Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Odden Solutions vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituse andmine Merike Martinsonile, Eha Võrgule, Taavi Aasale ja Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 18.07.2008 korraldus number 1289
Redaktsiooni kehtivus:18.07.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuli 2008 nr 1289-k

 

 

Kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Odden Solutions vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituse andmine Merike Martinsonile, Eha Võrgule, Taavi Aasale ja Toomas Sepale

 

 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lõike 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lõikega 3, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lõikega 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada halduskohtumenetlus poolte kompromissiga

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud poolte kohtuliku kompromissi projekt Tallinna linna ja OÜ Odden Solutions vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-148.

2. Volitada abilinnapäid Merike Martinsoni, Eha Võrku, Taavi Aasa ja linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks OÜ-le Odden Solutions, Tallinna Halduskohtule ja korralduse punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuli 2008

korralduse nr 1289-k

LISA

 

Kompromiss Tallinna linna ja OÜ Odden Solutions vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-148.

 

 

 

august 2008

 

 

Tallinna linn Merike Martinsoni, Eha Võrgu, Taavi Aasa ja Toomas Sepa isikus, kes tegutsevad Tallinna Linnavalitsuse ______________korralduse nr _______ -k alusel ja OÜ Odden Solutions, keda esindab ………………… (edaspidi ühiselt nimetatud pooled) sõlmivad kompromissi alljärgnevas:

 

1. Kompromissi sõlmimise eesmärk

Pooltel on soov lõpetada Tallinna Halduskohtu menetluses olev haldusasi nr 3-06-148 kompromissiga, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

2. Kompromissi sõlmimise alused

Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2007 otsusega nr 223 kehtestati Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas.

17. oktoobril 2007 esitas OÜ Odden Solutions Tallinna Halduskohtule kaebuse detailplaneeringu kehtestamise otsuse tühistamise ja esialgse õiguskaitse korras vaidlustatud haldusakti kehtivuse peatamise nõudes.

Tallinna Halduskohtu 26. oktoobri 2007 määrusega rahuldati esialgse õiguskaitse taotlus ning peatati detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtivus kuni kohtulahendi jõustumiseni.

Paralleelselt kohtumenetlusega on pooled pidanud läbirääkimisi vaidlust lõpetava kompromissi tingimuste osas ning on saavutanud kokkuleppe, et teevad heas usus parimaid jõupingutusi eesmärgiga tagada kompromissis kokkulepitu elluviimine ning vältida teineteise õiguste rikkumist või huvide kahjustamist seoses kohtumenetluse esemeks olnud vaidlusküsimustega.

HKMS § 21 lg 3 kohaselt võivad menetlusosalised kuni asja läbivaatamise lõpetamiseni kohtuistungil või kirjalikus menetluses täiendavate taotluste ja tõendite esitamise tähtpäeva möödumiseni lõpetada menetluse kompromissiga. Kohus ei kinnita kompromissi, kui see on vastuolus heade kommete või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita. HKMS § 21 lg 5 sätestab, et kompromissi kinnitab kohus määrusega, millega lõpetab asja menetluse.

Lähtudes ühisest soovist lõpetada kohtumenetlus paluvad pooled Tallinna Halduskohtul käesolev kompromiss ilma istungit pidamata kinnitada ja haldusasja menetlus lõpetada.

 

3. Kompromissi tingimused

 

3.1 Tallinna linn kohustub andma ühe (1) kuu jooksul arvates käesoleva kokkuleppe sõlmimisest Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määruse nr 104 „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord“ § 2 lg 1 kohase korralduse Paljassaare tee 35 hoone sotsiaalmajutusüksuseks tunnistamise kohta.

3.2 Tallinna linn kohustub mitte muutma käesoleva kokkuleppe punktis 3.1 nimetatud Paljassaare tee 35 sotsiaalmajutusüksuse kasutusotstarvet ilma Paljassaare tee 39 hoone või kinnistu igakordse omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Paljassaare tee 39 hoone või kinnistu igakordsel omanikul ei ole õigust keelduda nõusoleku andmisest juhul, kui Tallinna linn soovib kasutusotstarvet muuta selliselt, et hoonest lähtuv mõju ümbritsevale väheneb.

3.3 Punktis 3.2 nimetatud kooskõlastamiskohustus on Tallinna linnale siduv viis (5) aastat, kusjuures juhul, kui OÜ Odden Solutions (või Paljassaare tee 39 hoone või kinnistu igakordne omanik) alustab nimetatud tähtaja jooksul hoone rekonstrueerimist pikeneb vastav tähtaeg kolme (3) aasta võrra. Hoone rekonstrueerimise alustamisena käsitletakse käesoleva kokkuleppe tähenduses muuhulgas taotluse esitamist Paljassaare tee 39 kinnistu osas detailplaneeringu algatamiseks ja/või taotluse esitamist Paljasaare tee 39 hoone ümberehitamiseks või renoveerimiseks, projekteerimistingimuste ja/või ehitusloa väljastamiseks.

3.4 Tallinna linn kohustub viima lõpule kõik Paljassaare tee 39 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud ühe (1) kuu jooksul arvates käesoleva kokkuleppe sõlmimisest ning osutama OÜ-le Odden Solutions kaasabi erastamismenetluse lõpule viimiseks eesmärgiga saavutada Paljassaare tee 39 maaüksuse osas maa ostueesõigusega erastamise müügilepingu sõlmimine asjatute viivitusteta.

3.5 Pooled on kokku leppinud, et juhul kui OÜ Odden Solutions (või mistahes muu Paljassaare tee 39 hoone või kinnistu igakordne omanik) soovib alustada Paljassaare tee 39 hoone rekonstrueerimist esitades taotluse projekteerimistingimuste ja/või ehitusloa väljastamiseks või algatada detailplaneeringut Paljassaare tee 39 maaüksuse sihtotstarbe ja/või ehitusõiguse muutmiseks, siis kohustub Tallinna linn mitte tegema OÜ-le Odden Solutions (või mistahes muule Paljassaare tee 39 hoone või kinnistu igakordsele omanikule) ebamõistlikke takistusi vastavate eesmärkide saavutamisel ning osutama mõistlikku kaasabi taotletud eesmärkide saavutamisel.

3.6 Pooled kinnitavad, et arvates kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest puuduvad neil igasugused nõuded teineteise vastu seonduvalt Paljassaare tee 35 kinnistuga.

3.7 Tallinna Halduskohtus, haldusasja nr 3-06-148 menetlemise käigus kantud poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

3.8 Pooled on teadlikud Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, s.o menetluse lõpetamise korral ei saa isik uuesti pöörduda kohtusse samas asjas.

3.9 Menetlusosalised on kokku leppinud ja avaldavad kohtule, et vastavalt HKMS § 38, TsMS § 659 ja § 630 lg 2 sätetele vähendavad menetlusosalised käesolevat kompromissi kinnitava ja haldusasjas nr 3-06-148 menetlust lõpetava kohtumääruse vaidlustamise tähtaega ning paluvad lugeda lõplikuks vaidlustamise tähtajaks 3 (kolm) päeva kohtumääruse kättesaamisest.

 

Kompromiss on sõlmitud kolmes eksemplaris, millest pooled saavad kumbki ühe ja üks esitatakse kinnitamiseks Tallinna Halduskohtule.

 

 

 

Merike Martinson

Abilinnapea

Eha Võrk Abilinnapea

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

………….

OÜ Odden Solutions esindaja

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes