Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lai tn 50 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1162
Redaktsiooni kehtivus: - 14.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 14.11.2012 nr 1550

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2008 nr 1162-k

 

 

Lai tn 50 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 5. septembri 2001 otsus nr 12260 ja 14. jaanuari 2002 otsus nr 12303, millega endise kinnistu nr 160 ehitiste ja maa tagastamise õigustatud subjektiks tunnistati Eesti Evangeelne Luterlik Kirik; Osaühingu M. K. Konsultatsioonid koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 227-2041) ja maa tagastamise toimiku nr 7524 materjalid:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Lai tn 50;

1.2 pindala: 3633 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 160 pindalaga 3618 m²) järgmisele isikule:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, registrikood 80208720, aadress Kiriku plats 3, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101037165 Oleviste kirik, ehitisregistri koodiga 101037166 kantselei, ehitisregistri koodiga 101037167 majandushoone) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 10. juunil 2008).

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

5. Lugeda endise kinnistu nr 160 maa tagastatuks.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon aktsiaseltsile Tallinna Soojus kuuluvale soojatorustikule, Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ning Tallinna Kommunaalameti bilansis olevale tänavavalgustusele. Kinnistu omanikul pöörduda Aktsiaseltsi Tallinna Küte poole, et leppida kokku servituudi seadmise lepingu tingimused;

6.3 järgida Muinsuskaitseseaduses ja Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruses nr 155 “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” sätestatud tingimusi, kuna Oleviste kiriku hoone on Kultuuri- ja haridusministri 19. juuli 1995 määrusega nr 19/2 ning Kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 tunnistatud ajaloo- ja arhitektuurimälestiseks ning paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal;

6.4 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär