Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 määrus number 54 [RT IV, 27.06.2013, 16]
Jõustumine:11.08.2008
Redaktsiooni kehtivus:11.08.2008 - 12.04.2014 [RT IV, 27.06.2013, 16]

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

6. august 2008 nr 54

 

 

 

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Huvikooli seaduse § 13 lg 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 § 1.

 

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2. Õppurid

(1) Huvikooli võetakse isik (edaspidi õppur), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) vahel sõlmitud lepingu alusel.

§ 3. Huvikooli vastuvõtmine

(1) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õppur või alaealise puhul õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vormikohase avalduse, mis sisaldab alljärgnevaid andmeid:

1) õppuri ees- ja perekonnanimi, isikukood;

2) õppuri elukoha aadress;

3) huvikooli vastuvõtmise kuupäev;

4) huviala/eriala nimetus;

5) vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood;

6) vanema elukoha aadress;

7) õppuri või vanema kontaktandmed;

8) kuupäev ja allkiri.

(2) Huvikooli vastuvõtmiseks esitatud avalduse alusel sõlmib huvikool huvikooli koha kasutamise lepingu, mis sisaldab alljärgnevaid andmeid:

1) lepingu pooled;

2) poolte õigused ja kohustused;

3) huviala/eriala nimetus,

4) õppeperioodi kestus;

5) õppetasu suurus ja selle maksmise tingimused;

6) lepingu kehtivus;

7) lepingu muutmine ja lõpetamine;

8) vastutus ja vaidluste lahendamine.

(3) Lõikes 1 nimetatud avalduse ja lõikes 2 nimetatud lepingu vormi kinnitab haridusameti juhataja ning need on kättesaadavad Tallinna linna veebilehe www.tallinn.ee kaudu haridusameti veebilehel ja huvikoolis.

(4) Õppuri huvikooli vastuvõtmise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

(5) Huvikooli vastuvõtmisel on õppuril ja vanemal õigus tutvuda huvikooli põhimääruse ja muude huvikooli tegevust reguleerivate õigusaktidega ning saada teavet huvialade õppekavade ning tunniplaani kohta.

(6) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed kantakse kolme tööpäeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse.

(7) Huvikooli ei võeta vastu õppureid, kellel on võlgnevus mõnes Tallinna munitsipaalhuvikoolis.

§ 4. Vastuvõtukatsed

Tallinna Muusikakooli, Nõmme Muusikakooli, Lasnamäe Muusikakooli ja Tallinna Kunstikooli võetakse õppur vastu huvikooli direktori kinnitatud vastuvõtukatsete alusel.

§ 5. Huvikoolist väljaarvamine

(1) Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub õppuri või vanema avalduse alusel, huvikooli algatusel või huvikooli lõpetamisel.

(2) Õppur või vanem esitab huvikooli direktorile avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist.

(3) Huvikoolist võib õppuri välja arvata:

1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;

2) kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;

3) huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;

4) õppetasu võlgnevuse korral.

(4) Kui õppur või vanem ei ole tasunud õppetasu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab huvikooli direktor võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse õppur huvikoolist välja.

(5) Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga ning õppuri andmed kustutatakse Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogust kolme tööpäeva jooksul. Õppuri väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel teavitatakse õppurit või vanemat viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja andmisest.

(6) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu koolist lahkumise kuu eest kuni õppuri huvikoolist väljaarvamise kuupäevani.

(7) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 6. Huvikooli lõpetamine

(1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

(2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 7. Arvestuse pidamine

Arvestust huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise üle peab kooli direktor.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 11. augustil 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes