Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teaduspargitn 17a asuva endise Kopli talu maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 korraldus number 1292
Redaktsiooni kehtivus:06.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. august 2008 nr 1292-k

 

 

Teaduspargi tn 17a asuva endise Kopli talu maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7; Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 56², 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ja tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 14. juuni 1993 otsus nr 721, millega endise kinnistu nr 1780 maa tagastamise õigustatud subjektideks tunnistati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 1997 korraldus nr 10-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Paldiski mnt 235b maaüksus; 31. jaanuari 1997 korraldus nr 203-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka tee 84c/1 ja Kadaka tee 183b maaüksused; 14. märtsi 1997 korraldus nr 718-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka tee 185a ja Kadaka tee 185b maaüksused; 9. mai 1997 korraldus nr 1364-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Astangu tn 35 maaüksus; 23. mai 1997 korraldus nr 1555-k, millega muudeti 31. jaanuari 1997 korraldust nr 203-k nii, et Kadaka tee 84c/1 ja Kadaka tee 183b otsustati täies ulatuses tagastada XXXXXXXX; 16. juuni 1997 korraldus nr 1930-k, millega muudeti 14. märtsi 1997 korraldust nr 718-k nii, et Kadaka tee 185b maaüksus otsustati tagastada täies ulatuses XXXXXXXX; 14. novembri 1997 korraldus nr 4433-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka tee 185c maaüksus; 14. novembri 1997 korraldus nr 4434-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Astangu tn 35a maaüksus; 21. novembri 1997 korraldus, nr 4577-k, millega otsustati XXXXXXXX tagastada Kadaka tee 183c/1 maaüksus; 30. jaanuari 1998 korraldus nr 437-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades tagastada Kadaka pst 167a maaüksus; 15. detsembri 1999 korraldus nr 7847-k, millega otsustati tunnistada kehtetuks 14. novembri 1997 korraldus nr 4433-k; 5. märtsi 2008 korraldus nr 380-k, millega kehtestati E. Vilde tee 155, 155a, 155b ja 155c kruntide detailplaneering; Tallinna Halduskohtu 8. detsembri 2004 kohtuotsus haldusasjas nr 3-765/2000, millega Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korraldus nr 7847-k tühistati; Tallinna notar Maive Ottase 28. mail 1998 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 2436), millega XXXXXXXX loovutas Aktsiaseltsile TEMIIR 311 m² temale kuuluvast endise kinnistu nr 1780 maa tagastamise nõudeõigusest; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ koostatud katastriüksuse plaan (töö nr TK-1049) ja maa tagastamise toimiku nr 6874 materjalid:

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Teaduspargi tn 17a;

1.2 pindala: 311 m²;

1.3 sihtotstarve: tootmismaa.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine Kopli talu, endine kinnistu nr 1780 pindalaga 10,85 ha) järgmisele isikule:

Aktsiaselts TEMIIR, registrikood 10048864, aadress E. Vilde tee 155a, Tallinn.

3. Riikliku ehitisregistri andmetel tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud 11. juunil 2008).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 23 615 m² endise kinnistu nr 1780 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisel.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor
linnasekretäri ülesannetes