Tallinna linna, MTÜ EESTI JALGPALLI LIIT ja MTÜ JALGPALLIKLUBI FCF vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile

Tallinna Linnavalitsus 07.07.2008 korraldus number 1281

Redaktsiooni kehtivus 07.07.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. juuli 2008 nr 1281-k

 

 

Tallinna linna, MTÜ EESTI JALGPALLI LIIT ja MTÜ JALGPALLIKLUBI FCF vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, § 44 lg 1 punktiga 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006-2021 punktist 3.3.3, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 5.4, 11 ja 12, Tallinna linna ja MTÜ JALGPALLIKLUBI FCF vahel 27. detsembril 2006 allakirjutatud lepingu universaalstaadionite ehitamiseks 2007-2010 punktist 5.1 ning Tallinna linna eesmärgist arendada sporditegevust Tallinnas:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, MTÜ EESTI JALGPALLI LIIT ja MTÜ JALGPALLIKLUBI FCF vahel sõlmitava lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil korraldada MTÜ EESTI JALGPALLI LIIT poolt vastavalt lepingule üleantava vara ameti valitsemisele ja bilanssi võtmine.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, MTÜ-le EESTI JALGPALLI LIIT ja MTÜ-le JALGPALLIKLUBI FCF.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. juuli 2008

korralduse nr 1281-k

LISA

 

Leping

 

 

 

Tallinnas, ... juulil 2008

 

Tallinna linn, Tallinna Linnavalitsuse kaudu, asukoht Vabaduse väljak 7, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli Tallinna Linnavalitsuse ... korralduse nr ...-k alusel (edaspidi - Tallinna linn),

Mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI FCF, registrikood 80052376, asukoht Asula tn 4C, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Aivar Pohlak (edaspidi – Jalgpalliklubi)

Ja

Mittetulundusühing EESTI JALGPALLI LIIT, registrikood 80091598, asukoht Rapla tn 8/10, Tallinn, keda esindab 05. märtsil 2008 allakirjutatud volikirja alusel peasekretär Tõnu Sirel (edaspidi – Jalgpalliliit)

Edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled,

 

võttes arvesse, et:

(a)                Tallinna linn ja Jalgpalliklubi on 27. detsembril 2006 sõlminud lepingu universaalstaadionite ehitamiseks 2007 - 2010 (edaspidi – Staadionite ehitusleping), mille punkti 5.1 alusel kohustus Jalgpalliklubi oma kulul kvaliteetselt ja täismahus välja ehitama Tallinna linna piires igal aastal kaks lepingutingimustele vastavat universaalstaadioni;

(b)               Jalgpalliklubi ei ole 2007. aasta osas ülalnimetatud kohustust täitnud;

(c)                Jalgpalliklubi soovib oma lepingurikkumise heastada, korraldades Wismari tn  15a kinnistul paikneva teisaldatava spordihalli  Tallinna linna omandisse üleandmise ning Tallinna linn on valmis selle  heastamise vastu võtma;

(d)               Jalgpalliliit on Wismari tn 15a kinnistul paikneva teisaldatava spordihalli omanik käesoleva lepingu punktis 2 nimetatud tähenduses ja mahus ning on valmis selle andma üle Tallinna linna omandisse;

 

lepivad pooled kokku alljärgnevas:

 

1.                  Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärk on määratleda Jalgpalliliidule kuuluva teisaldatava spordihalli Tallinna linnale üleandmise tingimused ja kord.

2.                  Lepingu objekt

Lepingu alusel antakse Tallinna linna omandisse spordihalli teisaldatavad konstruktsioonid (edaspidi – Spordihall), mille iseloomustavad andmed on järgmised:

2.1.            nimetus:  Best Hall hall/Hat Trick project;

2.2.            soetamisaasta 2007;

2.3.            bilansiline maksumus 31.12.2007 seisuga 600 970 krooni;

2.4.            asukoht: Tallinn, Wismari tn 15a asuval kinnistul;

2.5.            kattematerjal: valmistatud polüesterkangast, kaetud mõlemalt poolt valgust läbilaskva polüvinüülkloriidist (PVC) kilega, töödeldud akrüüllakiga, erikaal 850 g/m2; 

2.6.            mõõtmed: pikkus 44 m, laius 20 m, kõrgus 9 m.

 

3.                  Üleandmise tingimused

 

3.1.             Tallinna linn ja Jalgpalliklubi on kokku leppinud, et Jalgpalliklubi kohustub Staadionite ehituslepingu punktis 5.1 sätestatud kohustuse täitmise asemel 2007. aasta osas (kahe universaalstaadioni ehitamine) korraldama Tallinna linnale Spordihalli omandiõiguse üleandmise.

3.2.            Spordihalli omandiõiguse annab Tallinna linnale üle Spordihalli omanik Jalgpalliliit.

3.3.            Spordihalli omandiõiguse üleandmisega loevad pooled käesoleva lepingu punktis 3.1. nimetatud Jalgpalliklubi kohustuse täidetuks ning Tallinna linn ei kasuta Jalgpalliklubi suhtes mingeid õiguskaitsevahendeid.

 

4.                  Spordihalli valdus ja omand

 

4.1.             Spordihalli valdaja lepingu sõlmimise hetkel on Tallinna linn (Tallinna Spordi- ja Noorsooamet).

4.2.             Jalgpalliliit ja Tallinna linn on kokku leppinud, et Spordihalli omandiõigus läheb Jalgpalliliidult Tallinna linnale üle lepingu allkirjastamisest.

4.3.            Jalgpalliliit kohustub andma Spordihalliga seotud dokumendid, sh omandamisdokumendid, ja muud sellega seotud esemed üle Tallinna linnale hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest.

 

5.                  Poolte kinnitused

 

5.1.            Jalgpalliliit ja Jalgpalliklubi kinnitavad, et:

5.1.1.      Jalgpalliliit on Spordihalli seaduslik omanik;

5.1.2.      Spordihalli osas ei ole sõlmitud võõrandamislepinguid, seda ei ole panditud ega  muul viisil koormatud;

5.1.3.      neil puudub Tallinna linna vastu Spordihalli omandiõiguse üleandmisest tulenev või sellega seonduv rahaline või muu nõue.

5.2.            Tallinna linn kinnitab, et ta on Spordihalli üle vaadanud ning tal puuduvad selle seisukorra suhtes pretensioonid.

5.3.            Pooled kinnitavad, et on lepingueelsete läbirääkimiste käigus teisele poolele teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on või võib olla arvestades lepingu eesmärki äratuntav oluline huvi, et läbirääkimiste käigus on mõistlikult arvestatud teise poole huvide ja õigustega ning et teisele poolele on esitatud tõeseid andmeid.

5.4.             Pooled kinnitavad, et neil on kõik seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud käesoleva lepingu sõlmimiseks ja lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.5.            Pooled kinnitavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, õigusakti või põhikirja sätet ega ühtegi varem sõlmitud lepingust või kokkuleppest tulenevat kohustust.

                      

6.                  Vastutus

 

6.1.             Pooled kannavad täielikku varalist vastutust lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise, mittekohase täitmise või täitmisega viivitamisega tekitatud kahju hüvitamise eest. 

6.2.            Jalgpalliklubi ja Jalgpalliliit vastutavad Spordihalli puuduste eest solidaarselt.

6.3.            Pool loetakse vastutavaks lepingu rikkumise eest kui lepingu rikkumise eest vastutab poole esindaja (Tallinna linna või Jalgpalliklubi või Jalgpalliliidu juhatuse või seda asendava organi liige või muu tema poolt esindatav isik) või muu isik, keda pool kasutas oma kohustuste täitmiseks, sealhulgas töötaja, teenistuja, käsundatu või muu isik, kellele pool usaldas lepingu või selle osa täitmise.

6.4.            Pool loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes lepingus nimetatud isik, kelle eest pool vastutab.

 

7.                  Lõppsätted

 

7.1.            Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest kõikide poolte poolt ja kehtib kuni lepingu täies mahus täitmiseni.

7.2.             Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

7.3.             Juhul kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras Harju Maakohtus. Käesoleva lepingu sisule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.4.            Käesolev leping on koostatud kolmes eksemplaris, millest iga pool saab ühe eksemplari.

 

 

 

_______________________    ____________________      _____________________

Jaanus Mutli                                 Tõnu Sirel                                    Aivar Pohlak

Tallinna linn                MTÜ EESTI JALGPALLI LIIT       MTÜ JALGPALLIKLUBI  FCF     

 

 

 

 

Merike Alep

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome

ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes