Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13//Viimsi tee 25//Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1216
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 10.12.2020 nr 119, vastuvõetud 10.12.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2008  nr 1216-k

 

 

Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

 - Planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosas, Merivälja asumis ning jääb Võra tee, Tuule tee ja Viimsi tee vahelisele alale. Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute maakasutuse sihtotstarve on elamumaa ning kinnistute omanik on Ivar Paplavskis.

 - Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, mis on põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele mõeldud ala. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

 - Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad 1-3-korruseliste üksikelamutega hoonestatud  elamumaa krundid. Planeeritava ala lähiümbruses olevad elamud on hoonestuslaadilt väga erinevad, ühtne ehitusjoon puudub.

- Detailplaneeringuga on kavandatud nelja elamumaa sihtotstarbega kinnistu ühendamine.

- Kavandatav üksikelamu koosneb kahest 1-korruselisest ja kesksest 2-korruselisest hoonemahust. Erinevaid hooneosi ühendavad klaasgaleriid. Elamu on kavandatud lamekatusega maksimaalse kõrgusega 8 meetrit, abihoonete kõrguseks on lubatud kuni 4 meetrit.

- Piirete kõrguseks on lubatud kuni 1,2 meetrit. Tänavaäärsete piirete tüüp ja täpsem lahendus määratakse ehitusprojekti koostamise käigus kooskõlas hoone arhitektuuriga. Keelatud on tänavaäärsete mitteläbipaistvate piirete, väljaarvatud haljaspiirded, rajamine. 

 

     

1. Kehtestada Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06325, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,5 ha suurusel maa-alal asuvate Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute ühendamine ning moodustatavale krundile määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks.
(Kehtetu - Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneering, sätestatud osas, Tvk o 10.12.2020 nr 119, vastuvõetud 10.12.2020)

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 20. juunil 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/170.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008

korralduse nr 1216-k 

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,5 ha suurusel maa-alal asuvate Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute ühendamine ning moodustatavale krundile määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks.

 

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosas, Merivälja asumis ning jääb Võra tee, Tuule tee ja Viimsi tee vahelisele alale. Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute maakasutuse sihtotstarve on elamumaa ning kinnistute omanik on Ivar Paplavskis.

Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistul asub õiguslikul alusel püstitatud 2-korruseline üksikelamu, Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a ja Võra tee 13 kinnistud on hoonestamata.

Planeeritaval maa-alal identifitseeriti kokku 26 haljastuslikku objekti. Suur osa esinevatest liikidest on võõramaise päritoluga. Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistu põhjaosas paiknevad olemasoleva haljastuse väärtuslikumad ja silmapaistvamad isendid. Need hästi hooldatud torkava kuuse ja hariliku kadaka isendid ning läikiva tuhkpuu hekk on dekoratiivsed, mehaanilistest vigastustest puutumata ning sobivad antud kohta hästi omades ökoloogilist ja linnamaastikulist tähtsust. Puud on erineva hooldusastmega – hästi on hooldatud Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistul kasvavad puittaimed. Planeeritaval alal leidub puid nii II, III kui ka IV väärtusklassist. Viimsi tee ja Võra tee ääres kasvav haljastus on oluline müra ja saaste leevendamise seisukohast. Lisaks on antud puud dekoratiivsed ja küllaltki elujõulised.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad 1-3-korruseliste üksikelamutega hoonestatud  elamumaa krundid. Planeeritava ala lähiümbruses olevad elamud on hoonestuslaadilt väga erinevad, ühtne ehitusjoon puudub.

Planeeritavast alast põhja üle Viimsi tee jääb Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 otsusega nr 1841-k kehtestatud Tuule tee 13 kinnistu detailplaneering, mis nägi ette elamumaakrundi jagamise kaheks ja moodustatavale krundile üksikelamu ehitamise. Detailplaneering on realiseeritud.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid; olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringuga liidetakse Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistud ning määratakse moodustatavale krundile ehitusõigus üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks. Kavandatav üksikelamu koosneb kahest 1-korruselisest ja kesksest 2-korruselisest hoonemahust. Erinevaid hooneosi ühendavad klaasgaleriid. Elamu on kavandatud lamekatusega maksimaalse kõrgusega 8 meetrit. Krundile rajatakse lisaks elamule veel kaks abihoonet, kaetud grillmaja ja kuur, ning tenniseväljak. Abihoonete kõrguseks on lubatud 4 meetrit.

Piirete kõrguseks on lubatud kuni 1,2 meetrit. Tänavaäärsete piirete tüüp ja täpsem lahendus määratakse ehitusprojekti koostamise käigus kooskõlas hoone arhitektuuriga. Keelatud on tänavaäärsete mitteläbipaistvate piirete, väljaarvatud haljaspiirded, rajamine. Kruntide vahelised piirded on ette nähtud metallvõrgust teraspostidel. 

Normatiivsete parkimiskohtade arvutuse aluseks on Tallinna Linnavolikogu 16.novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014“ toodud äärelinna norm, mille kohaselt planeeritavale krundile on vajalik ette näha kolm parkimiskohta. Arvestades erandlikult suure moodustatava üksikelamu krundiga, on planeeritavale maa-alale kavandatud viis parkimiskohta, neist kolm elamu mahtu ja kaks krundile.

Planeeritaval maa–alal identifitseeriti kokku 26 haljastuslikku objekti. Käesoleva detailplaneeringuga ei likvideerita ühtegi väärtuslikku puud, kuna need omavad olulist osa esteetilise linnakeskkonna loomisel ning tänavamüra ja saaste tõkestamisel. Krundi sisehoovis on soovitav kasutada täiendava haljastuse rajamisel väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis pole õhusaaste suhtes väga tundlikud. Ala praegune aedlinlik miljöö tingib ka uushaljastuses eelkõige söödavate viljadega või dekoratiivsetest liikidest ja vormidest puittaimede kasutamise. Viimsi tee ja Tuule tee poolsele krundi küljele istutatakse kastanipuud, eesmärgiga luua kogu kvartalit ühendav kastaniallee ümber kvartali perimeetri. Likvideerimisele kuuluvad vaid põõsad ja viljapuud, mis uushoonestusele ette jäävad.

Prügi kogumine nähakse ette kooskõlas Jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Sorteeritud jäätmete kogumiskoht on kavandatud krundile kõvakattega alale.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusele nr 19 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ jääb planeeritav ala kaugküttepiirkonnast välja ning selletõttu on kavandatud planeeritava hoone soojavarustus lahendada gaasikütte baasil.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 29. mai 2006 avaldusega Ivar Paplavskis, kes soovis liita elamumaa sihtotstarbega Viimsi tee 23, Viimsi tee 23a ja Võra tee 13 krundid üheks elamumaa krundiks ning rajada tekkivale krundile üksikelamu koos abihoonetega. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 3. mail 2007 sõlmitud lepinguga nr DP-71/L-07 üle antud Ivar Paplavskisele. Tallinna Linnaplaneerimise Amet määras planeeringuala ja kontaktvööndi piirid.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldusega nr 991-k. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 5. juunil 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 22. augustil 2007, vastavasisuline teade ilmus ajalehes Postimees 9. augustil 2007.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldusega nr 991-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringule on lisatud maastikuarhitekt Kristel Ratassepa koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, aktsiaselts Eesti Gaas, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, planeeritavate kinnistute omanik Ivar Paplavskis ning kõrvalasuva Võra tee 11 kinnistu omanikud   Viia Pääbo, Maila Luiga ja Matti Meriküla kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid lisatingimusi esitamata.

Pirita Linnaosa Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel lisatingimustel: säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus; planeeritava elamu arhitektuur peab sobima Merivälja aedlinna, jälgida tuleb piirkonnas väljakujunenud olemasolevat hoonestuslaadi. Tingimustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Pirita Linnaosa Halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu märkusega, mille kohaselt peab kavandatava hoone arhitektuur sobima Merivälja aedlinna, jälgida tuleb piirkonnas väljakujunenud olemasolevat hoonestuslaadi. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu, ent märkis, et tööjoonisteks konkretiseerida tehnilised tingimused ning tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Märkustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu, ent märkis, et ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmise lisatingimusega: järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia – Konsult kooskõlastas detailplaneeringu järgmise tingimusega: tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Tingimusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 476-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 24. märtsil 2008. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 21. aprillist kuni 6. maini 2008 ning väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 11. aprillil 2008. Tulenevalt asjaolust, et avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti, ei olnud detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine vajalik.

20. juunil 2008 Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr 2-6/170 võttis Ivar Paplavskis endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

Koostajad: Kristjan Kuusik, 6404747, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/Lasnamäe ja Pirita osakond/peaspetsialist, Mari Heinsoo, 6404470, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/ Lasnamäe ja Pirita osakond/ juhataja, 11.06.2008

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär