Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrus number 27
Jõustumine:28.08.2008
Kehtetuks tunnistamine:15.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:28.08.2008 - 14.04.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 08.04.2010 nr 21, jõustumine 15.04.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. august 2008 nr 27

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 “Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, kaubandustegevuse seaduse § 17 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 66 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusega nr 21 kinnitatud “Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“5. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kuulub linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse pädevusse. Tallinna Linnavalitsus võib korraldusega teha eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise ja vahetu teostamise ülesandeks Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi ettevõtlusamet), juhul kui mitme linnaosa piires asuvad linnarajatised antakse kasutusse tervikobjektina.”;

2) korda täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

“51. Linnaosa valitsus peab kooskõlastama linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise valitsejaga, kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus. Tallinna Maa-amet kooskõlastab Tallinna linna omandis oleva kinnistu piiratud asjaõigusega koormamise tingimuste määramise Tallinna Linnavolikogu otsuse või Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu linnaosa valitsusega, välja arvatud maa koormamisel isikliku kasutusõigusega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks. Ettevõtlusamet kooskõlastab linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise asukohajärgse linnaosa valitsusega ning juhul kui linnaosa valitsus ei ole linnarajatise valitseja, siis ka linnarajatise valitsejaga.”;

3) punkti 7 esimest lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

 “7. Linnaosa valitsus või ettevõtlusamet peavad enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise otsustamist hindama põhjalikult, igakülgselt ja objektiivselt linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise võimalikkust tulenevalt punktis 6 sätestatust.”;

4) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 9.4 järgmises sõnastuses:

 “9.4 punktis 11.5 nimetatud juhul –linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise ajaks.”;

5) punkti 11 täiendatakse alapunktiga 11.5 järgmises sõnastuses:

 “11.5 linnarajatisel seni püsivat müügikohta kasutanud isikule linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse menetlemise ajal, kui linnarajatise kasutusse andmine võimaldab vältida linnale kahju tekkimist, on avalikes huvides või linnarajatise kasutusse andmine ei ole vastuolus kohtuasja või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise võimalike tulemustega.”;

6) punkti 13 teist lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“13. Eelläbirääkimistega pakkumise puhul on olulised nii tasu suurus kui ka lisatingimuste täitmine ja pakkumise võitja väljaselgitamiseks määrab komisjon eelläbirääkimistega pakkumise teates hinna ja lisatingimuste suhte osakaalu.”;

7) korda täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

 “13Eelläbirääkimistega pakkumise võib linnaosa valitsus korraldada linnaosa piires ühe või mitme linnarajatise suhtes. Kui korraldatakse eelläbirääkimistega pakkumine mitme sama linnaosa piires asuva linnarajatise kui pakkumise tervikobjekti suhtes, võib pakkumismenetluses kehtestada eri linnarajatiste osas erinevaid lisatingimusi.”;

8) punkti 13.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“13.1 paigaldada linnarajatisele vaid selline püsiv müügikoht, inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva linnarajatise puhul Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest, väljaspool vanalinna muinsuskaitseala linnadisaineri arvamusest;”;

9) punkti 14 täiendatakse pärast sõnu “linnaosavanem oma korraldusega” sõnadega “või ettevõtlusameti juhataja oma käskkirjaga”;

10) korda täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

“141. Ettevõtlusameti poolt läbiviidava eelläbirääkimistega pakkumise korras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kaasatakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja.”;

11) punkti 25 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

 “25. Leping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on linnaosa valitsus või ettevõtlusamet tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel on linnaosa valitsusel või ettevõtlusametil õigus tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.”;

12) punkti 26 esimest osa muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

 “26. Võttes aluseks eelläbirääkimiste tulemused, annab linnaosavanem korralduse või ettevõtlusameti juhataja käskkirja lepingu sõlmimiseks. Nimetatud haldusaktides peavad olema ära näidatud:”;

13) punkti 26.9 täiendatakse pärast sõna “linnaosavalitsus” sõnadega “või ettevõtlusamet”;

14) punkti 30.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“30.1 paigaldada linnarajatisele vaid selline inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva linnarajatise puhul Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest, väljaspool vanalinna muinsuskaitseala linnadisaineri arvamusest;”;

15) punkti 34 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

 “34. Linnaosa valitsus või ettevõtlusamet on kohustatud enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimist teatama Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes, kellele ja milliste tingimustega linnarajatis kasutusse antakse. Seejuures tuleb teates avalikustada kõik nõuetekohase pakkumise teinud isikud. Lepingu võib sõlmida viie tööpäeva möödumisel linnarajatise kasutusse andmise kohta käiva teate ilmumise päevast.”;

16) punkti 36 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses: “Kui lepingu sõlmija on ettevõtlusamet, siis edastab ta lepingu ärakirja linnarajatise asukoha järgsele linnaosa valitsusele ja linnarajatise valitsejale, kui valitsejaks ei ole linnaosa valitsus.”;

17) punkti 41 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

 “41. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise alus on linnaosa valitsuse haldusakt või ettevõtlusameti juhataja käskkiri, millega muudetakse vastavalt punktis 26 või 29 märgitud haldusakti.”;

18) punkti 42 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

 “42. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste täitmist kontrollib lepingu sõlminud ametiasutus. Kontrollimise käigus tehakse ülevaatusi, mille kohta koostatakse protokoll. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja poolsetest rikkumistest on kontrollija kohustatud kirjalikult teatama ning teates nimetama lepingutingimuste rikkumise kõrvaldamise tähtaja. Kui linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei täida lepingu tingimusi ning talle on lepingu kehtivuse ajal teatatud kaks korda kirjalikult lepingu tingimuste rikkumisest, võib lepingu sõlmija lepingu enne tähtaja lõppu üles öelda.”;

19) punkti 44 täiendatakse pärast sõna “linnaosavalitsus” sõnadega “või ettevõtlusamet”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. augustil, 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees