Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnamäe tee 25 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnistutele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2008 korraldus number 1247
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2008 nr 1247-k

 

 

Pärnamäe tee 25 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnistutele valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Võlaõigusseaduse § 116 lg 1 alusel,  kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2007 korraldusest nr 841-k „Pärnamäe tee 25 ja 25a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning Nordmet Invest OÜ 8. juuni 2006 avaldusest:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Nordmet Invest OÜ-lt (äriregistrikood 10850277, asukoht Fortuuna 1, Tartu) Pärnamäe tee 25 (kinnistusregistriosa nr 17582801, katastritunnus 78402:206:0580, pindala 30 135 m2, sihtotstarve maatulundus- ja elamumaa) kinnistu jagamisel  tekkivad järgmised kinnistud, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud ja ruudustatud alana:

1.1 kinnistu osa I (pindala 6565 m², sihtotstarve sotsiaalmaa);

1.2 kinnistu osa II (pindala 3539 m², sihtotstarve sotsiaalmaa);

1.3 kinnistu osa III (pindala 2523 m², sihtotstarve sotsiaalmaa);

1.4 kinnistu osa IV (pindala 336 m², sihtotstarve sotsiaalmaa);

1.5 kinnistu osa V (pindala 3944 m², sihtotstarve transpordimaa).

2. Omandada punktis 1 nimetatud kinnistud järgmiste tingimustega:

2.1 Nordmet Invest OÜ on kohustatud oma vahendite arvelt tagama kinnistutele detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, tehnovõrkude ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja Nordmet Invest OÜ vahel 29. mail 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/148 detailplaneeringu kohaste hoonete kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui viie aasta jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamise korralduse jõustumist;

2.2 kinnistute tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates kinnistute jagamise maakatastris registreerimisest;

2.3 kinnistute valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmiseaktiga 2 nädala jooksul teerajatiste kasutusloa väljastamisest arvates;

2.4 kinnistule seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale omandatavaid kinnistuid;

2.5 Nordmet Invest OÜ kohustub Pärnamäe tee 25 kinnistust moodustatavaid Tallinna linnale võõrandatavaid kinnistuid kolmandatele isikutele mitte võõrandama ning ülejäänud kinnistu osa võõrandamisel tagama, et kinnistu osa omandaja võtab üle kõik punktis 2 nimetatud võlaõiguslikud kokkulepped. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Nordmet Invest OÜ Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

2.6 Tallinna linnal ja kinnistu omanikul on õigus kinnistute tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnistute tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 Nordmet Invest OÜ kohustub Pärnamäe tee 25 kinnistust moodustatavaid Tallinna linnale võõrandatavaid kinnistuid kolmandatele isikutele mitte võõrandama ning ülejäänud kinnistu osa võõrandamisel tagama, et kinnistu osa omandaja võtab üle kõik punktis 2 nimetatud võlaõiguslikud kokkulepped. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Nordmet Invest OÜ Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

2.8 Tallinna linnal ja kinnistu omanikul on õigus kinnistute tasuta võõrandamise lepingust taganeda kui kinnistu omanik või Tallinna linn ei ole ilmunud kinnistute tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul kinnistute jagamise maakatastris registreerimisest arvates.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1.5 nimetatud kinnistu valitsejaks ja Pirita Linnaosa Valitsus punktides 1.1-1.4 nimetatud kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnistute tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine; 

4.2 tasuda punktis 1 nimetatud kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.3 teha korraldus teatavaks Nordmet Invest OÜ-le, Pirita Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008

korralduse nr 1247-k

LISA

 

Pärnamäe tee 25 kinnistu jagamisel tekkivate Tallinna linnale omandatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär