Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võidujooksu tn 12//Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k muutmine ja Võidujooksu tn 10, 10a kinnistu jagamisel tekkivale Võidujooksu tn
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1205
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2008 nr 1205-k

 

 

Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k muutmine ja Võidujooksu tn 10, 10a kinnistu jagamisel tekkivale Võidujooksu tn 10a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu Constancia kasuks

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Asjaõigusseaduse § 179, § 225, § 228, § 2551 punkti 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 17, 18 ja 20, 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 39 lg 2 ja 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korra“ alusel ning tulenevalt Osaühing Constancia esindaja Raigo Tõnisalu 10. detsembri 2007 avaldusest:

 

 

1. Algatada Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 40,0 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lasnamäe linnaosas asuvatele Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a ja Pae tn 7b kruntidele pargiala kujundamine; Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine sotsiaalmaast elamu-, äri- ja transpordimaaks, jagamine 27 krundiks ning ehitusõiguse määramine kuni 4-korruselise büroohoone, kuni 2‑korruselise kaubanduskeskuse, neljateistkümne kuni 5-korruselise korterelamu, viie kuni 8‑korruselise korterelamu ja kolme kuni 15-korruselise korterelamu ning Võidujooksu tn 10a maaüksusele kuni 5-korruselise parkimismaja rajamiseks.

2. Koostada detailplaneering vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 anda uus lahendus liiklusskeemile ja parkimismaja ehitusjoonele Võidujooksu tn 10 ja Võidujooksu tn 10a katastriüksustel;

3.2 parkimine kavandada vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“, sealjuures tagades parkimisnormatiivi 1,4 kohta korterile planeeringuala peale kokku; 

3.3 pöörata tähelepanu Võidujooksu tänava ja planeeritava ala teede ühenduse paremale lahendamisele;

3.4 anda lahendus Laagna tee liiklusmaal asuvale peaastangu servale reserveerides selle liikluse paremaks korraldamiseks. Kõrghaljastuse rajamist ei pea mõistlikuks, kuna see tekitab niigi mureneva paeserva kiirema lagunemise;

3.5 kruntide hoonestamisel arvestada kaitsealuse paepaljandi 100 meetri laiuse kaitsevööndiga, hoonestusala kavandamisel veekogu 25 meetri laiusesse ehituskeeluvööndisse tuleb pärast detailplaneeringu vastuvõtmist taotleda keskkonnaministrilt luba ehituskeeluvööndi vähendamiseks;

3.6 veekogu osalise täitmise ulatus ja tingimused kooskõlastada Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistusega ning näha ette vee erikasutusloa lisamine ehitusprojektile;

3.7 selgitada Ööbikupargiks planeeritava ala looduskoosluse säilimise ökoloogilised ja dendroloogilised tingimused;

3.8 pargialade jalgteede planeerimisel tagada heas seisukorras dendroloogiliste harulduste kasvualade säilimine;

3.9 näha ette kogu arendusala haljastamine ühise haljastusprojekti alusel, projekti koosseisus käsitleda olemasoleva väärtusliku haljastuse korrastamist ja hooldamist, parkide rajamist ja ehituskruntide haljastamist;

3.10 käsitleda Laagna tee äärde kavandatavate korterelamute siseruumide ülenormatiivse müra alandamise meetmeid;

3.11 kruntidele pos 2, 14 ja 29 tuleb seada servituut parkla kasutamiseks sotsiaalmaa krundi pos 9 kasuks;

3.12 kuna detailplaneeringu eskiisi kohaselt on paljudele elamumaa kruntidele ette nähtud juurdepääsu servituudi vajadus, on vajalik hoonestusõiguse koormamine juurdepääsu servituudiga enne käesoleva detailplaneeringu kehtestamist;

3.13 pärast detailplaneeringu vastuvõtmist, kuid enne kehtestamist tuleb Tallinna linna ja hoonestaja Osaühing Constancia vahel leppida kokku kinnistule Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A seatud hoonestusõiguse võlaõigusliku lepingu muudatused vastavalt detailplaneeringule.

4. Tulenevalt Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisis tehtud muudatustest muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldust nr 1448-k “Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise  korras ja hoonestusõiguste võõrandamine Tallinna linnale“ järgmiselt:

4.1 muuta korralduse punkti 1.2.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.2.2 andma kõigi nõuete kohaselt kooskõlastatud detailplaneeringu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile üle mitte hiljem kui 8 kuu jooksul detailplaneeringu koostamise algatamise linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates. Detailplaneering peab nägema ette Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise, kusjuures kinnistu jagamisel peavad tekkima eraldiseisvad kinnistud ärihoone, (milles asuvad kohvik või restoran ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid), pargiala, iga elamu ning kaubandushoone jaoks ning avalikult kasutatavate teede jaoks. Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu lähialal (Pae tn 7b katastriüksus) peab detailplaneering ette nägema loodusliku haljasala, rulakausi, juurdepääsutee ja parkla;“;

4.2 muuta korralduse punkti 1.2.3 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.2.3 korraldama oma kulul Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise maakorraldustööde teostamise vastavalt kehtestatud detailplaneeringule mitte hiljem kui 3 kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates. Kinnistu jagamisel jääb hoonestusõigus koormama kõiki Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkinud kinnistuid, v a transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millele nähakse ette Pae tn 7b katastriüksuselt Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkivatele elamumaa sihtotstarbega kinnistutele juurdepääsutee ehitamine;“;

4.3 muuta korralduse punkti 1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.3 hoonestaja kohustub ehitama kooskõlas kehtestatud detailplaneeringuga Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud ehitusprojektide kohaselt ja ehituslubade alusel kinnistutele, millele seatud hoonestusõigused kuuluvad hoonestajale:

1.3.1 pärast detailplaneeringu kehtestamist järgmised rajatised:

1.3.1.1 veekogu kaldarajatised ja veekogu rajatised (sh purskkaevud), säilitama veekogu pindala vähemalt 8,1 ha ja puhastama veekogu – st eemaldama veekogust esemed, jäätmed ja sinna heidetud või sattunud pinna vms;

1.3.1.2 pargiala rajatised: Mäepargi koosseisus loodusliku nõlvaga amfiteater, kergliiklusteed ja haljastus ning Ööbikupargi koosseisus osaliselt looduslik metsaala, haljastus, koorepurukattega tervisespordirajad, linnuvaatlustorn, korvpalliplats, koerte jalutusplats ja lastemänguväljak;  Perepargi koosseisus korvpalliväljak, laste mänguväljakud, kergliiklusteed ja haljastus.  Parke ühendav kergliiklustee, piirded, veekogu täidetavale osale rannavolleplatsid, väikevormid, haljastus;

1.3.2 pärast Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkinud kinnistute kinnistusraamatusse kandmist ja nimetatud kinnistutele hoonestusõiguste seadmist:

1.3.2.1 transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele avalikult kasutatavad sõiduteed, kergliiklusteed (kus jalakäijate ning kergliiklejate radade vahel on eraldusmärgistus või –riba) ja kõnniteed koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega;

1.3.2.2 büroohoone suletud brutopinnaga kuni 6000 m², milles asuvad lisaks kohvikule või restoranile Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid (kokku suletud brutopinnaga vähemalt 5000 m²), mille ruumiprogramm tuleb enne ehitusloa taotlemist kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, koos juurdepääsuteedega Laagna teelt ja Pallasti tänavalt ning parkimiskohtadega vastavalt normatiividele;

1.3.2.3 kaubandushoone suletud brutopinnaga kuni 4500 m² koos juurdepääsuteega Võidujooksu tänavalt;

1.3.2.4 tehnovõrgud ja -rajatised;

1.3.2.5 elamud suletud brutopinnaga kuni 60 906 m² koos nende teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ja –rajatistega;“;

4.4 muuta punkti 1.5.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.5.1 vormistama punktis 1.3.1 nimetatud rajatiste kasutusload 6 kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates, punktides 1.3.2.1, 1.3.2.2 ja 1.3.2.4 nimetatud ehitiste kasutusload ja heakorrastama punktides 1.3.2.3 ja 1.3.2.5 nimetatud hoonete ehitamiseks ettenähtud kinnistud mitte hiljem kui 18 kuu jooksul ning vormistama punktides 1.3.2.3 ja 1.3.2.5 nimetatud ehitiste kasutusload mitte hiljem kui 20 aasta jooksul hoonestusõiguse tekkimisest arvates;“;

4.5 muuta punkti 1.7.1 ja asendada sõnad“ „kuni 1.3.6“ sõnadega „ja 1.3.2“;

4.6 muuta punkti 1.7.3 ja asendada sõnad „punktis 1.3.6“ sõnadega „punktides 1.3.2.2, 1.3.2.3 ja 1.3.2.5“;

4.7 muuta punkti 1.9 viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Hoonestusõiguste omanikule langemisel, väljaarvatud punktides 1.3.2.3 ja 1.3.2.5 nimetatud hoonestusõiguste ehitustähtaja täitmata jätmisel hoonetsusõiguste omanikule langemisel, on hoonestaja kohustatud tasuma kinnistute omanikule leppetrahvi 20 000 000 krooni;“;

4.8 muuta punkti 1.10 ja asendada sõnad „punktis 1.3.1 kuni 1.3.3 nimetatud ehitiste kasutuslubade vormistamiseni ning punktis 1.3.6“ sõnadega „punktides 1.3.1 ja 1.3.2.1 nimetatud ehitiste kasutuslubade vormistamiseni ning punktides 1.3.2.3 ja 1.3.2.5“;

4.9 muuta punkti 1.14 ja asendada sõnad „punktis 1.3.4“ sõnadega „punktis 1.3.2.2“;

4.10 muuta punkti 3 ja punkti 3.3 ning asendada sõnad „1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3“ sõnadega „1.3.1 ja 1.3.2.1“.

5. Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise Tallinna Linnavolikogu otsusega samas otsuses otsustatakse Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkivate punktis 4.3 nimetatud punktis 1.3.2.5 nimetatud kinnistute võõrandamine ja võõrandamise tingimused, kui hoonestaja on eelnevalt esitanud taotluse kinnistute ostmiseks.

6. Tulenevalt vajadusest korraldada ajutiselt parkimine kuni parkimishoone valmimiseni Võidujooksu tn 10, Võidujooksu tn 10a kinnistu jagamisel tekkival Võidujooksu tn 10a kinnistul, seada Osaühingu Constancia (äriregistrikood 10640545) kasuks isiklik kasutusõigus Tallinna linna omandis oleva kinnistu aadressidega Võidujooksu tn 10, Võidujooksu tn 10a (kinnistusregistri registriosa nr 38901, katastritunnused 78403:301:0091, 78403:301:0092, pindalad 4386 m², 3100 m², sihtotstarbed ärimaa, transpordimaa) jagamisel tekkivale Võidujooksu tn 10a kinnistule pärast kinnistu ja kinnistut Aktsiaseltsi Eesti Statoil (äriregistrikood 10180925) kasuks koormava hoonestusõiguse jagamist tingimusel, et kinnistu jagamisel hoonestusõigust Võidujooksu tn 10a kinnistule üle ei kanta, järgmiste tingimustega:

6.1 isiklik kasutusõigus lõpeb kinnistule parkimismaja ehitamiseks ehitusloa väljastamisega;

6.2 isikliku kasutusõiguse ulatus – kogu kinnistu pindalaga 3100 m²;

6.3 isikliku kasutusõiguse esemeks on avalikuks kasutamiseks ettenähtud parkla;

6.4 isiklik kasutusõigus ei ole üleantav;

6.5 õigustatud isikul ei ole õigust mingil viisil piirata parkla kasutamist ega parkimise eest tasu võtta;

6.6 õigustatud isikul ei ole õigust isikliku kasutusõiguse eset ilma kinnistu omaniku nõusolekuta rendile ega üürile anda;

6.7 õigustatud isik kohustub:

6.8 vormistama parklarajatiste kasutusloa 18 kuu jooksul arvates Võidujooksu tn 12/Pae tn 7a kinnistu jagamisel tekkivatele kinnistutele seatud hoonestusõiguste tekkimisest;

6.9 täitma tehnovõrkude valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi rajatise ehitamise kohta;

6.10 hoidma isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parandustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui õigustatud isik ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnistu omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd õigustatud isiku kulul;

6.11 isikliku kasutusõiguse lõppemisel andma kinnistu omanikult hüvitist nõudmata isikliku kasutusõiguse eseme tasuta üle kinnistu omanikule;

6.12 tasuma leppetrahvi punktis 6.8 ja/või punktis 6.10 ja/või punktis 6.11 nimetatud tähtaja ületamise eest 1000 krooni iga kohustuse rikkumise päeva eest;

6.13 maksma esitatud arvete tähtajaks mittetasumisel viivist 0,15% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

6.14 kinnistu omanik kohustub:

6.14.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

6.14.2 teavitama õigustatud isikut kinnistu valitseja muutmisest või kinnistu võõrandamisest;

6.14.3 isikliku kasutusõiguse võib enne tähtaega kinnistusraamatust kustutada õigustatud isiku ja kinnistu omaniku kokkuleppel.

7. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel:

7.1 korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu;

7.2 vaadata ärihoone, milles asuvad lisaks kohvikule või restoranile Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid (kokku suletud brutopinnaga vähemalt 5000 m²), ruumiprogramm läbi ja anda seisukoht (kooskõlastus või vastuväited) 3 nädala jooksul ruumiprogrammi saamisest arvates.

8. Tallinna Kommunaalametil korraldada Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus ette nähtud:

8.1 Pae tn 7b katastriüksusele parkla ja tee kuni parklani välja ehitamise 6 kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates;

8.2 transpordimaa sihtotstarbega kinnistule, millele nähakse ette Pae tn 7b katastriüksuselt Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkivatele elamumaa sihtotstarbega kinnistutele juurdepääsutee ehitamine elamumaa sihtotstarbega kinnistule või kinnistutele ehitatava hoone/hoonete kasutusloa/kasutuslubade vormistamise ajaks.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA