Õie tn 37 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 170 N maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 korraldus number 1295

Redaktsiooni kehtivus 06.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. august 2008 nr 1295-k

 

 

Õie tn 37 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 170 N maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 6. detsembri 1999 otsus nr 11177 ja 2. aprilli 2001 otsus nr 12059, millega on Tallinnas Õie tn 37, endisel kinnistul nr 170 N asunud ehitiste ja krundi (suurusega 2134 m²) suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX (sünd XXXXXXXX); Tallinna notari Gunnar Savisaare 28.06.2002 koostatud ja tõestatud pärimisõiguse tunnistus notari ametitoimingute registri nr 6954, mille alusel XXXXXXXX kuulunud nõudeõiguse endisel kinnistul nr 170 N asunud ehitistele ja krundile omandas tema poeg XXXXXXXX (sünd XXXXXXXX); Osaühingu Geomap koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-007; maa tagastamise toimiku nr 5576 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õie tn 37;

1.2 pindala: 950 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 170 N, pindala 2134 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, sünd XXXXXXXX, 65/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Õie tn 37 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101007016 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 65/100 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 16.06.2008.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 170 N maa-ala suurusega 1516,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 130 (ükssada kolmkümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

7.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile.

8. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisel.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX volitatud esindajale XXXXXXXX aadressil XXXXXXXX ja XXXXXXXX aadressil XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor
linnasekretäri ülesannetes