Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 13.08.2008 korraldus number 1327
Redaktsiooni kehtivus:13.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. august 2008 nr 1327-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitava lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit kirjutama Tallinna linna nimel alla punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2008

korralduse nr 1327-k

LISA

 

LEPING

 

 

 

Tallinnas, “      “ augustil 2008

 

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... .................. 2008 korralduse nr ............ alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli, ühelt poolt

ja

SA Tallinna Lauluväljak, asukohaga Narva mnt 95, 10127 Tallinn (edaspidi Lauluväljak), mida esindab juhataja Riho Rõõmus, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires, teiselt poolt,

 

edaspidi eraldi nimetatud Pool või koos Pooled,

sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi Leping):

 

1        ÜLDSÄTTED

1.1     Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi Korraldaja).

1.2     Käesoleva Lepingu objektiks on Tallinna ettevõtluspäeva õhtuse vastuvõtu korraldamine (edaspidi Üritus) korraldamine Lauluväljaku territooriumil Lepingu Lisas 1 fikseeritud ruumides (edaspidi Ala) 9. oktoobril 2008 kella 19.00-24.00 vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele.

 

2        ALA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

2.1     Lauluväljak annab Ala Korraldajale üle ettevalmistuseks ning ürituse läbiviimiseks 9. oktoobril 2008 kell 10.00.

2.2     Korraldaja lõpetab Ürituse Lauluväljakul hiljemalt 9. oktoobril 2008 kell 24.00 ja vabastab Ala seadmetest, vahenditest jms ning tagastab Ala Lauluväljakule hiljemalt 10. oktoobril 2008 kell 05.00.

2.2.1  Juhul kui Korraldaja viivitab Ala tagastamisega, kohustub ta Lauluväljakule tasuma iga Ala tagastamisega viivitatud tunni eest 3000 (kolm tuhat) krooni, millele lisandub käibemaks 18%, juhul, kui Pooled ei jõua teisele kokkuleppele ühe nädala jooksul peale Ürituse lõppu.

2.3     Punktides 2.1 ja 2.2 toodud ajavahemikku 09. oktoobri 2008 kella 10.00-st kuni 10. oktoobri 2008 kella 05.00-ni loetakse Ürituse ajaks.

2.4     Ala seisundi halvenemine ja puudujäägid, mis on tekkinud Ürituse ajal, loetakse tekkinuks Korraldaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, v.a juhul kui Korraldaja ei tõesta vastupidist. Korraldaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud Ala seisundi halvenemise ja puudujäägid kohustub Korraldaja likvideerima oma kulul eelnevalt selle Lauluväljakuga kooskõlastades. Vastasel juhul on Lauluväljakul õigus likvideerimise kulud Korraldajalt sisse nõuda.

 

3        POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1     Korraldaja õigused ja kohustused

3.1.1   Korraldaja on kohustatud kasutama Ala ainult käesolevas Lepingus fikseeritud otstarbel.

3.1.2   Korraldaja kohustub tagama oma kulul Ürituse toimumise ajal Alal avaliku korra. Korraldaja garanteerib Ürituse külastajate turvalisuse Alal viibimise ajal ning Ürituse külastajate lahkumise Ala territooriumilt poole tunni jooksul peale Ürituse lõppemist.

3.1.3   Autode parkimine murule on keelatud. Korraldaja teeb endast kõik sõltuva vältimaks murukahjustusi, k.a ürituse külastajate poolt tekitatud kahjud. Korraldaja kohustub tagama Lauluväljaku ja seal asetsevate kolmandate isikute töötajate sissepääsu Alale.

3.1.4   Juhul kui Korraldaja või temaga seotud kolmandad juriidilised või füüsilised isikud soovivad peale Ürituse lõppu jätta Lauluväljaku siseruumidesse ilma valveta Üritusega seotud tarvikuid, siis iga tarviku hoiutasu on 500 (viissada) krooni, millele lisandub käibemaks 18%, ööpäevas iga ladustatava tarviku eest, kusjuures tarviku suurus selle hinna eest ei või ületada mõõtmeid 1mx1mx2m.

 

3.2     LAULUVÄLJAKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.2.1  Lauluväljak kohustub andma Ala Korraldaja käsutusse vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele perioodiks 9. oktoober 2008 kell 10.00 kuni 10. oktoober 2008 kell 05.00.

3.2.2  Lauluväljakul on õigus kontrollida Ala kasutamist Lepingu kehtivuse perioodil ja teha Korraldajale ettekirjutusi Lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks.

3.2.3   Lauluväljak kohustub teostama Ürituse järgse koristuse.

 

4.             MAKSETINGIMUSED

4.1.    Korraldaja tasub Lauluväljakule:

4.1.1   Ala kasutamise eest 9. oktoobri 2008 kella 10.00-st kuni 10. oktoobri 2008 kella 05.00-ni kasutamise eest 16 000 (kuusteist tuhat) krooni, millele lisandub käibemaks 18%, kokku 18 880 (kaheksateist tuhat kaheksasada kaheksakümmend) krooni (edaspidi Tasu). Tasu sisaldab Ürituse korraldusõigust Alal, Ala eel- ja järelkoristust ning heli- ja valgussüsteemide jaoks vajalikku elektrit;

4.1.2   tellitavate tarvikute eest vastavalt Lepingu Lisas 2 sätestatud ühikuhindadele. Tellitavate tarvikute täpse koguse teatab Korraldaja Lauluväljakule hiljemalt
6. oktoobril 2008.

4.2     Summad tasutakse Lauluväljaku poolt esitatud arve alusel pärast Ürituse toimumist 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

4.4     Annulleerimistingimused: juhul kui Korraldaja otsustab Ürituse ära jätta pärast Lepingu sõlmimist, kohustub ta tasuma Lauluväljakule 25% Ala broneerimistasu vastavalt esitatud arvele. Juhul kui Korraldaja otsustab Ürituse ära jätta pärast 01.oktoobrit 2008, kohustub ta tasuma Lauluväljakule kogu lepingujärgse summa.

4.5     Juhul kui Korraldaja soovib tellida Lauluväljakult lisateenuseid, sõlmitakse Poolte vahel täiendav tellimusleping ning Korraldaja tasub lisateenuste eest lähtudes hinnakirjast Lauluväljaku poolt esitatud arve alusel enne Lauluväljaku poolt tellitud lisateenuse osutamise algust. Vastasel juhul ei ole Lauluväljakul kohustust tellitud lisateenust osutada.

 

5        POOLTE VASTUTUS JA SANKTSIOONID

5.1     Kumbki Pool vastutab oma lepinguliste kohustuste täitmise eest ja nende täitmise viibimisel on kohustatud aitama kaasa nende asjaolude, millest viivitus on põhjustatud, likvideerimisele (v.a punktis 5.5 toodud juhul).

5.2     Pooled hüvitavad nende süülise käitumisega teisele Poolele tekitatud kahju. Kahju ilmnemisel koostatakse Poolte osavõtul akt, millele kirjutavad alla mõlema Poole esindajad (v.a punktis 5.5. toodud juhul).

5.3     Juhul kui Üritusega seonduvalt esitatakse pretensioone, millega kaasnevad materiaalsed sanktsioonid, kannab sanktsioonid see Pool, kelle tegevus või tegevusetus antud pretensiooni põhjustas.

5.4     Pooled kohustuvad esitama käesolevast Lepingust tulenevad pretensioonid kirjalikult vähemalt ühe nädala jooksul kummagi Poole tegevusest või tegevusetusest, mis vastavalt Lepingu tingimustele on tõlgendatav Lepingu rikkumisena. Hilisemaid pretensioone ei ole kohustuslik arvesse võtta.

5.5     Juhul kui Korraldaja ei täida Lepingu punktides 4.1.1 ja 4.1.2 sätestatud kohustust, on Lauluväljakul õigus saata Korraldaja kontaktisiku e-posti aadressil meeldetuletus tasumise kohta ning juhul kui hoolimata meeldetuletusest ei ole järgneva kolme (3) tööpäeva jooksul makset tasutud, on Lauluväljakul õigus Leping ühepoolselt üles öelda. Lepingu sellel põhjusel ülesütlemine ei too Lauluväljakule kaasa sanktsioone.

5.5.1  Juhul kui Korraldaja ei täida käesolevas Lepingus toodud muid maksetähtaegu (v.a punktid  4.1.1 ja 4.1.2 ) on Lauluväljakul õigus keelduda nimetatud teenuse osutamisest, mille eest on tasu laekumata.

5.6     Juhul kui Korraldaja teeb ümberkorraldusi Ürituse ajal Lepingu Lisades või esialgselt läbiräägitud plaanides, millega kaasnevad täiendavad tööd, esitab Lauluväljak Korraldajale ümberkorralduste täiendava maksumuse, mille Korraldaja kohustub tasuma Lauluväljaku poolt esitatud arve alusel 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tähtaegselt tasumata arvest on Lauluväljakul õigus nõuda viivist iga viivitatud päeva eest 0,5% arvel olevast summast.

 

6        FORCE MAJEURE

6.1     Poolte Lepinguga ettenähtud kohustuste täitmatajätmine või täitmise viibimine ei ole Lepingu rikkumine juhul kui põhjuseks on Force Majeure asjaolud.

6.2     Juhul kui Pool ei suuda täita talle Lepinguga pandud kohustusi Force Majeure asjaoludest tingituna, on ta kohustatud sellest teisele Poolele suuliselt teatama viivitamatult ja kirjalikult hiljemalt kolme (3) päeva jooksul peale Force Majeure asjaolude teket. Nimetatud asjaolude tekkest teatamatajätmine või hilinenud teatamine võtab vastavalt Poolelt ära õiguse viidata nimetatud asjaoludele edaspidi.

6.3     Force Majeure asjaolude ilmnemise korral viibib käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmine nimetatud asjaolude kestuse vältel, kuid mõlemad Pooled kohustuvad võtma tarvitusele võimalikud abinõud nimetatud asjaolude toimest põhjustatud tagajärgede likvideerimiseks.

 

7        MUUD TINGIMUSED

7.1     Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema Poole poolt ja kehtib koos selle Lisadega kuni Lepingus toodud tingimuste täitmiseni.

7.2     Muudatused ja täiendused käesolevale Lepingule kehtivad juhul kui need on vormistatud kirjalikult ja kinnitatud Lepingu Poolte allkirjadega.

7.3     Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

7.4     Leping on koostatud kahes võrdõiguslikus eksemplaris, millest üks jääb Lauluväljakule ja teine Korraldajale.

7.5     Ürituse koordineerija:

7.5.1  Korraldaja poolt on Kärt Kübarsepp, 372 640 4220, e-post Kart.Kybarsepp@tallinnlv.ee;

7.5.2  Lauluväljaku poolt on Anu Kivila, 372 56 649 997, e-post anu@lauluvaljak.ee.

7.6     Lepingu juurde kuuluvad alljärgnevad Lisad:

7.6.1  Lisa 1 – Korraldaja poolt kasutatava Ala joonis;

7.6.2  Lisa 2 – Tellitud tarvikute ühikuhinnad

 

8        POOLTE REKVISIIDID

SA Tallinna Lauluväljak                                   Tallinna linn

Registrikood 90008436                                       Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Narva mnt 95, 10127 Tallinn                                Tel 640 4218

Tel 611 2102                                                      

 

 

____________________                                    ____________________

Riho Rõõmus                                                       Jaanus Mutli

juhataja                                                                Abilinnapea

 

 

 

Lepingu Lisa 1

Korraldaja poolt kasutatava Ala joonis

 

 

Korraldaja poolt kasutatava Ala joonis

 

 

Lepingu Lisa 2

Tellitavate tarvikute ühikuhinnad

 

                                    Käibemaksuta            Käibemaksuga

Laud 150cm                 130 krooni                   153,40 krooni

Laud 120cm                 100 krooni                   118 krooni

Kattega tool                 30 krooni                     35,40 krooni

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär