Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pae tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1213
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2008 nr 1213-k

 

 

Pae tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

 - Planeeritav ala asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli ja Pae asumi piiril Pae tänava ääres. Planeeritava Pae tn 19 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on sotsiaalmaa ning kinnistu omanikuks on Tallinna linn.

 - Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Otstarbekas on sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistul olemasoleva sotsiaalkeskuse laiendamine, et pakkuda ühes kohas sotsiaalteenuseid laiemale elanikkonna kihile – puuetega inimestele, vanuritele, lastele jne. Lisaks varasemalt lasteaiana ehitatud 2-korruselisele hoonele, mis on rekonstrueeritud sotsiaalkeskuseks, on krundile kavandatud uus 3-korruseline sotsiaalkeskuse hoone.

- Likvideeritavate paplite asemele on kavas istutada uusi puid ja põõsaid, koos hoone projektiga tuleb esitada kogu krundi heakorrastuse ja haljastuse projekt.

 - Parkimiskohtade vajadus on arvutatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014“ sätestatud vahevööndi normi alusel, mille kohaselt on krundile kavandatud 38 parkimiskohta.

 

1. Kehtestada Pae tn 19 kinnistu detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ töö nr H-142-07, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 1,2 ha suurusel maa-alal asuvale Pae tn 19 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise sotsiaalkeskuse rajamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008

korralduse nr 1213-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Pae tn 19 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Pae tn 19 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 1,2 ha suurusel maa-alal asuvale Pae tn 19 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise sotsiaalkeskuse rajamiseks.

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli ja Pae asumi piiril Pae tänava ääres. Planeeritava Pae tn 19 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on sotsiaalmaa ning kinnistu omanikuks on Tallinna linn. Pae tn 19 kinnistu hoonestus koosneb ühest 1963 aastal lasteaiana ehitatud 2-korruselisest hoonest, mis on rekonstrueeritud sotsiaalkeskuseks, eraldiseisvast prügikonteinerite varjualusest ja katlamaja hoonest. Alal kasvab hulgaliselt haljastust.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav ala ja seda ümbritsev linnaruum on polüfunktsionaalne piirkond, kus paiknevad 3-5-korruselised elu- ja ärihooned. Pae tänava ääres edela pool planeeritavat ala paiknevad 5-korruselised korterelamud ja kirde pool valdavalt 3-korruselised eluhooned. Pae tänava vastasküljel on valdavalt 2-3-korruselised äri- ja tootmishooned. Planeeritava maa-ala loodeküljel asub linnaosa tähtsusega rohestruktuur – Pae park. Kontaktvööndi hoonestuslaad on lahtine. Pae tänava mõlemal küljel on välja kujunenud ühtne ehitusjoon. Kontaktvööndi ala hoonestustihedus jääb 0,35 ja 1,1 vahele. Sotsiaalse infrastruktuuri objektidest asuvad lähiümbruses kool ja lasteaiad ning käesoleval planeeringualal paiknev sotsiaalkeskus. Kultuuriasutustest on lähim KUMU.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval alal ei ole varasemat kehtivat detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on lisaks olemasolevale 2-korruselisele hoonele kavandatud ühe maa-aluse ja kolme maapealse korrusega hoone, maksimaalse kõrgusega kuni 12 meetrit maapinnast. Detailplaneeringuga krundi maakasutuse sihtotstarvet ei kavatseta muuta. Uus hoone planeeritakse samuti sotsiaalkeskuseks nagu krundil paiknev olemasolev hoone.

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi normile, mille alusel on krundile kavandatud 38 parkimiskohta.

Haljastusest säilitatakse II ja III väärtusklassi haljastus v.a paplid ja harilik saar positsiooniga 36. Likvideeritavate paplite asemele on kavas istutada uusi puid ja põõsaid. Koos hoone projektiga tuleb esitada kogu krundi heakorrastuse ja haljastuse projekt. Puude koosseisu rikastamiseks on soovitav juurde istutada mõni huvitava kasvukuju, lehestiku värvi või rikkaliku õitsemisega puu. Sobivad on näiteks rippuvate okstega harilik jalakas või harilik saar, sammasja võraga hõbehaab või harilik haab, punaselehine harilik vaher, erinevad dekoratiivõunapuud. Lisaks kaaluda alale uute erineva kõrgusega õierohkete põõsarühmade istutamist.

Prügi kogumine on ette nähtud kooskõlas Jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 otsusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Lisaks olemasolevale jäätmete konteinerite varjualusele nähakse ette täiendavate prügikonteinerite paigutamine hoone mahtu.

Planeeritav maa-ala asub kaugküttepiirkonnas ning sellest tulenevalt on hoone soojusvarustus lahendatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kaugkütte baasil.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 10. jaanuaril 2007 avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja Vahur Keldrima, kes soovis Pae tn 19 kinnistule täiendava ehitusõiguse määramist sotsiaalhoone rajamiseks.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1434-k. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 25. augustil 2007. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 7. septembril 2007, vastavasisuline teade ilmus ajalehes Postimees 5. septembril 2007.

Detailplaneeringu koostas ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 korraldusega nr 1434-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, Tallinna Kommunaalamet, aktsiaselts Eesti Gaas ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid lisatingimusi esitamata.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et detailplaneering kooskõlastatakse Pae tn 19 linnamaa valitseja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega. Lasnamäe Linnaosa Valitsus on Pae tn 19 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastanud.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ent juhtis omavalitsuse tähelepanu asjaolule, et planeeritava ala tehnovõrkude lahenduse kavandamisel tuleb arvestada planeerimisseaduse § 22¹ lõikes 2 sätestatud asjaoluga, et kui kinnisasjale tehnovõrgu või –rajatisega võrguühenduse loomiseks on vajalik luua ühendus olemasoleva tehnovõrgu või –rajatisega, mis ei asu planeeritaval maa-alal, siis peab planeeringu algataja laiendama planeeritavat maa-ala selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust. Lisaks teatas Maa-amet, et nõustub 0,4 kV elektri maakaabelliinide planeerimisega Pae tn 21 ja Pae tn 17a maaüksustega külgnevale reformimata riigimaale tingimusel, et kohalik omavalitsus korrigeerib planeeritava ala piiri selliselt, et oleks kõrvaldatud vastuolu planeerimisseaduse § 22¹ lõikega 2. Planeeritava maa-ala piire on vastavalt korrigeeritud, kuid selle tulemusena ei ole muutunud planeeritava maa-ala pindala hektarites.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste omapoolsete lisatingimustega: ehitusprojekti mahus teostada täiendavad reostusuuringud; lammutus-, ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga, ehitusprojekti koosseisus esitada haljastuse rajamise ja hooldamise põhimõtted. Tingimustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste omapoolsete lisatingimustega: kinnistu sademevett saab kanaliseerida peale Pae tänava sademeveesüsteemi ehitamist; veetorustikule kinnistul seada vajaduse korral kinnistute omanike vaheline servituut; järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis. Põhijoonisel ja tehnovõrkude koondplaanil on AKTSIASELTS TALLINNA VESI torustikele servituudi vajadused näidatud ning kirjeldatud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu, ent märkis, et tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada.

Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastas detailplaneeringu, ent märkis, et tööprojekt tuleb kooskõlastada Aktsiaseltsiga Tallinna Küte.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste omapoolsete lisatingimustega: tööjoonised täiendavalt kooskõlastada; taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud võimsusega. Tingimustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ent märkis, et tööprojekt tuleb täiendavalt kooskõlastada Aktsiaseltsiga KH Energia-Konsult.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2008 korraldusega nr 780-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 6. mail 2008. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 22. maist kuni 5. juunini 2008 ning väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 14. mail 2008. Tulenevalt asjaolust, et avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti, ei olnud detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine vajalik.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid sotsiaalkeskuse ehitamiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Pae tn  19 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

Koostajad: Kristjan Kuusik, 6404747, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/Lasnamäe ja Pirita osakond/peaspetsialist, Mari Heinsoo, 6404470, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/ Lasnamäe ja Pirita osakond/ juhataja, 16.06.2008

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär