Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Värsi tn 28 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1876 maa osaine mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 korraldus number 1293
Redaktsiooni kehtivus:06.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. august 2008 nr 1293-k

 

 

Värsi tn 28 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1876 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 1 ja p 3, lg 4, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. märtsi 1994 otsus nr 2185, millega on Tallinnas Värsi tn 28, endisel kinnistul nr 1876 N asunud krundi (suurusega 1955 m²) suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX 4/7 mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse oma tütrele XXXXXXXX; litsentsi omava maamõõtja Endel Leppiku koostatud katastriüksuse plaan töö nr LE-10-08; maa tagastamise toimiku nr 3797 materjalid:

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Värsi tn 28;

1.2 pindala: 1499 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1876 N, pindala 1955 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Värsi tn 28 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101008425 elamu, ehitisregistri koodiga 101008428 majandushoone) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 11.06.2008. Tagastataval maal paiknevad ka õigusliku aluseta püstitatud hooned, mis ei ole ehitised Maareformi seaduse § 6 lõike 2 punkti 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1876 N maa-ala suurusega 367,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

7.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile.

8. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisel.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor
linnasekretäri ülesannetes