Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel liikluse sulgemine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1245
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2008 nr 1245-k

 

 

Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel liikluse sulgemine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 alusel ning tulenevalt asjaolust, et tegemist on Tallinna linna tähtsaima väljakuga ja esimese gruppi kuuluva tänavaga ning FACIO EHITUSE Aktsiaseltsi 19. juunil 2008 esitatud avaldusest nr 147:

 

 

1. Lubada FACIO EHITUSE Aktsiaseltsil (registrikood 10159701) tehnovõrkude ümbertõstmiseks sulgeda Vabaduse väljak ja Kaarli puiestee vastavalt kooskõlastatud liiklusskeemile 27. juunist 2008 kuni 30. juuli 2008 Pärnu maantee ja Toompea tänava vahel järgmistel tingimustel:

1.1 ühistranspordile tagatakse tõrgeteta läbipääs sulgemispiirkonnast;

1.2 jalakäijatele tagatakse võimalikult lühike ja ohutu käigukoridor sulgemispiirkonda jäävate hoonete ning ühistranspordi peatuste vahel;

1.3 Tallinna Transpordiameti ettekirjutusel paigaldada liiklusskeemile lisaks täiendavaid liikluskorraldusvahendeid.

2. Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punktist 7.2 tulenevalt on FACIO EHITUSE Aktsiaselts vabastatud teede ja tänavate sulgemise maksust, kuna töid teostatakse Tallinna linna tellimusel ja finantseeritakse linna eelarvest.

3. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär