toetussummast X. Lahutustulemus (Z = X-Y) jagatakse edetabeli esimesse kolmandikku kuuluvate toetuse saajate harrastajate koguarvuga. Saadud jagatis liidetakse edetabeli esimeses kolmandikus oleva juba § 6 lõike 1 või 2 ja § 6 lõike 3 alusel arvutatud toetuse saaja summale vastavalt tema harrastajate arvule.

(5) Treeneri kvalifikatsioonitasemel põhinevad koefitsiendid:

1) kvalifikatsiooni III tase – koefitsient 5,0;

2) kvalifikatsiooni IV tase – koefitsient 7,5;

3) kvalifikatsiooni V tase – koefitsient 10,0.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 7.  Toetuse taotlus

(1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse ametile koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik. Amet võib nõuda, et taotlusele lisataks teisi dokumente, mis on olulised, et otsustada, kas toetust anda või mitte anda. Lisadokumentide nõudmisest teavitab amet taotlejat kirjalikult (posti, faksi või e-posti teel).

(2) Toetuse taotluses märgitakse:

1) taotleja ja tema esindaja andmed;

2) treeningrühmade loetelu;

3) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

(3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:

1) järgneva aasta eelarve;

2) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri paber- ja elektroonilise dokumendina. Nimekirjas tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri kvalifikatsioonitase ja selle kehtivuse aeg. Harrastajate vanuserühmadesse jaotamisel arvestatakse nende vanust toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga;

3) tegevuskava järgneva kolme aasta kohta (v.a erakooli pidaja);

4) koopia sporditegevuse korraldamiseks vajaliku spordirajatise või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast dokumendist (v.a erakooli pidaja);

5) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;

6) koopia dokumendist, mis tõendab isiku väljaõpet puuetega inimestega töötamiseks.

(4) Esmakordsel taotlemisel võib amet lisaks § 7 lõigetes 1‑3 loetletud dokumentidele nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.

(5) Toetuse saamiseks peab taotleja tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu kinnitanud soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale lõikes 1 näidatud tähtajaks. Kui toetusperioodi kestel asenduvad spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega, siis peab toetuse saaja tagama, et asemele tuleva harrastaja kohta kinnitaks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmiseks taotlejale samal viisil. Sooviavalduse toetuse määramiseks võib esitada ametis kohapeal ka paberil. Avaldus peab sisaldama harrastaja ja harrastaja seadusliku esindaja nime, treeneri avalduse puhul treeneri nime, isikukoodi, kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ning selgesõnalist soovi toetuse andmise kohta taotlejale.

§ 8.  Dokumendi esitamine

(1) Ametile esitatavad dokumendid peavad olema kirjalikus vormis ja neid võib esitada ka elektrooniliselt, kui nad on allkirjastatud digitaalselt.

(2) Elektrooniline dokument loetakse ametile esitatuks, kui dokumendi saatja on saanud elektroonilise teate dokumendi vastuvõtmise kohta ametidokumentide vastuvõtmiseks ettenähtud andmebaasist.

(3) Tallinna sporditegevuse toetamise e-teenuse olemasolul võib taotleja või toetuse saaja esitada taotluse (§ 7 lg 1) või toetuse kasutamise aruande (§ 16 lg 1) digitaalselt allkirjastatuna infosüsteemi PAI (http://pai.tallinn.ee/) või riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu.

(4) Dokumendi elektroonilise esitamise nõuded kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 9.  Taotleja õigused ja kohustused

(1) Taotlejal on õigus saada ametist informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud taotluse esitamise tähtajaks toetuse saajat.

(2) Lõikes 1 nimetatud harrastajate puhul on teovõimelisel harrastajal või harrastaja seaduslikul esindajal õigus pärast taotleja järelepärimist 10 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 1. detsembriks määrata toetuse saaja vastavalt § 7 lõikele 5. Kui taotleja ei ole määratud tähtajaks toetuse saajat ära märkinud, siis toetust ei anta.

(3) Taotleja, kellele amet andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Kui taotleja, kes eelneva perioodi eest on saanud toetust, on ilma mõjuva põhjuseta jätnud esitamata toetuse kasutamise aruande § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks, siis toetust järgmiseks perioodiks ei anta. Taotleja võib mõjuvate põhjuste olemasolul taotleda ametilt aruande esitamise tähtaja pikendamist.

(4) Toetuse saaja on kohustatud hoidma saadud toetust eraldi pangakontol ja tegema sealt väljamakseid § 14 lõikes 1 sätestatud sihtotstarbel. Kui taotleja ei ole saadud toetust hoidnud eraldi pangakontol, siis järgmisel aastal toetuse taotlemisel toetust ei anta.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 10.  Taotluse menetlemine

(1) Amet kontrollib esitatud dokumentide vastavust § 7 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti, faksi või e-postiga) 1 kuu jooksul taotluse esitamise tähtajast. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine ameti juhataja käskkirjaga ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

(2) Taotluse vaatab läbi 3 kuu jooksul, arvates selle esitamise tähtajast ameti juhataja käskkirjaga moodustatud 7‑liikmeline komisjon ja teeb ameti juhatajale ettepaneku toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

§ 11.  Toetuse andmise otsustamine

(1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga. Otsuse tegemisel lähtutakse määrusest, taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest.

(2) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud määrusest või kui ettepanek on motiveerimata, on ameti juhatajal õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon vaatab taotluse uuesti läbi 1 kuu jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, edastab amet taotluse linnavalitsusele, kes otsustab toetuse andmise või mitteandmise. Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib amet taotlejaga lepingu.

(3) Amet teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud haldusakti taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.

§ 12.  Toetuse andmisest keeldumine

Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi linnaasutustele või kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid ning muudel määruse § 4 lõikes 2 ja § 9 lõigetes 2‑4 sätestatud juhtudel.

5. peatükk
TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED

§ 13.  Lepingu sõlmimine

(1) Amet esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise haldusakti teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mille taotleja on kohustatud allkirjastama 1 kuu jooksul arvates lepingu esitamisest.

(2) Lepingus sätestatakse:

1) pooled;

2) poolte õigused ja kohustused;

3) toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;

4) harrastajate arv;

5) toetuse ülekandmise tingimused;

6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;

7) sanktsioonid.

(3) Kui toetuse taotleja ei tagasta ametile allkirjastatud lepingut, siis tunnistatakse haldusakt toetuse andmise kohta kehtetuks ja taotlus jäetakse rahuldamata ning taotluse menetlus lõpetatakse. Haldusakt menetluse lõpetamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul.

§ 14.  Toetuse kasutamine

(1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:

1) treenerite ja puuetega inimestega tegelevate isikute töötasudeks;

2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/ rendikuludeks;

3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagrite seotud kulud).

(2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama ametile hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui amet on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 15.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

(1) Toetuse saajal on õigus:

1) saada määratud toetust;

2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;

3) teha harrastajate nimekirjas muudatusi asendades spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kuulub kohaldamisele suurem koefitsient, siis antud toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kohaldatakse väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust harrastaja koefitsiendimäärani. Kui treener koos treeningrühmaga lahkub ja läheb teise toetuse saaja juurde, siis treeneri ja harrastajate kohta arvestatav toetus kantakse uuele toetuse saajale üle uue toetuse saaja avalduse alusel. Treeneri üleminekul kantakse treeneri kohta arvestatav toetus üle uuele toetuse saajale uue toetuse saaja avalduse alusel. Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest või treeneri lahkumisest koos treeningrühmaga.

(2) Toetuse saaja on kohustatud:

1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris;

2) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;

3) korraldama 4‑6‑aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 1,5 tundi;

4) korraldama 7‑15‑aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 4 tundi;

5) korraldama 16‑19‑aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 6 tundi;

6) korraldama puuetega inimeste sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile;

7) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;

8) tagama, et üks treener või puuetega inimestega tegelev isik korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100 harrastajaga;

9) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama osalustasust (õppemaksust) 10% harrastajatest ja andma 20%le harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses;

10) teavitama ametit treening- või tunniplaani muudatustest vähemalt 3 tööpäeva ette kirja, faksi või e-posti teel ja erakorralistel juhtudel (üldine liikluskatkestus, haigestumine, õnnetusjuhtum jms) telefoni, faksi või e-posti teel esimesel võimalusel;

11) kasutama toetust vastavalt § 14 lõikes 1 sätestatule.

6. peatükk
ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 16.  Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama ametile vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametile hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

(2) Ameti juhatajal on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ja määrata tähtaeg nende esitamiseks.

§ 17.  Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

Kui toetuse saaja ei esita § 16 lõikes 2 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbel, jätnud kasutamata toetuse ametile tagastamata või on muul moel lepingut rikkunud, siis on ameti juhatajal õigus vähendada toetust, peatada toetuse väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda. Haldusakt toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks ja tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul. Asjakohane teave avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.

§ 18.  Järelevalve lepingu täitmise üle

(1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab amet.

(2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:

1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);

2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded ametile määratud tähtajaks.

(3) Järelevalve käigus on ametil õigus kohapeal kontrollida:

1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;

2) treeningutel osalevate harrastajate arvu vastavust lepingule;

3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

(4) Lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 kohaselt läbiviidud kontrollimiste kohta koostab amet akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).

(5) Järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste olulise rikkumise või nende kordumise korral koostab amet akti(de) alusel protokolli.

(6) Protokollis märgitakse järelevalve teostamise aeg ja koht, järelevalve teostaja nimi ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed, järelevalvetoimingu eesmärk, järelevalve käigus tuvastatud asjaolud, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlused, järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.

(7) Protokoll antakse toetuse saajale üle allkirja vastu või edastatakse tähtväljastusteatega.

(8) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on ametil õigus rakendada sanktsioone, sh määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19.  Määruse rakendamine

(1) 2009. aasta toetuse arvestamiseks esitavad spordialaliidud § 4 lõike 4 nõuetele vastavad edetabelid esitama ametile 1. oktoobriks 1. juuni 2008 seisuga.

(2) Määruse § 9 lõike 4 teist lauset rakendatakse 2010. aastaks esitatavate taotluste suhtes.

(3) Tallinna Linnavalitsusel kehtestada järgmised vormid: sporditegevuse toetamise taotlus (§ 7 lg 1), treenerite ja harrastajate nimekiri (§ 7 lg 3 p 2), sporditegevuse toetamise leping (§ 13 lg 1) ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 16 lg 1).

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määrus nr 47 “Sporditegevuse toetamise kord“ ja 2. novembri 2006 määrus nr 62 “Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määrus nr 47 “Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees